Sosiologian aineopinnot 1.9.2018 alkaen

A211402 SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (35 OP)

 

Osaamistavoite: Sosiologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologian oppihistorian päälinjoja sekä joitakin tärkeimpiä nykysuuntauksia. Hän on tutustunut sosiologian metodologiaan ja joihinkin keskeisiin empiirisen tutkimuksen menetelmiin, ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössä. Hän on perehtynyt myös tiettyihin sosiologian osa-alueisiin.

Aineopintojen (35 op) vastuuhenkilö: Professori Vesa Puuronen

Tunniste

414070A

Nimi

Sosiologian oppihistoria

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi (luennot vain syyslukukaudella)

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee sosiologian keskeisen klassisen taustan ja voi jatkaa itsenäistä perehtymistään keskeiseen klassiseen teoriaan, josta on hyötyä niin sosiologian kuin muidenkin oppiaineiden syventävissä opinnoissa.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään sosiologian teoriaan ja tutkimusperinteeseen sosiologian alkuvaiheista lähtien. Jakson pääpaino on oppihistoriassa ja klassisen kauden sosiologiassa, mutta siinä arvioidaan myös klassisen perinteen merkitystä nykytutkimukselle.

Toteutustavat

Luennot 20 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista, pakollinen aineopintojen suorittamiseksi

Oppimateriaali

YKSI TEOS SEURAAVISTA 

 • Scott, J. Conceptualising the social world. Principles of sociological analysis. 2011. Cambridge, New York, Cambridge University Press.

 • Gronow, J., Noro, A. ja Töttö, P. (toim.) 2006. Sosiologian klassikot. Helsinki, Gaudeamus.

 • Buechler, S. M. 2008. Critical sociology. Boulder (Colo), Paradigm Publishers.

SEKÄ YKSI TEOS SEURAAVISTA:

 • Durkheim, É. 1990. Sosiaalisesta työnjaosta. Helsinki, Gaudeamus.

 • Schanz, H.-J. 1996. Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen. Tutkijaliiton julkaisusarja 81. Helsinki, Tutkijaliitto.

 • Simmel, G. 2004. Suurkaupunki ja moderni elämä. Kirjoituksia vuosilta 1895–1917. Helsinki, Gummerus.

 • Weber, M. 1990. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Suom. Timo Kyntäjä. Porvoo, Helsinki, Juva, WSOY.

Suoritustavat

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilö

Vesa Puuronen

Lisätiedot

 

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

Tunniste

414071A

Nimi

Sosiologian nykysuuntauksia

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi (luennot vain kevätlukukaudella)

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee ajankohtaista sosiologista keskustelua, ja pystyy hyödyntämään sitä niin sosiologian kuin muidenkin oppiaineiden opiskelussa ja tutkielmissa.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan sosiologian viimeaikaisiin teoreettisiin suuntauksiin kuten käsitteisiin refleksiivinen modernisaatio, aikalaisanalyysi, konstruktionistinen synteesi, globalisaatio sekä uudet sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot.

Toteutustavat

Luennot 20 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista, pakollinen aineopintojen suorittamiseksi

Oppimateriaali

YKSI TEOS SEURAAVISTA:

 • Heiskala, R. (toim.) 1994. Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Helsinki, Gaudeamus
 • Elliot, A. & Lemert, C. 2014. Introduction to contemporary social theory. New York, Routledge.

SEKÄ KAKSI TEOSTA SEURAAVISTA:

 • Beck, U. & Giddens, A. & Lash, S. 1995. Nykyajan jäljillä. Refleksiivinen modernisaatio. Tampere: Vastapaino.
 • Heiskala, R. 2000. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriasta. Helsinki: Gaudeamus.
 • Latour, B. 2006. Emme ole koskaan olleet moderneja. Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino.

Suoritustavat

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilö

Vesa Puuronen

Lisätiedot

Seuraa tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

Tunniste

414076A

Nimi

Sosiologian tutkimusmenetelmät

Laajuus

5 op

Ajoitus

Kevätlukukausi

Osaamistavoite

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta opiskelija saa perusopintojen jatkoksi tietoja sosiologian kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista analyysimenetelmistä ja niiden yhdistelystä. Tätä hän osaa hyödyntää projektiopinnoissa sekä muun oman tutkimuksensa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

Jatkona perusopintojen metodikurssille tavoitteena on luoda pohjaa projektiopintoja ja myöhempiä tutkimuksellisia opintoja varten. Opintojaksossa perehdytään keskeisiin metodologisiin kysymyksiin sekä kyselyaineistojen ja laadullisten aineistojen analyysimenetelmiin. Kyselyaineistojen analyysimenetelmistä käsitellään muun muassa kaksi- ja useampiulotteisten taulukoiden analyysia, korrelaatioanalyysia, regressioanalyysia, faktorianalyysia ja niihin liittyviä testausmenettelyjä sekä selostetaan eräiden muidenkin monimuuttujamenetelmien perusperiaatteita. Laadullista tutkimusta käsittelevässä kohdassa esitellään pääpiirteittäin eräitä laadullisten aineistojen analyysimenetelmiä.

Toteutustavat

Luennot 20 h, itsenäinen työskentely 115 h

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; pakollinen aineopintojen suorittamiseksi

Oppimateriaali

 • Alatalo, M. 2005. Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suoamalaisessa sosiologiassa 1947-2000. Tampere, Vastapaino.
 • Lammenranta, M. 1993. Tietoteoria. Helsinki, Gaudeamus.

Muusta oppimateriaalista sovitaan opintojakson alussa

Suoritustavat

 

Luento- ja kirjallisuustentti

 

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilö

Anu Alanko

Lisätiedot

PAKOLLINEN NYT KAIKILLE SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT SUORITTAVILLE

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

Tunniste

414073A

Nimi

Yhteiskunnan rakenne ja muutos

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija saa perustiedot yhteiskuntarakenteista ja niiden muutoksista globalisoitumisen seuraksena ja niiden merkityksistä yksittäisten ihmisten ajattelun ja toiminnan näkökulmista. Tältä pohjalta opiskelija on oppinut ymmärtämään toiminnassaan ja tutkimuksessaan sosiaalisen toiminnan yhteiskunnallisia ja rakenteellisia ehtoja.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään yhteiskuntarakenteita ja yhteiskunnallista muutosta käsitteleviin teorioihin ja tutkimuksiin. Lisäksi tutustutaan hyvinvointia, sosiaalista eriarvoisuutta, sosiaalisia kerrostumia ja luokkia, sosiaalista liikkuvuutta sekä valtion muuttuvaa asemaa käsittelevään tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; pakollinen aineopintojen suorittamiseksi 

 

Oppimateriaali

 

 

YKSI TEOS SEURAAVISTA:

 • Dryzek, J. S. and Dunleavy, P. 2009. Theories of the Democratic State. Houndmills, Basingstoke UK and New York NY: Palgrave Macmillan. 
 • Wright, E. O. (ed.) 2005. Approaches to Class Analysis. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 • Jessop, B. 2016. The State: Past, Present, Future. London: Polity.

SEKÄ

KAKSI TEOSTA SEURAAVISTA:

 • Koskinen, S., Martelin, T., Notkola, I-L., Notkola, V. & Pitkänen, K. (toim.) 2007. Suomen väestö. 2. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
 • Miller, P. & Rose, N. 2010. Miten meitä hallitaan. Alkuteos: Governing the present. Suom. Risto Suikkanen. Vastapaino: Tampere. Saatavana myös englanniksi: Miller, P. & Rose, N. 2008. Governing the present : administering economic, social and personal life. Cambridge: Polity Press.
 • Mickelsson, R. 2008. Suomen puolueet. Historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino.
 • Standing, G. 2011. The precariat. The new dangerous class. London and New York: Bloomsbury Academic, Bloomsbury Publishing Plc.

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilö

Anu Alanko

Lisätiedot

Seuraa tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

Tunniste

414077A

Nimi

Projektiopinnot

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Tässä jaksossa opiskelija syntetisoi tähän saakka sosiologiassa opittua kirjoittamalla sovitun aihepiirin puitteissa empiirisen, sosiologisen ”pienoistutkielman tai -selvityksen”. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiudet tieteelliseen kirjoittamiseen ja empiiristen selvitysten ja tutkimusten laadintaan.

Sisältö

Projektiopinnoissa perehdytään tiettyä, mahdollisuuksien mukaan sosiologian ajankohtaisiin tutkimusprojekteihin liittyvää, aihepiiriä käsittelevään tutkimukseen. Tavoitteena on luoda teoreettinen viitekehys ja muotoilla tutkimusongelma, jonka pohjalta laaditaan empiirinen raportti erikseen kerättävän tai valmiina olevan aineiston analyysin pohjalta. Tämän pohjalta kehitetään valmiuksia ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä tieteellisen, teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja empiirisesti informoidun esseen laadintaan.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely 20 h sekä yksin tai ryhmässä laadittu raportti

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; pakollinen aineopintojen suorittamiseksi

Oppimateriaali

Sosiologian perus- ja aineopintojen tutkimuskurssien kirjallisuus. Muusta kirjallisuudesta sovitaan opiskelijan pienoistutkielman mukaisesti.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistumisen seminaarityöskentelyyn, pienoistutkielman laadinta ja opponointi.

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilö

Anu Alanko

Lisätiedot

Pakollinen aineopintojen suorittamiseksi

Opetuskieli

Suomi ja englanti

 

Sosiologian erityisalat (suoritetaan kaksi vaihtoehtoista opintojaksoa seuraavista, 10 op):

Seuraa sosiologian sivuilta (http://www.oulu.fi/sosiologia/) ja ilmoitustauluilta tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

 

Tunniste

414085A

Nimi

Työn sosiologia

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija osaa lähestyä työtä kriittisesti sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelija hallitsee alan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään työtä käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

 

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; vaihtoehtoinen (5 op) aineopintojen suorittamisessa

Oppimateriaali

Kolme teosta seuraavista:

 • Koistinen, P. 2014. Työ, työvoima & politiikka. Tampere, Vastapaino. (HUOM! Vastaa kahta teosta)
 • Julkunen, R. 2008. Uuden työn paradoksit: Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere, Vastapaino.
 • Lempiäinen, K. & Silvasti, T. (toim.) 2014. Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere, Vastapaino.
 • Parviainen, J., Kinnunen, T., Kortelainen, I. & Harni, E. (toim.) 2016. Ruumiillisuus ja työelämä: työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere, Vastapaino.
 • Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.) 2010. Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki, Palmenia Helsinki University Press.

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilöt

Anu Alanko

Lisätiedot

Seuraa sosiologian sivuilta (http://www.oulu.fi/sosiologia/) ja ilmoitustauluilta tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunniste

414086A

Nimi

Kulttuuri ja arkielämä

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija osaa lähestyä kulttuuria ja arkielämää sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kulttuuria ja arkielämän tutkimusta käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

 

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; vaihtoehtoinen (5 op) aineopintojen suorittamisessa

Oppimateriaali

Kolme teosta seuraavista:

 • Hall, J. R., Grindstaff, L. & Lo, M-C. 2010. Handbook of cultural sociology. London, Routledge. (Vastaa kahta teosta)

 • Hurtig, J. 2013. Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Tampere, Vastapaino. 

 • Ilmonen, K. 2006. Johan on markkinat. Kulutuksen sosiologista tarkastelua. Tampere, Vastapaino. 

 • Jacobsen, M. H. (ed) 2009. Encountering the everyday: an introduction to the sociologies of unnoticed. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

 • Kangaspunta, S. (toim.) 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys: Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere, Tampere University Press. 

 • Lehtonen, T-K. 2008. Aineellinen yhteisö. Helsinki, Tutkijaliitto. 

 • Purhonen, S., Gronow, J., Heikkilä, R., Kahma, N. Rahkonen, K. & Toikka, A. (toim.) 2014. Suomalainen maku: kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki, Gaudeamus. 

 • Tammi, T. & Raento, P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta. Helsinki, Gaudeamus. 

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilöt

Anu Alanko

Lisätiedot

Seuraa sosiologian sivuilta (http://www.oulu.fi/sosiologia/) ja ilmoitustauluilta tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunniste

414087A

Nimi

Sukupuolen sosiologia

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija osaa lähestyä sukupuolta kriittisesti sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelija hallitsee alan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteet. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa tutkimukseen ja käytännön työhön sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään sukupuolen sosiologiaa käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; vaihtoehtoinen (5 op) aineopintojen suorittamisessa

Oppimateriaali

 • Husso, M., Heiskala, R. (toim.) 2016. Sukupuolikysymys. Helsinki, Gaudeamus
 • Inri, S.,  Meskus, M., Okkonen, V. (toim.). 2014. Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere, Vastapaino
 • Markkola, P.,  Östman, A-C.,  Lamberg, M. (toim.). 2014. Näkymätön sukupuoli: Mieheyden pitkä historia. Tampere, Vastapaino
 • Rossi, L-M. (toim.). 2015. Muuttuva sukupuoli.  Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa. Helsinki, Gaudeamus
 • Tolonen, T. (toim.) 2008. Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere, Vastapaino
 • Wharton, A. 2005. Sociology of gender: An introduction to Theory and Research. Malden MA, Blackwell

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilöt

Pirjo Yliportimo

Lisätiedot

Seuraa sosiologian sivuilta (http://www.oulu.fi/sosiologia/) ja ilmoitustauluilta tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunniste

414088A

Nimi

Terveyssosiologia

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija osaa lähestyä terveyttä ja sairautta kriittisesti sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelija hallitsee alan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteet. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa tutkimukseen ja käytännön työhön sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään terveyssosiologiaa käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; vaihtoehtoinen (5 op) aineopintojen suorittamisessa

Oppimateriaali

Kolme teosta seuraavista:

 • Helén, I. (toim.) 2011. Reformin pirstaleet. Tampere, Vastapaino.
 • Lämsä, R. 2013. Potilaskertomus: etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkoaineisto: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-839-1
 • Ashorn, U.; Henriksson, L.; Lehto, J. & Nieminen, P. (toim.) 2010. Yhteiskunta ja terveys: klassisia teoreettisia näkökulmia. Helsinki, Gaudeamus.
 • Henriksson, L. & Wrede, S. (toim.) 2004. Hyvinvointityön ammatit. Helsinki, Gaudeamus.
 • Kangas, I., Karvonen, S. & Lillrank, S. 2000. Terveyssosiologian suuntauksia. Helsinki, Gaudeamus.
 • Vehmas, S. 2005. Vammaisuus, Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki, Gaudeamus.

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilöt

Marjo Laitala

Lisätiedot

Seuraa sosiologian sivuilta (http://www.oulu.fi/sosiologia/) ja ilmoitustauluilta tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunniste

414091A

Nimi

Kansalaisuus liikkeessä

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite


Opiskelija osaa lähestyä kansalaisuutta kriittisesti sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelija hallitsee alan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteet. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään ympäristösosiologiaa käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopinnot suorittaneet opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Edellyttää sosiologian perusopintojen suorittamista; vaihtoehtoinen (5 op) aineopintojen suorittamisessa

Oppimateriaali

Kolme teosta seuraavista:

 • Hay, C. 2007. Why we hate politics? Cambridge, Polity Press. 
 • Laitala, M. & Puuronen, V. 2016. Yhteiskunnan tahra?: koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere, Vastapaino. 

 • Saastamoinen, M. & Kuusela, P. 2006. Kansalaisuuden ääriviivoja: hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernin ajalla. Helsinki, Yliopistopaino. 

 • Saukkonen, P. 2013. Erilaisuuksien Suomi: vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Helsinki, Gaudeamus. 

 • Siim, B & Squire, J. 2008. Contesting citizenship. London, Routledge. 

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilöt

Vesa Puuronen

Lisätiedot

Seuraa sosiologian sivuilta (http://www.oulu.fi/sosiologia/) ja ilmoitustauluilta tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella tai esseellä)

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 4.1.2019