Julkaisuja 2014

Julkaisuja vuonna 2014

Alanko, Anu (2014) Osallisuusryhmät demokratiakasvatuksen tiloina. Lektio. Nuorisotutkimus 31:4, 36–41.

Autti, Outi (2014) Valtavirta muutoksessa – vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella. YHYS-tiedotuslehti 1/2014.

Autti, Outi & Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa (2014) School Closures in Rural Finnish Communities. Journal of Research in Rural Education 29: 1, 1-17.

Autti, Outi & Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa (2014) Sosiaalinen oppiminen välituntipihoilla kaupunkikoulun ja kyläkoulun oppilaiden kertomana. Kasvatus 47: 3, 242–256.

Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa & Autti, Outi (2014) Pienkoulut tarvitsevat lisää tutkimusta. Pääkirjoitus. Kasvatus 47: 3, 209–211.

Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa & Autti, Outi (2014) Pienkoulun ja paikallisuuden rakentumisia pohjoisella alueella. Julkaisussa: Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa; Hiltunen, Mirja & Estola, Eila (toim). Paikka ja kasvatus. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi, 31-54.

Järvikoski, Timo (2014) Teoreettiseen ajatteluun kannustava kasvatussosiologian oppikirja. Kirja-arvio teoksesta Tapio Aittola (toim.), Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Sosiologia 51: 1, 76-77.

Järvikoski, Timo (2014) Nelisenkymmentä vuotta ympäristösosiologiaa. YHYS-tiedostuslehti 2/2014.

Luoma, Pentti (2014) Yhteistyönäkökulmia koulutuksen ja työharjoittelun järjestämiseen. Kirjat. Arvio kirjasta: Pälvi Lehtonen (2014) Koulutuksen järjestäjien ja työelämäedustajien yhteistyö sosiaali- ja terveys¬alalla – Tapaustutkimukseen pohjautuva substantiivinen teoria. Acta Universitatis Tamperensis; 1926 & Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1410, Tampere University Press. Työelämän tutkimus 12: 2, 195-197.

Puuronen, Vesa (2014) Somaliyhdistysten rooli kehitysyhteistyössä. Kirjat. Sosiologia 51: 4, 383-385.

Puuronen, Vesa (2014) Populistinen oikeisto nousussa. Kansan Tahto 15 - 2014.

Puuronen, Vesa; Saari, Kari; Neuvonen, Samuli; Eskelinen, Niko and Levinsen, Klaus (2014) Chapter 7: Civic Engagement. In Ellison, Mark & Pollock, Gary (eds) MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement). Grant agreement no.: FP7-266831, WP4: Measuring Participation, Deliverable 4.6: Europe-wide thematic report. European Union, 164–177. Browsed the 14th of April 2015: http://www.fp7-myplace.eu/documents/D4_6/MYPLACE_d4_6.pdf

 

Villanen, Heli (2014) Teachers’ reflections on an education for sustainable development project. International Research in Geographical and Environmental Education 23: 2, 179–191. DOI: 10.1080/10382046.2014.908526

Villanen, Heli (2014) Our Place, My Future and Their Project. Reflecting Children's Lifeworld in Education for Sustainable Development. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 145. University of Oulu, Oulu.

Virkkula, Outi & Hujala, Teppo (2014) Potentials of Forestry Extension Encounters: A Conversation Analysis Approach. Small-Scale Forestry 13: 2. DOI: 10.1007/s11842-014-9262-x

Viimeksi päivitetty: 13.4.2015