Sosiologian perusopinnot 1.9.2018 alkaen

 

A211401SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 OP)

 

Osaamistavoite: Sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida sosiaalisen toiminnan yhteiskunnallisia ehtoja ja vaikutuksia opiskelussaan, työssään ja muillakin elämänalueillaan. Hän osaa käyttää viestinnässä ja tutkimuksessa sosiologian peruskäsitteitä, -teorioita ja -metodeja sekä valita ja etsiä oman osaamisensa kehittämisen kannalta keskeistä sosiologista tietoa. Lisäksi hän osaa referoida ja arvioida tutkimusta sekä tehdä ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvia katsauksia omien oppimistavoitteidensa ja oman työnsä kannalta tärkeistä aiheista.

 

Perusopintojen (25 op) vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Anu Alanko

                                                                                      

Tunniste

414067P

Nimi

Sosiologian peruskurssi

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syyslukukausi

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin, pystyy erottamaan toisistaan keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia sekä osaa käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä.

Sisältö

Opintojaksolla luodaan yleiskuva sosiologiasta omaleimaisena, kriittisenä ja kehittyvänä perusyhteiskuntatieteenä. Esillä ovat sosiologian klassiset, modernit ja nykyiset tutkimusperinteet ja -suuntaukset ja niiden keskeiset käsitteet ja teoriat ajankohtaisine sovellutuksineen. Painoa annetaan myös keskustelulle yhteiskuntatieteellisen tiedon luonteesta ja sosiologian paikasta tieteenalajärjestelmässä.

Toteutustavat

Luennot 20 h, kirjallisuus ja tentti 2 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Sosiologian opinnot aloittava opintojakso, pakollinen aineopintoihin siirtyville

Oppimateriaali

Luentojen yhteydessä (tai erikseen) tentittävä kirjallisuus:

Aro, J. ja Jokivuori, P. 2010. Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYPro.
Saaristo, K. & Jokinen, K. 2004. Sosiologia. Helsinki: WSOY.

Suoritustavat

Luento- ja kirjatentti

Arviointi

0-5

Vastuuhenkilö

Vesa Puuronen

Lisätiedot

 

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella; esim. Giddens)

 

Tunniste

414078P

Nimi

Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syyslukukausi

Osaamistavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee alustavasti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteet, empiirisen tutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät menetelmät ja niihin liittyvät käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä omassa empiirisessä selvitys- ja tutkimustyössään.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään alustavasti eri tapoihin tehdä empiiristä sosiologista tutkimusta. Näin luodaan pohjaa tutkimusten arvioinnille sekä omalle tutkimus- ja selvitystyölle.

Toteutustavat

Luennot 20 h, kirjallisuus ja tentti 2 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Pakollinen aineopintoihin siirtyville

Oppimateriaali

Valinnainen kirjallisuus ja luentomateriaali

Suoritustavat

Luento- ja kirjatentti

Luentojen yhteydessä tentittävä kirjallisuus:

Kuula, A. 2011. Tutkimusetiikka. Tampere, Vastapaino.

Mills, C. W. 2015. Sosiologinen mielikuvitus. Helsinki, Gaudeamus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö

 

Lisätiedot

PAKOLLINEN NYT KAIKILLE SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT SUORITTAVILLE

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

 

Tunniste

414079P

Nimi

Tutustuminen ajankohtaiseen tutkimukseen: referaattiseminaari (2 op) ja essee (3 op), 5 op

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee a) erilaisten tutkimusten ja selvitysten referointiin ja arviointiin laatimalla referaatin omaan kiinnostuksensa pohjalta valitusta tieteellisestä tekstistä sekä b) tieteelliseen kirjoittamiseen laatimansa esseen pohjalta. Lisäksi hän on saanut harjoitusta yhteiskunnallisista ja yhteiskuntatieteellisistä asioista käytävään keskusteluun osallistumisesta.

Sisältö

Tässä osiossa tutustutaan ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen a) kirjoittamalla seminaarissa esiteltävä referaatti jostain ajankohtaisesta tutkimuksesta ja b) kirjoittamalla essee referaattiseminaarissa esitellyn kirjan aihepiiristä. Referaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tekstin ymmärtämiseen ja arviointiin; esseen kirjoittamisessa taas perehdytään alustavasti tieteellisen tiedon tuottamiseen. Osio koostuu paitsi ohjatusta referaatin ja esseen laadinnasta myös itsenäisestä perehtymisestä erikseen sovittavaan ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Referaattiseminaari 20 h (referaatin kirjoittaminen ja esittely/opponointi) itsenäistä työskentelyä 115 h (esseen laatiminen)

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Pakollinen aineopintoihin siirtyville

Oppimateriaali

 • Tieteelliset journaalit (esim. Sosiologia-lehti, Sociology, Acta Sociologica
 • Muu kirjallisuus opiskelijan valitseman esseeaiheen mukaisesti

 

Pakollinen aineopintoihin siirtyville

Suoritustavat

Seminaarityöskentely, jossa referaatin esittely ja opponointi, sekä esseen kirjoittaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö

Anu Alanko

Lisätiedot

     

Opetuskieli

Suomi ja englanti

 

Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita (suoritetaan kaksi valinnaista opintojaksoa seuraavista):

 

Tunniste

414080P

Nimi

Perhe- ja ikäkausitutkimus

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija on perehtynyt perhettä ja ikäkausia käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Tässä jaksossa perehdytään perhettä ja ikäkausia käsittelevään tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Valinnaisena suoritettava 5 op:n opintojakso.

Oppimateriaali

Valinnainen kirjallisuus

a) Perhe- ja ikäkausitutkimus (kolme teosta seuraavista):

Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere, Vastapaino

Corsaro, W. A. 2005. The sociology of childhood. 2nd edition. Thousand Oaks (Calif.): Pine Forge Press, cop.

Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim.) 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki, Gaudeamus.

Paju, E. 2013. Lasten arjen ainekset: Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki, Tutkijaliitto.

Puuronen, V. 2006. Nuorisotutkimus. Vastapaino: Tampere.

Ruckenstein, M. 2013. Lapsuus ja talous. Helsinki: Gaudeamus.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino.

Satka, M. et al. (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino.

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilöt

Anu Alanko

Lisätiedot

 

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

 

 

Tunniste

414081P

Nimi

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija on yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Tässä jaksossa perehdytään perehdytään yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta käsittelevään tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Valinnaisena suoritettava 5 op:n opintojakso.

Oppimateriaali

Valinnainen kirjallisuus (kaksi teosta seuraavista):

 • Valkonen, J. 2010. Ympäristösosiologia. Helsinki, WSOY.
 • Massa, I. & Ahonen, S. (toim.) 2006. Arkielämän ympäristöpolitiikka. Helsinki, Gaudeamus.
 • Oksanen, M. Ympäristöetiikan perusteet. Helsinki, Gaudeamus.
 • Aaltola, E. 2004. Eläinten moraalinen arvo. Tampere, Vastapaino.
 • Mononen, T. & Suopajärvi, L. (toim.) 2016. Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus.

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö

Anu Alanko

Lisätiedot

 

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

 

 

Tunniste

414082P

Nimi

Globalisaatio

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija on perehtynyt globalisaatiota käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojakson yhteydessä perehdytään globalisaatiota käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Valinnaisena suoritettava 5 op:n opintojakso.

Oppimateriaali

PAKOLLINEN KAIKILLE OPINTOJAKSON SUORITTAVILLE:

 • Therborn, G. 2012. Maailma. Aloittelijan opas. Suom. Natasha Vilokkinen. Tampere Vastapaino. (Pakollinen kaikille) Saatavana myös englanniksi: Therborn, G. 2011. The World. A Beginner's Guide. Cambridge UK and Malden Ma, Polity Press.

SEKÄ YKSI SEURAAVISTA:

 • Harvey, D. 2008. Uusliberalismin lyhyt historia. Tampere, Vastapaino. Saatavana myös englanniksi: Harvey, D. 2005. A brief history of neoliberalism. Oxford, Oxford University Press.
 • Gothóni, R. & Siirto, U. 2016. Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki, Gaudeamus.
 • Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. 2013. Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki, Gaudeamus.

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilöt

Vesa Puuronen

Lisätiedot

Seuraa tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

 

 

Tunniste

414083P

Nimi

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija on perehtynyt kasvatussosiologiaa ja kasvatusta yhteiskunnallisena ilmiönä käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojakson yhteydessä perehdytään kasvatussosiologiaa ja kasvatusta yhteiskunnallisena ilmiönä käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavia luentoja. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Valinnaisena suoritettava 5 op:n opintojakso.

Oppimateriaali

Kirjallisuus (kolme teosta seuraavista):

 • Paju, P. 2011. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura.
 • Antikainen, A., Rinne, R., Koski, L. Kasvatussosiologia, 2006 (tai myöhempi painos). Jyväskylä, PS-kustannus.
 • Simola H. 2015. Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Tampere, Vastapaino.
 • Aittola, T. (toim). 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Gaudeamus.
 • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Jyväskylä, Suomen kasvatustieteellinen seura.

 

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilöt

Anu Alanko

Lisätiedot

HUOM! Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ja aineenopettaja-koulutukseen liittyvät kasvatustieteen opinnot suorittavat eivät voi suorittaa tätä osiota, koska se vastaa pääosin kasvatustieteen opinto-jaksoa 410070P. Seuraa tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

 

 

Tunniste

414084P

Nimi

Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia

Laajuus

5 op

Ajoitus

Syys- ja kevätlukukausi

Osaamistavoite

Opiskelija on perehtynyt rasismia ja monikulttuurisuutta käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojakson yhteydessä perehdytään rasismia ja monikulttuurisuutta käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen

Toteutustavat

Sähköinen tentti (ks.  http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...) tai kirjallisuusessee. Valitessasi suoritusvaihtoehdoksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan. Huom! Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologian luentokokonaisuus (18 h) järjestetään kevätlukukaudella 2019 (ks. tarkemmat tiedot WebOodista). Luennot korvaavat teoksen Puuronen, V. Rasistinen Suomi.

Kohderyhmä

Sosiologian perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin

 

Oppimateriaali

Kirjallisuus:

 • Puuronen, V. 2011. Rasistinen Suomi. Helsinki, Gaudeamus.

SEKÄ YKSI SEURAAVISTA:

 • Souto, A.-M. 2011. Arkipäivän rasismi koulussa. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto. 
 • Brubaker, R. 2013. Etnisyys ilman ryhmiä. Suom. Erkki Vainikkala, David Kivinen. Tampere, Vastapaino.

 

Suoritustavat

Kirjatentti tai kirjallisuusessee, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja. Luento Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia keväällä 2019!

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilöt

Vesa Puuronen

Lisätiedot

Valinnaisena suoritettavva 5 op:n opintojakso. Seuraa tietoja mahdollisista korvaavista luennoista.

Opetuskieli

Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

 

 

Viimeksi päivitetty: 4.1.2019