Oulu universiteeʹttest ooʒʒât sääʹmkulttuur professoor

Mij Oulu universiteeʹttest leäʹp meeraikõskksa tiõđõutstõõzz vueʹss, mii puuʹtat ođđ tiõđla teâđ da tõõzz vuâđđõõvvi čåuddmõõžžid. Mij škooultep puõʹttiääiʹj laiʹddjeeʹjid, ǩeäk lie raajjmen nânnsab, jeärmmjab da ooumažlab maaiʹlm. Ođsmõõvvâm, vaʹsttõõzz kueʹddem da õõutsââʹjest tuejjeem kulttuur lie vuâđđan mij tååimain. Mij taʹrjjeep tuâjjpirrõõzz, koʹst juâkksaž vuäitt ââʹnned äuʹǩǩen jiijjâs silttõõzzid da oouʹdeed tõiʹd da tuejjeed tuâjaid, mâin lij miârktõs. Universiteʹtt taʹrjjad veiddsõs da määŋgpeällsaid karriääʹr- da ouddnemvuäittmõõžžid määŋgnallšem suõʹrji äʹšštoobdjid. Õõutsââʹjest Oulu ämmatõllškooulin mij leäʹp Oulu õllškooulkonseʹrnn.

Teâđ

Ååʹn ooccâp SÄÄʹMKULTTUUR PROFESSOOR nââneed silttõssân.

Sääʹm kulttuur mättaaunâs kollai humanistlaž tiõđkååʹdd Giellagas-instituʹtte (https://www.oulu.fi/giellagas). Giellagas-instituuttâst lie kueʹhtt professoor, nellj universiteʹttlehtoor, koumm universiteʹttuʹčteeʹl da mieʹrräiggsa universiteʹttuʹčteeʹl. Sääʹm kulttuur mättaunnsest lie professoor lââʹssen universiteʹttlehtor da Sääʹm kulttuurarkiiv tuejjummšest vaʹstteei universiteʹttlehtor.

Tuâjjčiõʹlǧǧtõs

Giellagas-instituut lij piʹrǧǧääm sami puârast meeraikõskksain tuʹtǩǩummuž tääʹzz ärvvtõõllmin. Sääʹmkulttuur kõõskõs tuʹtǩǩeemsueʹrj lie ååʹn saaʹmi ânnʼjõž kulttuur da seäʹbrrkåʹdd; saaʹmi historia di kulttuurääʹrb serddmõš da jeälltummuš; sääʹm kulttuurpiõrrõs di saaʹmi jiõččvaaldšem da tõn vuârrvaaiktõs jeeʹres õhttsažkooʹddin jeäʹrben Tâʹvvjânnmin. Sääʹm õhttsažkååʹdd da kulttuur täʹrǩstõõlât veiddsõbân še jeeʹres tââʹv kulttuuri da alggmeerai perspektiivâst.

Professoor tuõjju koʹlle tiõđlaž tuʹtǩǩeem, tõn oouʹdeem da jååʹđtem, juätkktuʹtǩǩõs-škooultõs, tuʹtǩǩummša vuâđđõõvvi mättʼtõs da tõn oouʹdeem, mättčuäjtõõzzi oʹhjjeem, meeraikõskksaž da meerlaž õhttsažtuâjj, õhttsažkååddlaž vaaiktem da jeeʹres universiteʹttõutstõʹsse kuulli tuâj tuâjjäiʹǧǧplaan mieʹldd, mõõn raajât juõʹǩǩ eeʹjj. Tuâjjäiʹǧǧ lij 1612 čiâssâd eeʹjjest. Tuʹtǩǩeem- da mättʼtemtuâj õhttne nuʹtt sääʹmkulttuuʹre ko sääʹmǩiõlid še.

Vaʹlljeemkriteer

Professoor tuâjast õõlǥtep

 • dåhttartuʹtǩǩõõzz
 • õlltässʼsa tiõđla pâʹsttemvuõđ
 • ǩiõččlâsttmõõžž tiõđla tuʹtǩǩummuž jååʹđtummšest
 • pâstlvažvuõđ uʹvdded da viikkâd ooudâs õlltässʼsa tuʹtǩǩummša vuâđđõõvvi mättʼtõõzz da ohjjeed mättčuäjtõõzzid
 • čuäjtõõzzid meeraikõskksa da meersa õhttsažtuâjast jiijjad tuʹtǩǩeemsueʹrj seʹst
 • silttõõzz tåimmad akateemlõʹžžen jååʹđteeʹjen
 • aainâs-i õõut sääʹmǩiõl sami šiõǥǥ silttõõzz
 • šiõǥǥ lääʹdd- da eŋgglõsǩiõl silttõõzz

Vueʹrddep tuʹst, što leäk tuʹtǩǩääm jiânnai uuʹccmõsân õõut sääʹmtuʹtǩǩummuž teeʹm da tõn lââʹssen dovoʹlna nuuʹbb teeʹm še. Ââʹnnep äärvast tuu silttõõzz da ǩiõččlâsttmõõžž åålǥbeällsa teäggtõõzz ooccmõõzzâst, tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzzi da -joouki jååʹđtummšest, meeraikõõsksa säimmõõttmest, mäŋggtiõđla tuʹtǩǩeem- da ooudâsviikkâmõhttsažtuâjast da mättʼtummšest, juätkktuʹtǩǩõs-škooultummšest di mättčuäjtõõzzi jååʹđtummšest. Vaʹlljummšest ââʹnnep merittân õhttsažkååddla vaikktummuž da tiõtti popularisâsttmõõžž.

Õõlǥak õhtteed ooccmõʹšše tuʹtǩǩummuž da mättʼtõõzz oouʹdeemplaan. Tõt âlgg kuõskkâd sääʹmkulttuur vueiʹvvaunnâz da tõn õhttvuõđ sääʹmǩiõl mättaunnsa di historia- kulttuur- da saakkeemtiõttji tuʹtǩǩõsprograʹmme. Lââʹssen vuäitak čuäʹjted jiijjad plaan õhttvuõđ humaniistla tiõđkååʹdd tuʹtǩǩeem- da mättʼtõs-strategiaaʹje (<https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Humanistinen_strat_2020_A4_fi-ja-eng_valmis%20%28002%29.pdf>) da profilaatiohaʹŋǩǩõõzzid da vueiʹtlvaid ođđ, pâjjneei tuʹtǩǩeempõrggmõõžžid.

Ââʹntemkaiʹbbjõõzzid leät meäʹrtõõllâm Oulu universiteeʹtt vuäʹpstem-meärrõõzzâst, mii lij puättam viõʹǩǩe 1.1.2016.

Taʹrjjeep tuʹnne

Taʹrjjeep tuʹnne miõllsa tuâj, kååʹtt vaikkat õhttsažkådda pääikla, meerla da globaal tääʹzzest. Piâzzak vaikkted pueʹtti ääiʹj silttõʹsse sääʹmkulttuur sueʹrjest, mii vuäitt viikkâd ooudâs sueʹrj lââʹssen sääʹmõhttõõzzi nânsmummuž da pueʹrrjieʹllem. Tõn lââʹssen vuäǯǯak jõnn organisaatio ouddõõzzid, koid vuäitak ââʹnned jiijjad silttõõzz ooudâs viikkmõõžžâst, da piâzzak tuejjeed tuâj miõllsa tuâjjpirrõõzzâst da harjjnam tuâjjtaaurõõžživuiʹm. Taʹrjjeep tuʹnne modeʹrnn tuâjjneävvaid, vuäitak tuejjeed tuâj mäŋggan sââʹjest da vuäǯǯak veiddsõs sportt- da kulttuurouddõõzz še.

Päʹlǩǩ

Tuâjj lij universiteeʹtt paʹlǩǩeemsysteeʹmest mättʼtem- da tuʹtǩǩeempersonkååʹdd väʹǯǯelvuõđtääʹzzest 8–9. Tõn lââʹssen määuʹset pääʹlǩvueʹzz, mõõn vuâđđan lij persoonlaž piʹrǧǧeem. Tõt lij jeäʹnmõsân 50% tõn päʹlǩǩvueʹzzest, mii kooll tuõjju. Go tuejjkõskkvuõtt universiteeʹttin älgg, määnpââʹjjpäʹlǩǩ lij nuʹtt 5800–6500 euʹrred. Tååim tiuddeet 1.1.2023 rääʹjest leʹbe nuʹtt, mäʹhtt suåvât, da tuâjjsuåppmõš peštt tõʹst ooudâs meäʹrteʹmes ääiʹj. Tååimast lij kuuđ määnpââʹj ǩiččlemäiʹǧǧ.

Ooccâmvuäʹppõõzz

Vuõlttâd eŋgglõsǩiõllsaž ooccmõõžžad meâlddõõzzivuiʹm rekrytâʹsttemsysteema mââimõõzzâst 31.3.2022. Piij mieʹldd ooccmõʹšše:

 1. Motivaatioǩeeʹrj (ij kuuʹǩǩab go 2 seeid), koozz leäk lââsnnam õʹhtteǩeässmõõžž tuâj diõtt miârkteei ǩiõččlâsttmõõžžâst da silttõõzzâst, da leäk ǩeeʹrjtam, mõõn diõtt ooʒʒak tän tuõjju da mõõn diõtt mij õõlǥčim vaʹlljeed tuu.
 2. Curriculum vitae (ij kuuʹǩǩab go 10 seiddad), kååʹtt lij rajjum Tuʹtǩǩeemeettla saǥstõõllâmkååʹdd vuäppõõzzi mieʹldd: <https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli>.
 3. Čõõđtõsliist, miõllsummsen DOI-tobdldõõǥǥivuiʹm, kååʹtt lij rajjum Lääʹddjânnam Akademia čõõđtemkategoriaid kuõskki vuäppõõzzi mieʹldd: https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/

Meärk lååi tuâj vueiʹnnemkuuʹlmest pukin vääžnʼjummus čõõđtõssâd.

 1. Vuänkõs čiõʹlǧǧõõzz tuʹtǩǩeem-meriittin (ij kuuʹǩǩab go 2 seeid)
 2. Vuänkõs čiõʹlǧǧõõzz mättʼtem-meriittin leʹbe mättʼtemportfolio (ij kuuʹǩǩab go 4 seeid), kååʹtt lij riâššum tääi vuäppõõzzi mieʹldd:
  1. Mättʼtemjorddmõš da čiõʹlǧǧtõs, måkam leäk uʹčteeʹlen
   • mättʼtõõzz oʹhjjeei tuâǥǥažjorddmõš, mättʼtõõzz persoonlaž tuâǥǥažjuurd; mäʹhtt tät kuâsttai mättʼtemtuâjast? Ǩeeʹrjet måkam leäk uʹčteeʹlen da mättʼtemtuâj tuejjeeʹjen.
  2. Ǩiõččlâsttmõš mättʼtemtuâjast da mättʼtem ooudâs viikkmõš.
  3. Mättmateriaal tuejjummuš da âânnmõš
  4. Jiijjad mättʼtemsilttõõzz ooudâsjuätkkmõš
  5. Maacctõs mättʼtummšest (mättʼtõõđji arvvõõzz, jeeʹres uʹčteeʹli arvvõõzz, ciist da primmum mättʼtemčuäjtõõzz)
  6. Mättʼtõõzz ooudâsviikkâmvisio
   • maainâst vuänkânji plaaninad, mäʹhtt ääiǥak viikkâd ooudâs âʹlddpueʹttiääiʹjest jiijjad mättʼtummuž da mättʼtemtuâj.
 3. Čiõʹlǧǧõõzz vuåǯǯum tuʹtǩǩeemteäggtõõzzin (ij kuuʹǩǩab go 2 seeid)
 4. Vuäʹnkõs sääʹmkulttuur sueʹrj tuʹtǩǩummuž da mättʼtummuž ooudâsviikkâmplaan (ij kuuʹǩǩab go 3 seeid)

Vaʹlljeemprosess

Vaʹlljummšest jäʹǩǩtet Oulu universiteeʹtt rekrytâʹsttemvuäppõõzzid. Vaʹlljeemproseess valmstââll nõmmum valmstõõllâmjoukk da ooccji iʹlmmtam čõõđtõsliisti mieʹldd tuejjeet čõõđtõsanalyys. Pueʹrmõs ooccjid tuejjtet ålggpeällsa, akadeemla äʹšštobddiärvvtõõllmõõžž. Ärvttõõllmõõžžâst taʹrǩǩeet tääid čuäjtõõzzid:

 • tiõđla tååim da mäʹhtt tõk kuâsttje čõõđtemtuâjast, tiõđla čuäjtõõzz da tobdstõõzz di ciist
 • mättʼtem-meriitt da tõi ärvvtõõllmõš (mättʼtemportfolio, koʹst lie mieʹldd mättʼtõõđji arvvõõzz)
 • tuʹtǩǩõs- da näggtõsǩeʹrjjmättʼtõõđji vuäʹpstummuš
 • ǩeâštʼtum teäggtõõzz haʹŋǩǩeem
 • meersa da meeraikõskksa sääiʹm
 • tååim akadeemlaž da õhttsažkååddlaž miârkkâlvuõtt da potentiaal.

Pueʹrmõs ooʒʒjid vueiʹtet kåččad uʹvdded mättʼtemčuäjtõõzz occum tuâj sueʹrjest. Čuäjtõõzz teeʹm mieʹrreet mâʹŋŋlest. Siʹjjid vueiʹtet še kåččad mušttled, mäʹhtt sij joʹrdde viikkâd ooudâs toimmu kuulli tuâjaid.

Lââʹssteâđ

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde Giellagas-instituutt jååʹđteei Anni-Siiri Länsman, anni-siiri.lansman@oulu.fi, tel. 040 518 3781 da dekaan Paula Rossi, paula.rossi@oulu.fi, tel. 050 350 6609.