Työpaketit

TP 1: Arktinen konteksti

Työpaketin tavoite

  • Kartoittaa arktisen osaamisen tasoa ja sijaintia suomalaisessa organisaatiossa ja tunnistaa arktisen osaamisen tuottama lisäarvopotentiaali Suomen keskeisillä teknologiaosaamisaloilla
  • Kartoittaa arktisen osaamisen asemoituminen kansalliseen ja alueelliseen elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan
  • Muodostaa kokonaiskuva arktisen osaamisen ja liiketoimintapotentiaalin kehittämiseen vaikuttavista ajureista

Osatehtävät
1.1 Arktisen osaamisen tunnistaminen
1.2 Politiikka ja arktisen alueen painopisteet
1.3 Arktisen toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat ajurit

TP 2 - Ympäristöinformaatio ja mobiilitekniikka

Työpaketin tavoite

  • Tunnistaa langattoman tiedonsiirron tuleva kehitys ympäristön ja ihmisen mittaamisen ja tiedon siirtämisen kannalta
  • Analysoida ja listata ihmisen hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevia yksilöllisiä ja vuorovaikutteisia palveluja, joita voidaan tuottaa mittaustiedon ja tietämyksen yhdistämisen ja jalostamisen pohjalta.

Osatehtävät
2.1 Teknologia: Mobiiliratkaisut, sensoriverkot ja Green ICT
2.2 Yksiköllisiä ja vuorovaikutteisia palveluja: Mittaustiedon ja tietämyksen yhdistäminen ja jalostaminen
2.3 Sovellukset

TP 3 - Älykäs logistiikka, liikenne ja elinympäristö

Työpaketin tavoite

Tavoitteena on tarkastella pohjoisen liikennesuunnan avautumisen ja runsaiden luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutuksia liikennevirtoihin, yhdyskuntarakenteisiin ja infrastruktuuriin sekä tunnistaa ja listata näihin liittyviä mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle. Keskeisiä painopisteitä ovat saavutettavuus, kestävyys ja kasvukykyisyys.

Osatehtävät

3.1 Arktisten alueiden saavutettavuus
3.2 Arktisten yhdyskuntien ja elinympäristöjen älykäs suunnittelu
3.3 Pohjoinen suunta kasvukäytävänä
3.4 Sovellukset

TP 4 - Luonnonvarojen hallinta ja talous

Työpaketin tavoite

Tavoitteena tunnistaa ja listata arktisten luonnonvarojen kestävää käyttöä tukevat synergiset ratkaisut - materiaalin, energian ja tiedon älykäs prosessointi, kanavointi ja jakaminen sekä näihin liittyvät innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet.

Osatehtävät

4.1 Synergiset materiaalivirrat
4.2 Älykkäät energiaverkot
4.3 Tietojen siirto ja optimointipalvelut
4.4 Sovellukset

TP 5 - Ihminen Pohjoisessa

Työpaketin tavoite

Tavoitteena on tunnistaa ja listata arktisilla alueilla asuvien ja sinne työn perässä muuttavien ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin monitorointiin liittyviä mittaus- ja tietojärjestelmiä sekä näihin liittyviä uuden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämismahdollisuuksia.

Osatehtävät

5.1 Ihmisen haasteet arktisessa ympäristössä
5.2 Mittaustietojen kerääminen, yhdistäminen ja tulkinta hyvinvoinnin edistämiseksi
5.3 Sovellukset

TP 6 - Tiekartat arktiseen osaamiseen

Työpaketin tavoite

Toteuttaa tiekartat valituille arktisen osaamisen alueille ja tuottaa niiden perusteella näkemyksiä strategisten avausten muotoiluun.

Osatehtävät

6.1 Nousevien teknologioiden analyysi
6.2 Tiekarttaprosessi

TP 7 - Strategiset avaukset ja liiketoimintamahdollisuudet

Työpaketin tavoite

Työpaketin tavoitteena on analysoida arktisille alueille soveltuvia liiketoimintamalleja ja -ekosysteemejä ja jäsentää niitä skenaarioprosessin kautta tiekarttojen yhteyteen. Liiketoimintamahdollisuuksien ja -mallien arviointi liitetään mahdollistaviin tekijöihin ja substanssityöpaketteihin niin, että tuloksena saadaan integroitua skenaarioita. Osaamisen ja innovaatioiden yhdistämisen eli mahdollistavien tekijöiden ja sovellusten ohella tarkasteluun otetaan mukaan toimintaympäristö ja sitä koskeva politiikkaohjaus, etsien erityisesti synergisiä ratkaisuja ja uudenlaisia integroivia konsepteja.

Osatehtävät

7.1 Liiketoimintamahdollisuudet ja skenaariot
7.2 Liiketoimintamallit ja ekosysteemit
7.3 Liiketoiminnan arviointi
7.4 Politiikkaohjaus ja toimintaympäristö
 

 

Viimeksi päivitetty: 6.3.2014