Taustaa

Kuva: Stig-Göran Nilsson, Jernkontoret
 

Tämä projekti on jatkoa SME-MET Oulu -hankkeelle

 

Suomessa on ollut jo pitkään vahvaa osaamista metallurgian alalla ja tunnettavuutta metallurgiaan liittyvien laitteiden toimittamisesta ja kokonaisuuksien projektihallinnasta vientiyritysten muodossa, jotka pohjautuvat useisiin innovaatioihin ja patentteihin. Oulun Yliopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa ja on toiminut metallurgian, ja erityisesti terästutkimuksen kansallisena keskittymänä. Jatkossa tätä yhteistyötä on tarkoitus kehittää eteenpäin, muodostamalla Oulun alueelle erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osaamisverkosto metallurgisen teollisuuden mittauksien, Cleantech tuotteiden ja palveluinnovaatioiden kehityksen tarpeisiin. Jotta liiketoiminnallisuus olisi kannattavaa heti alusta asti, ovat suunnitelmat ja ideat pystyttävä myös käyttämään laaja-alaisemmin arvoverkostoina, jolloin esimerkiksi erilaisia innovatiivisia mittaustekniikan sovelluksia on pystyttävä tarjoamaan myös muun teollisuuden tarpeisiin, mutta fokuksena tällä konsortiolla on ensisijaisesti oltava metallurgian alalle tähtäävät sovellukset.
 
Metallurgia on ala, joka tarvitsee jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja prosessinkehityksen, ympäristön suojelun, energiatehokkuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi. Useissa tapauksissa palvelun tarjoajaksi valikoituu kansainvälinen suuryritys, vaikka ongelmaan olisi mahdollista saada parempi ja edullisempi ratkaisu Pk-yritykseltä. Yleensä tämä johtuu siitä, että Pk-yrityksellä ei ole valmista ratkaisua ongelmaan, ja täten tuotteen/palvelun valmiiksi saattamiseen vaadittaisiin pitkäjänteistä T&K-työtä. Tutkimusresursseja puuttuu myös teollisuuden suuryrityksistä voimakkaiden vähennysten vuoksi, ja tästä syystä T&K-työtä tulisi tehdä myös muiden toimesta.
 
Nykyistä T&K-työtä on tehostettava merkittävästi yhteisten tavoitteiden asettamisella, ja näiden edistämiseksi tehtävän selvän roolituksen avulla. Muuttuvien rahoitusperiaatteiden vuoksi yhteistyö pelkästään suurien yhtiöiden ja yliopiston välillä ei ole jatkossa enää niin tuottavaa, kun henkilöresursseja on karsittu suuremmissa yrityksissä. Jotta tutkimuskenttä saadaan pidettyä riittävän kokoisena ja synnytettyä kriittinen massa uudistumiselle, on tähän kehitysyhteistyöhön saatava aktivoitua suomalaisia PK-yrityksiä. Lisäksi suurten metallurgista tutkimusta tukevien rahoitusten saamiseksi edellytetään yhä enemmän PK-yritysten osallistumista projekteihin. Tämä tehostaa uusien PK-yritysten perustamista ja toimintaa Oulun alueella sekä tukee jo toimivien yritysten kasvua. Tällä tavalla synnytetään yliopiston, suurien yritysten ja PK-yritysten välille yhteistyöverkosto, jossa yliopisto voi toimia aktiivisena tutkimusorganisaationa CEE-organisaation hakiessa lisää muita tahoja resursseineen hankkeisiin ja toimiessa riittävän määrän innovaatioita varmistavana tahona hankkeille. Tällöin CEE:n tehtävä on verkostoitua ja hakea uusia aihioita testattavaksi.
 
Tarve
 • Metallurgisella teollisuudella suuri tarve uusille ratkaisuille
 • Alalla pitkä historia tehdä kehitystä omana työnä (muutostarve), jolloin jatkokehitys on usein haasteellista
 • Ratkaisujen toteutuksessa tulisi pyrkiä kaupallistamiseen
 • Tarve PK-taustaiselle innovoinnille on olemassa
 • Tutkimusprojekteissa syntyneiden ideoiden ja laitteistojen jatkokehittämistä tulisi tehostaa
 
Lähestyminen
 • Järjestelmällistä valmistautumista on tehty yliopiston ja CEE:n toimesta yli kaksi vuotta (mm. SME-MET Oulu-hanke).
 • Oulun alueella vahva osaamispohja eri aloilla (mm. metallurgia, konenäkö, mittaustekniikka)
 • Tarvitaan arvoketjun tukea ja voimaa saada uskottavuus ja voimavarat riittämään haasteen voittamiseksi ja yhteinen iso hanke olisi ratkaisu saada merkittävä muutos aikaiseksi
 
Hyödyt
 • Täytetään metallurgisen teollisuuden tarpeita
 • Saadaan käyttöön kauan tarvittua korkeatasoista osaamista ja ratkaisuja
 • Saadaan paljon osaajia tekemään uutta ja tarpeellista työtä omalla ammattitaidollaan
 • Saadaan PK-taustainen innovointi ja nopeus käyttöön muuttamalla tekemisen kulttuuria
 
Kilpailu
 • Metallurginen sektori on suurien toimijoiden pelikenttä, jota vastaan yksittäinen PK-toimija voi pärjätä vain erikoistumalla, ja tässä voi elinvoimainen arvoverkko auttaa, jota tukee paikallisten suuryritysten tarve ja tutkimuslaitosten resurssit joustavasti
 • Merkittävänä voimavarana voidaan hyödyntää muualla syntynyttä ainutlaatuista osaamista vaikeasti lähestyttävän toimialan hyväksi
 • Teollisen internetin taito ja sen mahdollistavat teknologiat ovat alueen teollisen historian johdosta erittäin vahvasti saatavilla Oulussa. Esimerkiksi yrityksiä, jotka valmistavat tähän tarpeeseen laitteistoja, ja jotka yksinkertaistavat laitteiden yhdistämistä tietokantoihin langattomasti, on erilaisia ja eri tarpeisiin perustettu Oulussa viime vuosina

Viimeksi päivitetty: 27.5.2015