NVivo

QSR N2–N6 ja NVivo 1–10

 

1. Linkkejä

QSR:n kotisivut

Kihi Consultancies

Muita ohjelmia

CAQDAS Networking Project (University of Surrey)

Research Talk

Tagg Oram Partnership

2. Yleistä kirjallisuutta

3. Suomalaisia tutkimuksia, joissa on hyödynnetty NVivo-ohjelmistoa

 

 

2. Yleistietoja yllä mainituista ohjelmista

Barry, C. A., Britten, N., Barber, N., Bradley, C., & Stevenson, F. (1999) Using reflexivity to optimize teamwork in qualitative research. Qualitative Health Research, 9: 1, 26-44.

Bazeley, Pat (2007) Qualitative data analysis with NVivo (version 7 and later). SAGE, London.

Bazeley, Pat (2002) The evolution of a project involving an integrated analysis of structured qualitative and quantitative data: from N3 to NVivo. International Journal of Social Research Methodology 5: 3 (July 01), 229-243.

Bazeley, P. (2002) Computerized data analysis for mixed methods research. In Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles (eds). 2002. Handbook of mixed methods for the social and behavioural sciences. Sage, Thousand Oaks, CA.

Bazeley, Pat (2011) Integrative Analysis Strategies for Mixed Data Sources. American Behavioral Sciences 56: 6, 814–828. DOI:10.1177/0002764211426330

Bazeley, Pat & Jackson, Kristi (2013) Qualitative data analysis with NVivo. Second Edition. SAGE, London.

Bringer, Joy D.; Johnston, Lynne H. & Brackenridge, Celia H. (2004) Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study. Qualitative Research 4: 2, 247–265. DOI: 10.1177/1468794104044434

Bruhn, Anders och Lindberg, Odd (1996) Kvalitativ metod och datateknologi. I Per-Gunnar Svensson & Bengt Starrin. red.. Kvalitativa studier i teori och praktik. Studenlitteratur, Lund.

Crowley, Colm  & Harré, Rom  & Tagg, Clare (2002) Qualitative research and computing: methodological issues and practices in using QSR NVivo and NUD*IST. International Journal of Social Research Methodology 5: 3 (July 01), 193-197.

Durrant, Jeffrey O. (2003) Explorations with qualitative inquiry courses and Geographic Information Systems. Qualitative Research Journal 3, Special Issue 2003, 41–55. Online: http://www.latrobe.edu.au/aqr/index.php?option=content&task=view&id=20&Itemid=38

Edhlund, Bengt (2011) NVIVO 9 ESSENTIALS. Form & Kunskap AB, Stallarholmen.

Gibbs, Graham R. (2001) Qualitative Data Analysis. Explorations with NVivo. QSR, Melbourne.

Gibbs, Graham R. (2002) Qualitative Data Analysis. Explorations with NVivo. Open University Press, London.

Gilbert, Linda (2002) Going the distance: ’closeness’ in qualitative data analysis software. International Journal of Social Research Methodology 5: 3, 215–228.

di Gregorio, Silvana (2000) Using NVivo for Your Literature Review [Cited in the 20th of May 2003]. Paper presented at STRATEGIES IN QUALITATIVE RESEARCH: ISSUES AND RESULTS FROM ANALYSIS USING QSR NVIVO AND NUD*IST, conference at the Institute of Education, London - 29-30 September 2000. SdG Associates, London and Boston. (Available in pdf-format in the URL: http://www.sdgassociates.com/training.html#literature)

di Gregorio, S. (2001) Teamwork using QSR NVIVO software: An example from a large-scale national evaluation project, QSR NSight Newsletter, November.

di Gregorio, Silvana & Davidson, Julith (2008) Qualitative Research Design for Software Users. Open University Press and McGraw-Hill, Maidenhead UK and New York NY.

Humble, Áine M. (2012) Qualitative Data Analysis Software: A Call for Understanding, Detail, Intentionality, and Thoughtfulness. Journal of Family Theory & Review 4: June, 122–137. DOI:10.1111/j.1756-2589.2012.00125.x

Jackson, K. (2003). Blending technology and methodology: A shift towards creative instruction of qualitative methods with NVivo. Qualitative Research Journal: 3 (Special issue), 96–110.

Jemmot, Hamilton (2002) Using NVivo in Qualitative Data Analysis. Dialogue: Issue 2 (Autumn).

Johnston, Lynne (2006) Software and Method: Reflections on Teaching and Using QSR NVivo in Doctoral Research. International Journal of Social Research Methodology 9: 5 (December), 379–391.

Korkiakangas E., Luoma P., Alahuhta M., Taanila A., Laitinen J. (2009) NVivo apuvälineenä aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Hoitotiede 21: 3, 216–226.

Luoma, Pentti (1994) NUD*IST -ohjelma tekstiaineistojen analyysiin. SESSIO, Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 1/1994.

- (1996) Miten olisi NUD*IST? Sosiologia 33: 3, 227–229.

- (1997) NUD*IST 4.0 - uusia mahdollisuuksia laadullisten aineistojen analyysiin. SESSIO 194, Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 3/1997, 38–44.

- (1999) QSR NUD*IST 4.0- tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä - johdatusta ohjelman käyttöön. Opetusmoniste.. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos/Sosiologia ja ympäristötutkimus, Oulu. (Jakelu: Oulun yliopiston yliopistopainosta)

- (2002) Tietokoneavusteisesta laadullisesta tutkimuksesta - kommentteja Timo Moilasen artikkeliin Kvalitatiivisen aineiston tietokoneavusteisen analyysin lähtökohtia. Politiikka XLIV: 2, 189–194.

- (2006) Yleistietoja QSR NVivo 7 -ohjelmasta. (http://wwwedu.oulu.fi/sos/talt/nvivo7.htm)

- (2002) Tietokoneilla sanojen kimppuun. Bitit. Kaleva 2.12.2002. 

- (2003) Laadullisesta analyysista ja sen mahdollisuuksista metsäsuunnittelun tutkimuksessa. Julkaisussa Tikkanen, J., Leskinen, P., Isokääntä, T. ja Heino, E. (toim) Metsäsuunnittelun yhteistoiminnallista perustaa etsimässä. Tuloksia yksityismetsätalouden suunnittelun kentästä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 904. Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen tutkimusasema ja Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö, Kannus, 31-37.

Luoma, Pentti; Karjalainen, Timo P. ja Reinikainen, Kalle (2006) Johdatusta tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen – esimerkkinä NVivo 7. Julkaisussa: Metsämuuronen, Jari (toim) (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. International Methelp, Helsinki, 416-470.

Luoma, P., Karjalainen, T. P. & Reinikainen, K. (2011) Johdatus tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen - esimerkkinä NVivo 8. Teoksessa: Metsämuuronen, J. (toim), Laadullisen tutkimuksen käsikirja. 1. uudistettu laitos. E-kirja. 1. painos. ISBN:13 978-952-5372-30-4. International Methelp Oy, Helsinki, 415–476. Jakelu tällä hetkellä vain laajempina lisensseinä kirjastoille, oppilaitoksille, julkiselle sektorille ja yrityksille: http://www.lminfo.fi/palvelut/ekirjapalvelut/. Saatavana esimerkiksi Oulun yliopiston kirjastosta. Ennen kuin voit lukea tätä e-kirjaa, sinun kannattaa asentaa tietokoneellesi esimerkiksi Adobe Digital Editions.

Luomanen, Jari & Räsänen, Pekka (2000–2008) Tietokoneavusteinen laadullinen analyysi ja QSR NVivo -ohjelmisto. Sosiologian tutkimuksia A 23. Sosiologian laitos, Turun yliopisto, Turku.

Morse, Janice M. & Richards, Lyn (2002) README FIRST for a User's Guide to Qualitative Research. Sage Publications, London.

NVivo 10 Getting Started Guide 2010.

Rich, Michael & Patashnick, Jennifer (2002) Narrative research with audiovisual data: Video Intervention/Prevention Assessment (VIA) and NVivo. International Journal of Social Research Methodology 5: 3 (July 01), 245-261.

Richards, Lyn (2002) Using NVivo in Qualitative Research. Edition 3. QSR International Pty Ltd, Melbourne.

Richards, Lyn (2002) Qualitative computing -  a methods revolution? International Journal of Social Research Methodology 5: 3 (July 01), 263-276

Richards, Lyn (2005) Handling Qualitative Data: A Practical Guide, Sage Publications, London.

Richards, Lyn (2008) Teach-yourself NVivo 8: the introductory tutorials. © Copyright 2008 Lyn Richards. Online: http://qsrinternational.fileburst.com/Document/NVivo8/Teach_Yourself_NVivo_8_Tutorials.pdf

Richards, Tom  (2002) An intellectual history of NUD*IST and NVivo. International Journal of Social Research Methodology 5: 3 (July 01), 199-214.

Sorensen, Asta (2008) Use of QSR NVivo 7 Qualitative Analysis. Software for Mixed Methods Research. Media Review. Journal of Mixed Methods Research 2008; 2; 106–110. DOI: 10.1177/1558689807309082

Walsh, Margaret (2003) Teaching Qualitative Analysis Using QSR NVivo. The Qualitative Report 8 (2).

       Wiltshier, Fiona (2011). Researching with NVivo. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 12: 1, Art. 6.

Paluu sivun alkuun

3. Suomalaisia tutkimuksia, joissa on hyödynnetty mainittuja ohjelmia

Aho, Emilia ja Haverinen, Hanna-Leena (2010) Opettajan näkökulma luokkahallintaan: opettajan päätöksenteon taustalla vaikuttavat periaatteet luokkahallinnan tilanteissa. Pro gradu -työ: luokanopettajan koulutus, kasvatustiede. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Aro, Marja; Karjalainen, Mari; Luoma, Pentti ja Rauhala, Sulevi (2003) Selvitys Ylivieskan seutukunnan yhdeksäsluokkalaisten tulevaisuudensuunnitelmista, vapaa-ajasta ja kotiseutunäkemyksistä. Ylivieskan seutukunnan tulevaisuudentekijät - NUORET -hankkeen julkaisuja 1. Ylivieskan seutukunta, Ylivieska.

El Harouny, Elisa (2008) Historiallinen puukaupunki suojelukohteena ja elinympäristönä. Esimerkkeinä vanha Porvoo ja ja vanha Raahe. Osa 1. Oulun yliopisto, Oulu.

From, Kristine (2010) "Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa": substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 381. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Halme, Minna (1997) Environmental management paradigm shifts in business enterprises. Organisational learning relating to recycling and forest management issues in two Finnish paper companies. Acta Universitatis Tamperensis, 542. University of Tampere, Tampere. (Dissertation)

Halme, Minna (1994) Environmental issues in product development process. Paradigm shift in a packaging company. Tampere : University of Tampere. Lisensiaatintyö. Tampereen yliopisto, Taloustiede.

Hänninen, Kai (2014) Rapid productisation process: managing an unexpected product increment. Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica 494. University of Oulu, Oulu.

Häikiö, Liisa (2005) Osallistumisen rajat. Valta-analyysi kestävän kehityksen suunnittelusta Tampereella. Tampere University Press, Tampere. (Dissertation)

Illman, Ruth (2000) Kulturer i allmänhet. Pro gradu -tutkielma uskontotieteissä. Åbo Akademi.

       Jämsä, Ulla (2014) Kuntoutuksen muutosagentit: tutkimus työelämälähtöisestä oppimisesta ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa. Acta Universitatis Ouluensis.  Series  D Medica 1252. University of Oulu, Oulu.

Kantola, Anna - Luoma, Pentti - Tolvanen, Hanna (toim) (2002) Kutsuuko Kuusamo? Kuusamossa asuvien ja sieltä muuttaneiden nuorten näkemyksiä kotikaupunkinsa tarjoamista mahdollisuuksista, muutosta ja paluumuutosta. Työpapereita 1/2002. NATURPOLIS, Kuusamo.

Karjalainen, Timo P. (2001) Institutional framing of environmental issues in the Komi Republic. In Massa, I. & Tynkkynen, V–P. (eds.): The struggle for Russian environmental policy. Kikimora Publications, Series B: 17. Aleksanteri-Instituutti, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Karjalainen, Timo P. and Järvikoski, Timo (2000) Natur och miljöproblem i stadbornas liv i tundran? En fallstudie från Komi. Nordisk Östforum 14: 1, 57–71.

Karjalainen, Timo P. (2006) The environment in contexts: Environmental concern in the Komi Republic (Russia). Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 85. University of Oulu, Oulu.

Kilpeläinen, Risto (2010) Kyläkoulut Suomessa - maaseudun pienet koulut opettajien kuvaamina oppimis- ja kasvuympäristöinä. Oulun yliopisto, Oulu.

Kinnunen, Marina (2010) Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa. ACTA WASAENSIA NO 230, Liiketaloustiede 94: Johtaminen ja organisaatiot. UNIVERSITAS WASAENSIS, Vaasa.

Korkiakangas, Eveliina (2010) Aikuisten liikuntamotivaatioon vaikuttavat tekijät. Acta Universitatis Ouluensis Medica D 1084. Oulun yliopisto, Oulu.

Logrén, Johanna & Löfgren, Joan (2005) Koukussa yrittäjyyteen - suomalaisten ja venäläisten naisyrittäjien motiiveja ja haasteita. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-64. Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsinki.

Luoma, Pentti (2002) Vihreät viirit. Muutos ja pysyvyys Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ympäristöpoliittisissa näkemyksissä vuosina 1980–2000 Maataloustuottaja -lehden valossa. Abstract and summary in English. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 53. Oulun yliopisto, Oulu.

Naumanen, Klaus (2004) Nettobudjetointi vallan- ja vastuunjaon välineenä valtiontaloudessa. Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen lisensiaattityö/ Tampereen yliopisto.

Näpänkangas, Ari - Paavonperä, Eija - Piilola, Nina - Rossi, Tapani - Tuominen, Tapani (1997) Kauniit ja rohkeat varhaisnuorten silmin. Nuorisotutkimus 15: 2, 50–56.

Palo, Teea (2014) Business model captured?: variation in the use of business models. Acta Universitatis Ouluensis Oeconomica G 61. University of Oulu, Oulu.

Palojoki, Päivi (1997) The Complexity of Food-related Activities in a Household Context: Study of Finnish Homemakers' Food Choices and Nutrition Knowledge. Research Report. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (Dissertation)

Parrila, Sanna (2002) Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Näkökulmia perhepäivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen. Acta Universitatis Ouluensis E 59. Oulun yliopisto, Oulu. (Available online in the URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9514268741/). (Dissertation)

Ponnikas, Jouni (2003) Globaali käsite paikallisessa kontekstissa: Kestävän kehityksen paikallistuminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun EU:n aluepolitiikan toimijoiden mielipideilmastossa vuosina 1995-2002. Oulun yliopisto, REDEC Kajaani, Research Reports 9, Kajaani. (Dissertation) 

Pulkkinen, Jyrki (2003) The paradigms of e-Education. An analysis of the communication structures in the research on information and communication technology integration in education in the years 2000–2001. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 66. University of Oulu, Oulu.

Pulkkinen, Johanna – Vanhala, Riikka (1996) Työ se opettaa - elämäkerrallinen näkökulma alkuopettajan työhön ja ammatilliseen kehittymiseen. Oulun opettajankoulutuslaitos, syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma. Oulun yliopisto.

Reinikainen, Kalle (2000) Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. Julkaisussa: Oulunsalo. Yleiskaavavaihtoehdot ja niiden arviointi 2000/201. Oulunsalon kunta, Oulunsalo.

Rouge–Oikarinen, Regis (2009) Rajan ylittävä yhteistyö muuttuvassa Euroopassa: Euroopan unionin Tacis-ohjelma (1996–2004) Suomen lähialueyhteistyön toteuttamisvälineenä. Nordia Geographical Publications. Volume 38:2. Publications of The Geographical Society of Northern Finland and the Department of Geography, University of Oulu, Oulu.

Ridell, Tarja (1997) Huumeita käyttävä nuori perheessä: vanhempien kokemuksia auttajatahoista. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalitieteiden laitos, Kuopion yliopisto.

Salakka, Markku (2006) Suomeen palaavien lähetystyöntekijöiden paluuta koskevat puhetavat. Paluusokki ja identiteetin monikulttuuriset jännitteet. Acta Universitatis Ouluensis E, Scientiae Rerum Socialium 81. Oulun yliopisto, Oulu. Saatavana pdf-muodossa osoitteesta: http://herkules.oulu.fi/isbn9514279670/

Taanila, Anja (1997) Factors supporting the coping process in parents with chronically ill or disabled children. Acta Universitatis Ouluensis, E Scientiae Rerum Socialium 28, Oulu. (Dissertation)

Tiilikka, Aila (2005) Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä päiväkotikasvatuksesta. Acta Universitatis Ouluensis, Series E Scientiae rerum socialium 76. Oulun yliopisto, Oulu.

Tähtinen, Jaana (2001) The dissolution process of a business relationship. A case study from tailored software business. Acta Universitatis Ouluensis Oeconomica G 10. University of Oulu, Oulu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (1998) Poliisin tuloksellisuusraportointi. [nro 14/98 (Dno: 320/54/98/7.12.98)]

Valtiontalouden tarkastusvirasto (1998) Valtioyhteisön sisäiset arvonlisäverojärjestelyt ­ käytännön arvonlisäverotoimintojen arviointia. [nro 1/98 (Dno: 682/54/97/8.1.98)]

Valtiontalouden tarkastusvirasto (2000) Toimintamenobudjetointi virastojen tulosohjauksessa - toimintamenomäärärahojen budjetointiin ja tulosohjaukseen liittyvien toimintojen arviointia [1/2000 (Dno: 267/54/98/13.1.2000)]

Valtiontalouden tarkastusvirasto (2001) Ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointi - erityisesti luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelutehtävien osalta [nro 4/2001 (Dnro 33/54/01/23.4.2001)]

Valtiontalouden tarkastusvirasto (2004) Lasten ja nuorten psykiatrian valtionavustusmenettely [71/2004 (Dno: 393/54/01/24.2.2004)

Veijola, Arja (2004) Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. Acta Universitatis Ouluensis Medica, D 794.

Vuopala, Essi (2013) Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset: näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus. Acta Universitatis Ouluensis, Series E Scientiae rerum socialium 133. Oulun yliopisto, Oulu.

Wikström, Kim (2000) Det aldrig återupprepades teori: tankar och idéer om industriella projekt. Åbo Akademis förlag, Åbo. (Dissertation)

Virtanen, Juha V. (2010) JOHTAJANA SAIRAALASSA. Johtajan toimintakenttä julkisessa erikoissairaalassa keskijohtoon ja ylimpään johtoon kuuluvien lääkäri- ja hoitajataustaisten johtajien näkökulmasta. Sarja/Series A-2:2010. Turun kauppakorkeakoulu, Turku.

Vuorenkoski, Lauri; Toiviainen, Hanna and Hemminki, Elina (2003) Drug reimbursement in Finland—a case of explicit prioritising in special categories.  Health Policy 66: 2, 169–177.

Ylilehto, Hannele (2005) Synnytyksen jälkeinen masennus – salpautunut ilo. Naisten lapsivuodeajan kokemusten salutogeeninen tarkastelu. Acta Univeristatis Ouluensis, Medica D 838. Oulun yliopisto Oulu.

Paluu sivun alkuun

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.4.2015