Opiskelu

Sosiologiaa luonnehditaan yleiseksi yhteiskuntatieteeksi. Se tuli yliopistolliseksi oppiaineeksi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Siinä etsitään tieteellisiä selityksiä ja ymmärrystä sille, miten erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet, kulttuuri sekä ihmisten ja ihmisryhmien väliset siteet, suhteet ja verkostot kehittyvät. Yleisenä yhteiskuntatieteenä se pyrkii luomaan kokonaiskuvaa yhteiskuntarakenteiden ja kulttuurien suhteista sosiaalisen ajatteluun ja toimintaan, ja sen erityisalat kattavat mitä moninaisimpia tutkimusalueita.

Lisäksi sosiologiassa kehitetään metodeja ja yleisiä yhteiskuntateorioita globalisaatiosta mikrotason sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkasteluihin. Näitä teorioita hyödynnetään paitsi empiirisessä sosiaalitutkimuksessa myös muilla ihmistieteellisen tutkimuksen aloilla.

 

Oulun yliopistossa voi suorittaa

 

1) Sosiologian perusopinnot (25 op)

Osaamistavoite: Sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pohjatiedot sosiologiasta kehittyvänä yhteiskuntatieteellisenä oppiaineena sekä sosiaalisen toiminnan yhteiskunnallisista ehdoista. Hän tuntee sosiologian peruskäsitteet, -teoriat ja -metodit ja on saanut yleiskuvan eräistä sen erityisalueista. Lisäksi hän osaa referoida ja arvioida tutkimusta sekä perehtyä itsenäisesti valitsemaansa tutkimusalueeseen. Perusopinnot luovat pohjan sosiologian aineopintojen opiskelun aloittamiselle.

JA

2) Sosiologian aineopinnot (35).

Osaamistavoite: Sosiologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologian oppihistorian päälinjoja sekä joitakin tärkeimpiä nykysuuntauksia. Hän on tutustunut sosiologian metodologiaan ja joihinkin keskeisiin empiirisen tutkimuksen menetelmiin, ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössä. Hän on perehtynyt myös tiettyihin sosiologian osa-alueisiin. Aineopinnot luovat pohjan syventävien opintojen aloittamiselle.

----------------

HUOM! Sosiologian perus- ja aineopinnot (60 op) suoritettuaan sosiologian syventävistä opinnoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ensisijaisesti Lapin yliopiston sosiologian oppiaineeseen. Lisätietoja saa professori Jarno Valkoselta (jarno.valkonen@ulapland.fi).

Listaus Suomen yliopistoista, joissa voi opiskella sosiologiaa, löytyy Westermarck-seuran sivulta https://www.sosiologia.fi/linkit/.

 

Viimeksi päivitetty: 13.8.2018