Metallurgisten tutkimusmenetelmien jatko-opintokurssi (10 op)

Laajuus: 10 op

Opetuskieli: suomi

Ensisijainen kohderyhmä: Prosessimetallurgian jatko-opiskelijat

Vastuuhenkilö: professori Timo Fabritius

Muut opettajat: yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen ja yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen

 

Tavoitteet ja vaatimukset:

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan jatko-opiskelija osaa prosessimetallurgisen tutkimusaiheen saatuaan (1) perehtyä annetusta aiheesta tehtyyn aiempaan tutkimukseen ja laatia siitä koosteen, (2) laatia mielekkäät tutkimuskysymykset ja tutkimussuunnitelman niiden ratkaisemiseksi, (3) hyödyntää kokeellisia, analyyttisiä ja mallinnukseen perustuvia tutkimusmenetelmiä tutkimuksen toteutuksessa sekä (4) raportoida tekemänsä tutkimuksen tieteellisten julkaisujen periaatteita noudattaen.

Esitietovaatimukset: Prosessitekniikan DI-tutkintoon kuuluvat prosessimetallurgian syventävät opinnot tai niitä vastaavat tiedot.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso syventää prosessimetallurgisiin tutkimusmenetelmiin liittyvää osaamista (vrt. prosessitekniikan DI-tutkintoon sisältyvät prosessimetallurgian syventävät opinnot) ja se voidaan sisällyttää prosessimetallurgian tieteenalakohtaisiin opintoihin suoritettaessa tekniikan tohtorin tutkintoa.

 

Aikataulu ja sisältö:

Ajoitus: Järjestetään tarpeen mukaan. Kesto noin puolesta vuodesta vuoteen. Ota yhteyttä Timo Fabritiukseen, Pekka Tanskaseen tai Eetu-Pekka Heikkiseen.

Sisältö: Kirjallisuusselvityksen laatiminen annetusta aiheesta. Tutkimuskysymysten ja -suunnitelman laadinta. Tutkimuksen toteutus prosessimetallurgisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen raportointi.

Oppimateriaali: Sovitaan tarkemmin kurssin yhteydessä.
 

Suoritustapa ja arviointi:

Toteutustavat: Kurssi suoritetaan pareittain tai pienissä (3-4 henkeä) ryhmissä. Jokaiselle ryhmälle annetaan tutkimusaihe, johon heidän on perehdyttävä. Aluksi on tutustuttava aiheesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin laatimalla lyhyt kirjallisuuskooste aiheesta. Tämän jälkeen on päätettävä tutkimuskysymykset sekä laadittava tutkimussuunnitelma, jonka avulla tutkimuskysymyksiin voidaan hakea vastauksia. Kun tutkimussuunnitelma on hyväksytty, suoritetaan itse tutkimus, joka voi aiheesta rippuen painottua joko kokeelliseen tutkimukseen, analysointiin tai mallinnukseen, mutta joka sisältää joissain määrin kaikkia kolmea. Lopuksi ryhmä laatii tekemisistään raportin, joka sisältää katsauksen aiempiin tutkimuksiin (kirjallisuusselvitys), tutkimuskysymykset, tutkimussuunnitelman, käytetyt tutkimusmenetelmät, keskeisimmät tulokset, tulosten tulkinnan ja pohdinnan sekä yhteenvedon, jossa on vastattu tutkimuskysymyksiin. Tavoitteena on, että kurssille osallistujat laativat yhdessä kurssin opettajien kanssa tieteellisen julkaisun tämän raportin pohjalta. Päävastuu tieteellisen julkaisun laadinnasta ja julkaisusta on kurssin opettajilla - kurssin suoritukseen riittää em. raportointi. Kurssista ei järjestetä erillisiä luentoja, vaan kurssin opettajat ovat käytettävissä kurssin aikana, minkä lisäksi he kommentoivat kurssin eri vaiheita. Vaikka erillisiä luentoja ei järjestetä, on kurssille osallistuvien opiskelijoiden mahdollista osallistua prosessimetallurgian syventävien opintojaksojen luennoille niiltä osin kuin niiden katsotaan tukevan tämän kurssin suoritusta. 

Suoritustavat: Kirjallinen raportti, joka sisältää katsauksen aiempiin tutkimuksiin (kirjallisuusselvitys), tutkimuskysymykset, tutkimussuunnitelman, käytetyt tutkimusmenetelmät, keskeisimmät tulokset, tulosten tulkinnan ja pohdinnan sekä yhteenvedon, jossa on vastattu tutkimuskysymyksiin.

Arviointiasteikko: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty

Viimeksi päivitetty: 12.11.2018