TALT-projekti

 

1. Tutkijat ja kouluttajat

2. Projektin kuvaus (TALT = TietokoneAvusteinen Laadullinen Tutkimus)

3. Yhteistyökumppanit

4. Esitelmät ja koulutustilaisuudet

5. Osallistuminen koulutukseen (vuodesta 1998 lähtien)

6. Julkaisuja

 

 

1. Tutkijat ja kouluttajat

Karjalainen Timo Pauli, FT (sosiologia), dosentti, yliopistotutkija, Thule-instituutti, Oulun yliopisto
Luoma Pentti, FT (sosiologia), yliopistonlehtori, KTK, Oulun yliopisto
Reinikainen Kalle, YTL, Pöyry Oulu:  http://www.poyry.fi/Yhteystiedot/Poyry_Suomessa/Oulu.html

Muita projektissa mukana olevia kouluttajia ja tutkijoita: KT, yliopisto-opettaja Kristine From (KTK, Oulun yliopisto), MMM, lehtori Raili Hokajärvi (OAMK) ja FT, lehtori Eveliina Korkiakangas (OAMK)

2. Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on a) seurata yhteiskuntatieteissä ja muillakin aloilla yleistyvän tietokoneavusteisen laadullisen tutkimuksen kehitystä (ks. tähän liittyen  kerättyä aineistoa) ja yleensäkin keskustelua metodeista (ks. keräämämme metodiaineistot), b) perehtyä valikoiden joidenkin alalla käytettyjen tietokoneohjelmien käyttöön sekä c) edistää niiden tuntemusta ja niihin liittyvää koulutusta. Eräänä projektin lähtökohtana voidaan pitää vuotta 1993, jolloin organisoimme silloisessa sosiologian ja informaatiotutkimuksen laitoksessa ensimmäisen aiheeseen liittyvän koulutustilaisuuden. Opetuksesta vastasi silloinen La Troben yliopiston professori Lyn Richards, joka toimii nykyisin kvalitatiivisen metodologian tutkimusprofessorina Australiassa (University of Western Sydney, Macarthur), vierailevana professorina Kanadassa (International Institute for Qualitative Methodology, University of Edmonton) ja tutkimuspalvelujohtajana QSR:ssa (QSR = Qualitative Solutions & Research Pty Ltd).

Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet QSR N4Classic, N6 sekä  NVivo - tietokoneohjelmat, joihin liittyvää opetusta on annettu sekä sosiologian metodikursseilla että maksullisena palvelutoimintana aina 1990-luvun alusta lähtien. Esimerkiksi vuosina 1994-98 on oman laitoksen ulkopuolisille koulutus- ja tutkimuslaitoksille on järjestetty kaikkiaan 15 eri koulutustilaisuutta (Helsingissä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä ja Tampereella).

NUD*IST-ohjelmaan liittyen projektin puitteissa on perehdytty myös kahteen käsiteverkostojen (cognitive mapping) ja miellekarttojen (mind mapping) konstruointiin ja analysoimiseen suunniteltuihin ohjelmiin:  Inspiration ja  Decision Explorer. Näistä ohjelmista annetaan yleiskuva sosiologian metodikursseilla ja ulkopuolisille järjestettävissä N4Classic, NVivo ja N5 -ohjelmia käsittelevissä koulutustilaisuuksissa. Kiinnostuksen kohteena on ollut myös QCA- eli kvalitatiivinen vertaileva analyysi (eli Boolen analyysi) ja siihen suunniteltu tietokoneohjelmaan nimeltä  QCA. Myös tätä menetelmää esitellään sosiologian metodikursseilla ja siihen liittyen on järjestetty pari koulutustilaisuutta ulkopuolisille.

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi on tutustuttu myös sosiaalisten verkostojen analyysiin suunniteltuihin ohjelmiin (UCINET 5.0 for Windows ja  Krackplot). Tietokoneavusteisen laadullisen tutkimuksen kehitystä on projektissa seurattu osallistumalla aihetta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin ja konferensseihin sekä osallistumalla eri verkostojen (QSR NUD*IST –kouluttajien verkosto, qual-software –keskustelulista sekä QSR-Forum –keskustelulista) toimintaan.

Metodisesta näkökulmasta on projektin yleisemmän kiinnostuksen kohteeksi muotoutunut kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen ja menetelmien yhdistäminen empiirisessä sosiaalitutkimuksessa. Tähän liittyen edellä esitellyistä ohjelmista ja menetelmistä voidaan todeta seuraavaa:

 1. QCA on menetelmä, jonka luokittelu kvantitatiivinen-kvalitatiivinen -ulottuvuudella on  ongelmallista.
 2. Sosiaalisten verkostojen analyysi on yleensä luonteeltaan kvantitatiivista mutta sitä  käytetään usein myös laadullisessa tutkimuksessa.
 3. Tilastollisten tietojenkäsittelyohjelmien (kuten  SPSS:n) käyttö  yhdessä  NVivo –ohjelman kanssa mahdollistaa yhtäältä laadullisten  aineistojen tilastollisen analyysin ja toisaalta kyselyaineistoihin yleensä kuuluvien  avovastausten luokittelun ja niiden analyysimahdollisuuksien parantamisen.

Vuodesta 1999 lähtien projektin puitteissa on perehdytty  QSR NVivo, N5 ja N6-ohjelmiin, jotka ovat N4Classicin pohjalta kehitettyjä uusia ohjelmaversioita, ja annettu näihin liittyvää koulutusta ja opastusta. N6 on uusin versio N4Classic ohjelmasta. QSR NVivo on N4Classicin rinnakkaisversio, joka sisältää monia uusia mahdollisuuksia (mm. rtf-dokumenttien käyttö ja tuonti proxy-dokumenteiksi, ulkoisten teksti-, kuva- ääni- ja digitoitujen videotiedostojen linkittämisen sekä ideoiden ja teorioiden mallintamisen).

Helmikuun lopulla vuonna 2001 perustimme uuden keskustelulistan tietokoneavusteisesta laadullisesta tutkimuksesta (ks.  http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/talt; ks. listan esittely lehdessä  The QSR Newsletter, Number 20, March 2003, 11 sekä  http://www.qsrinternational.com/support/otherlanguages/other_languages.htm).

Jos olet kiinnostunut NVivo 9/10 ohjelmiin tai QCA-metodiin ja -ohjelmaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä täällä kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä tai omassa laitoksessasi, ota yhteyttä   Timo Pauli Karjalaiseen,   Pentti Luomaan tai   Kalle Reinikaiseen. Voimme mahdollisuuksien mukaan järjestää koulutusta joko täällä yksikössämme tai muualla (esim. lyhyt esittely 4 tuntia, yhden päivän työpaja, omiin projekteihin perustuva jatkokoulutus 1-2 päivän työpaja, ohjelmien käyttö kyselyiden avovastausten analyysissa tai konsultointia projektistasi sopimuksen mukaan).

3. Yhteistyökumppanit

 

QSR eli  Qualitative Solutions & Research Pty Ltd., Box 171, La Trobe University Post Office,  Melbourne, Vic 3083 Australia

Kansainvälisten QSR  NVivo-kouluttajien ja -konsulttien verkosto

Small-N COMPASSS (COMParative methods for the Advancement of Systematic Cross-case analysis and Small-n Studies), Systematic cross-case analysis(Departement Sociologie, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium; Department of Sociology, University of Arizona etc.)

Banxia Software Ltd, 141 St James Road, Glasgow, G4 0LT, UK

EveLINE -tutkimusprojekti

Oulun yliopiston Tietohallinto

 

4. Esitelmät ja koulutustilaisuudet

 

A. Esitelmät:

QCA-metodi ja -ohjelma. Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden  tiedekunta, Rovaniemi 27.10.1994  (Pentti Luoma).

Qualitative Research and Computing in Finland: Experiences, Problems and Prospects. Paper presented in in the International Symposium on Qualitative  Data Analysis, Australian Association for Social Research (AASR), La Trobe University,  Melbourne, 8-10 December 1995 [Abstract]   (Pentti Luoma).

Writing first impressions and interpretations – importance of knowing how to interprete. Tutor vignette 13 Dec 1995 in "NUD*IST week-long Summer  School at the Bundoora campus of La Trobe University Research & Development Park  Centre 11–15 December 1995, 9.30am - 5.00pm" Melbourne   (Pentti Luoma).

From the margins: Computer-assisted analysis in the social studies of environmental issues. In the Conference "Strategies in Qualitative Research: QSR  NUD*IST software and methodological issues" in The Institute of Education, University  of London, Wednesday 24 February 1999.  (Pentti Luoma).

Laadullisen määrällistäminen ja määrällisen  laadullistaminen: eräs tietokoneavusteisen analyysin mahdollisuus. Alustus  Maaseutututkimuksen  metodit -työryhmässä. Maaseutututkijatapaaminen Vaasassa 22.–23.8.2002. Järjestäjä: Maaseudun Uusi Aika -yhdistys yhteistyössä  Vaasan yliopiston kanssa   (Pentti Luoma).

New options in crossing the methodological borders: from quantitative to qualitative analysis and vice versa.Section 6: Methodological advances in comparative research: Concepts, technics, applications; Session 1: Qualitative and quantitative methods in 'Small N' situations. ECPR (European Consortium for Political Research) Conference (see the  program)  - Marburg, 18­21 September 2003 (http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/index.asp) (Pentti Luoma)

Tietokoneavusteisen laadullisen tutkimuksen ja koulutuksen mahdollisuudet ja kehittämistarpeet.Alustus työryhmässä  Tekstidataohjelmistot tutkimuksen ja opetuksen välineinä. Yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteellisten alojen tutkimusmenetelmien opettajille järjestetyssä yhteistyöseminaarissa Tutkimusmenetelmien oppimateriaalit ja verkko-opetus 15.3.2004 Tampereella.Järjestäjä: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto,  Tampereen yliopisto. (Power Point esitys; URL 31.3.2004: http://www.fsd.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumat/menetelmaseminaari2004/) (Pentti Luoma)

The social sustainability of the community structures: the case of the Oulu region in the North of Finland. A paper presented in European Science Foundation (ESF) exploratory workshop on "Innovative comparative methods for policy analysis. An interdisciplinary European endeavour for methodological advances and improved policy analysis/evaluation” in Erfurt (Germany), 25–28 September 2004 (http://www.esf.org/esf_article.php?language=0&activity=4&domain=5&article=408&page=1029). Scientific Report (EW03–217) of the conference in the URL:  http://www.esf.org/generic/1936/03217Report.pdf (Pentti Luoma)

Computer-Assisted  Qualitative Data Analysisand running the workshop  Qualitative Data  Analysis for the international post-graduate students. The  Pre-Conference Course 16–18 November (http://arctichealth.oulu.fi/tk/Kastelli/preconf.htm)  in The 4th International Kastelli Symposium "Northern Stress -  Challenges of Living in the North" 19–20 November 2004, Oulu, Finland  (Pentti Luoma).

QCA ja fs/QCA vertailevan laadullisen tutkimuksen menetelmänä. Alustus Oulun yliopiston ympäristötohtorikoulun KaMaRa-opintopiiri järjestämässä avoimessa seminaarissa  Vertailevan kansainvälisen case-tutkimuksen metodiikka kaupunkitutkimuksessa arkkitehtuurin osastolla Apajan auditoriossa perjantaina 28.4.2006. (Pentti Luoma)

Kvalitatiivinen vertaileva analyysi (QCA ja fs/QCA).Alustus tilaisuudessa: "Uudet temput, vanhat kujeet – tapaaminen tilastollisia menetelmiä opettaville ja niitä käyttäville yhteiskuntatieteilijöille"19.–20.4.2007.Järjestäjä: Suomen Akatemian projekti ”Kvantitatiivisuus, tulkinnallisuus ja faktojen politiikka” (Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto ja Pertti Töttö Kuopion yliopisto), Tampereen yliopistossa 20.4.2007 (Pentti Luoma)

B. Koulutustilaisuudet (vuodesta 1999 lähtien; mukana ei ole työsuunnitelmaan kuuluva opetus, ellei mukana ole ollut ulkopuolisia opiskelijoita;  ks. myös aiemmat koulutustilaisuudet])

 1. Käyttäytymistieteiden laitos (Oulun yliopiston opintotoimiston myöntämä  tuntiopetusmääräraha), Oulun yliopisto, 15.1.–17.3. 1999 (18 tuntia luentoja ja  harjoituksia kasvatustieteen opiskelijoille, Kalle Reinikainen)
 2. Alkeiskurssi (5 tuntia) ja jatkokurssi (5 tuntia) viraston tutkijoille. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki, 4.–5.3.1999.  (Pentti Luoma)
 3. NUD*IST-ohjelman käyttöä opastava jatkokurssi (10 tuntia luentoja ja  harjoituksia). Psykiatrian klinikan järjestämä kurssi jatko-opiskelijoille. Rahoitettu Oulun yliopiston opintotoimiston myöntämällä tuntiopetusmäärärahalla laadullisen tutkimuksen opintopiirille. Oulussa 26.3.–7.5.1999 (Pentti Luoma)
 4. A day with the developers on QSR's latest qualitative software:  Using  NVivo and N5 in Qualitative Research. The Seminar organized by the Department  of Educational Sciences and Teacher Training, University of Oulu the 15th of  September 2000 9-18.  Speakers: Professor (University of Western Sydney) Lyn Richards and Dr., Managing Director (QSR) Tom Richards; Workshop tutors: Jari Luomanen & Pekka Räsänen (University of Turku) and Pentti Luoma & Kalle  Reinikainen (University of Oulu).
 5. QSR NVivo laadullisessa tutkimuksessa -luento (2 tuntia) suomen kielen jatkokoulutusseminaarissa Suomen ja saamen ja logopedian laitoksessa Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa Oulussa  13.10.2000 (Pentti Luoma).
 6. QSR N4Classic -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen ja arvioinnin apuvälineenä -kurssi (11 tuntia). Osa peruspalvelujen arviointia tekeville kuntien ja lääninhallinnon virkamiehille suunnattua Arviointi julkishallinnon toimintana -koulutusohjelmaa Oulussa 13.–14.10. 2000 (Kalle Reinikainen).
 7. Eri tiedekuntien tutkijoille ja jatko-opiskelijoille järjestetty NVivo 1.2 laadullisessa tutkimuksessa -työpaja (6 tuntia) Oulun yliopiston  Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä 26.2.2001 (Pentti  Luoma, Kalle Reinikainen ja Kalle Talvenheimo)
 8. NVivo -peruskurssi, joka painotti NVivon käyttöä venäjänkielisen tutkimusmateriaalin analyysissä Helsingin  yliopiston Aleksanteri-instituutissa (Venäjän ja Itä-Euroopan  tutkimuskeskus) 12.3.2002 (Timo  P. Karjalainen).
 9. Työpaja NVivo 1.3 -ohjelman käytöstä tietokoneavusteisessa laadullisessa  tutkimuksessa (8 tuntia) Sosiaalifarmasian laitoksella Kuopion yliopistossa  6.5.2002 (Pentti Luoma).
 10. NVivo 2 -tietokoneohjelman tutkijan työkaluna. Kurssi Oulun Ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikössä Oulun Sanginsuussa (yhteensä 16 tuntia) 13. ja 27.9.2002 (Pentti Luoma).
 11. N4Classic laadullisen tutkimuksen apuvälineenä -kurssit Lapin yliopiston  menetelmätieteiden laitoksessa Rovaniemellä 9.11.  sekä 15.–16.11.2002 (Timo P. Karjalainen).
 12. NVivo 2 laadullisen tutkimuksen apuvälineenä -kurssi (6 tuntia luentoja ja 8 tuntia harjoituksia)  Oulun yliopiston kasvatustieteen ja  opettajankoulutuksen yksikössä Linnanmaalla (Timo Karjalainen, Pentti Luoma ja Kalle Reinikainen;  28 osallistujaa eri paikkakunnilta: Helsingistä Rovaniemelle).
 13. NVivo 2 laadullisen tutkimuksen apuvälineenä -kurssi (6 tuntia luentoja ja 8 tuntia harjoituksia) Oulun yliopiston englannin kielen laitoksella 10.–11.6.2003 (Timo Karjalainen ja Pentti Luoma)
 14. NVivo 2 -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä. Kurssi Oulun Ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikössä Oulun Sanginsuussa (yhteensä 6 tuntia luentoja  2 tuntia harjoituksia valmiilla aineistoilla) 30.1.2004 (Pentti Luoma ja  Kalle Reinikainen).
 15. NVivo 2 -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä. Luento Suomen kielen ja maantieteen opiskelijoille Suomen kielen laitoksessa 26.3.2004 (Timo Pauli Karjalainen, Pentti Luoma ja Kalle Reinikainen).
 16. NVivo 2 -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä. Kurssi Oulun yliopiston ympäristötohtorikoulun (NorNet) opiskelijoille yhdyskuntasuunnittelun laboratoriossa Oulun yliopiston arkkitehtiosastolla 6.9.2004 klo 9–16 (Timo  Pauli Karjalainen, Pentti Luoma ja  Kalle Reinikainen).
 17. NVivo2:n käyttö humanistisessa tutkimuksessa, luento (5 t) 17.12.2004 ja harjoitukset 21.1.2005 (7 t) humanistisen tiedekunnan tohtorikoulussa (Pentti Luoma).
 18. NVivo 2- ja NVivo 7-tietokoneohjelmat laadullisen tutkimuksenapuvälineenä -kurssi 13.12.2005 (luennot 4 tuntia) ja 24.4.2006 (harjoitukset 8 tuntia). Kurssin vetäjät: yliassistentti (KT) Veli-Matti Ulvinen ja lehtori (FT) Pentti Luoma
 19. NVivo 7 laadullisen tutkimuksen apuvälineenä - ohjelman esittelyä, luento (4 t) informaatiotutkimuksen syventävien opintojen seminaarissa 13.9.2006 Suomen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksessa Oulun yliopistossa     (Pentti Luoma)
 20. NVivo 7 laadullisen tutkimuksen apuvälineenä - ohjelman esittelyä ja työpaja, luento (4 t) ja harjoitukset (8 t) Thule instituutin ympäristötohtorikoulussa 8. ja 14.12.2006 Oulun yliopistossa (Timo P. Karjalainen ja Pentti Luoma).
 21. NVivo 7:n hyödyntäminen metsäntutkimuksessa. Koulutustilaisuus metsäntutkijoille 15.–16.1.2007 Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimipaikassa Vantaalla. [Pentti Luoma (luentoja 2 t ja harjoituksia 6 t 16.1.2007) yhdessä Raili Hokajärven (LUOVA/OAMK) ja Teppo Hujalan (Helsingin yliopisto) kanssa].
 22. QSR NVivo 7 -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä -kurssi kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä Oulun yliopistossa (luennot torstaina 1.3.2007 klo 10–14 sekä harjoitusryhmät perjantaina 2.3.2007 klo 9–16 ja perjantaina 9.3.2007 klo 9–16). (Pentti Luoma)
 23. QSR NVivo 7 -tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä -kurssi Kajaanin Opettajankoulutusyksikössä Kajaanissa (luennot torstaina 11.1.2008 klo 16 – 20 sekä harjoitukset perjantaina 12.1.2008 klo 9 – 16). Kurssin vetäjä: lehtori (FT) Pentti Luoma
 24. NVivo 8 two day open workshop by QSR (Fiona Wiltshier) in Bristol Training Centre, Bristol (UK) in 22–23 April 2008. Tutoring and a vignette on coding issues. (Pentti Luoma).
 25. NVivo 8 laadullisen tutkimuksen apuvälineenä - ohjelman esittelyä, luento (4 t) informaatiotutkimuksen syventävien opintojen seminaarissa 23.9.2008 Suomen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksessa Oulun yliopistossa (Pentti Luoma)
 26. QSR NVivo 8 -ohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä, luento (4 t) ja harjoitukset (8 t) Oulun yliopiston ympäristötohtorikoulun Kamara-ryhmän järjestämä kurssi 11–12.12.2008 arkkitehtiosaston Apajan mikrolaboratoriossa (Pentti Luoma ja Kalle Reinikainen)
 27. QSR NVivo 8 -ohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä, luento (4 t) ja harjoitukset (8 t) Thule-instituutin tukijakoulutettaville 7.–8.5.2009 Oulun yliopistossa KTK:n mikroluokassa KTK138 (Eveliina Korkiakangas ja Pentti Luoma). Esite:    http://arctichealth.oulu.fi/suomi/tutkijakoulu_ajankohtaista.html
 1. Konsultoinitia QSR NVivon käytöstä 10.5.2010 klo 13–15. VTT, Oulu.
 2. Laadullinen tutkimus; NVivon käyttö tutkimuksessa, luento (4 tuntia), harjoitukset (5 tuntia) ja yhteispalaveri (6 tuntia tammikuussa 2011) Kajaanissa 26.–27.11.2010, yhteenvetopalaveri maaliskuussa 2011. Kouluttajat: Eveliina Korkiakangas ja Pentti Luoma. Järjestäjät: Oulun yliopiston Kajaanin kampus sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA)
 3. Laadullinen tutkimus: NVivo 9-ohjelman käyttö laadullisessa tutkimuksessa (4 ECTS/ 4 op). Jatko-opiskelijoille järjestetty koulutus 18.5.–22.8.2011 (6 tuntia luentoja ja 8 tuntia ohjattuja harjoituksia). Järjestäjä Thule-instituutti, Oulun yliopisto. Kouluttajat: Eveliina Korkiakangas ja Pentti Luoma
 4. Advanced course “Integrated and mixed methods”. Through September 30 to November 30, 2013.  Järjestäjä Thule-instituutti, Oulun yliopisto. Organisoijat: Riitta Kamula, Timo P. Karjalainen ja Pentti Luoma
 5. NVivo 10 -ohjelman käyttö laadullisessa tutkimuksessa (6 tuntia/päivä eli 12 tuntia; luentoja ja harjoituksia), Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV), Helsinki, 10.-11.3.2015 klo 9-15.30.

 

5. Osallistuminen koulutukseen (vuodesta 1998 lähtien)

 

Pentti Luoma

 

QSR NUD*IST Trainers' training workshop (arranged by QSR: Professor [University of  Western Sydney and University of Edmonton]and Director, Research Services [QSR] Lyn  Richards and Chief Executive [QSR] Don Fraser), London, Friday and Saturday 16-27th  February 1998.

 

Decision Explorer Workshop, London, Monday 2nd March 1998. Tutor Kenny Forsyth and  Assistant Jenny Brightman (Banxia Software Limited)

 

Training day for QSR NVivo beta-testers (arranged by QSR: Professor [University of  Western Sydney and University of Edmonton and Director, Research Services [QSR] Lyn  Richards and Chief Executive [QSR] Don Fraser), London, SCOLARI (SAGE Publications),  Thursday 25th February 1999.

 

NVivo 8 two day open workshop by QSR (Fiona Wiltshier) in Bristol Training Centre, Bristol (UK) in 22-23 April 2008.

Kalle Reinikainen

 

Presentation/seminar. Speakers: Lyn Richards and Tom Richards of QSR: Introducing NVivo.  QSR NVivo, the new partner software to NUD*IST4. Organized by CAQDAS-project. Department  of Sociology, University of Surrey, Guildford. Wednesday the 31st of March 1999.

 

A trainer day with Tom and Lyn Richards. Organized by SCOLARI (SAGE Publications,  Bonhill St.) on Thursday the 1st of April 1999, London.

 

6. Julkaisuja

Keranto, Tapio ja Luoma, Pentti (2001) Kaikki mikä on laadullista ei ole laadukasta. Arvio kirjasta Töttö, Pertti. 2000. Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Vastapaino, Tampere. Kasvatus 32: 1, 93–97.

Korkiakangas, Eveliina (2010) Aikuisten liikuntamotivaatioon vaikuttavat tekijät. Acta Universitatis Ouluensis Medica D 1084. Oulun yliopisto, Oulu. URL:http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263767/

Korkiakangas E., Luoma P., Alahuhta M., Taanila A., Laitinen J. (2009) NVivo apuvälineenä aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Hoitotiede 21: 3, 216–226.

Luoma, Pentti (1993) Boolen analyysi laadullisessa tutkimuksessa. Sosiologia 30: 3, 212–215.

- (1994) NUD.IST-ohjelma tekstiaineistojen analyysiin. SESSIO 182, Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 1/1994, 19–27.

- (1996; päivitetty 2006) Kvalitatiivinen vertaileva analyysi (QCA). Informaatiotutkimuksen ja sosiologian laitos, Oulun yliopisto, Oulu.

-  (1996) Miten olisi NUD*IST? Sosiologia 33: 3, 227–229.

- (1997)  NUD*IST 4.0 - uusia mahdollisuuksia laadullisten aineistojen analyysiin. SESSIO 194, Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 3/1997, 38–44.

- (1999) QSR NUD*IST 4.0- tietokoneohjelma laadullisen tutkimuksen apuvälineenä - johdatusta ohjelman käyttöön. Opetusmoniste. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos/Sosiologia ja ympäristötutkimus, Oulu.

- (1999) Filosofiaa, metodologiaa ja muutakin purtavaa. Arvio kirjasta: Toivonen, Timo. 1999. Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. WSOY, Helsinki. Sosiologia 36: 4, 329–331.

- (2002) Tietokoneavusteisesta laadullisesta tutkimuksesta – kommentteja Timo Moilasen artikkeliin  Kvalitatiivisen aineiston tietokoneavusteisen analyysin lähtökohtia. Politiikka XLIV: 2, 189-194. URL:  http://elektra.lib.helsinki.fi/se/p/politiikka/44/2/tietokon.pdf

- (2002) Tietokoneilla sanojen kimppuun. Bitit. Kaleva 2.12.2002.

- (2003) Laadullisesta analyysista ja sen mahdollisuuksista metsäsuunnittelun tutkimuksessa. Julkaisussa: Tikkanen, J., Leskinen, P., Isokääntä, T. ja Heino, E. (toim) Metsäsuunnittelun yhteistoiminnallista perustaa etsimässä. Tuloksia yksityismetsätalouden suunnittelun kentästä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 904. Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen tutkimusasema ja Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö, Kannus, 31–37.

- (2004) Yleistietoja QSR NVivo 2 -tietokoneohjelmasta (http://wwwedu.oulu.fi/sos/talt/nvivo.htm)

- (2006) Social Sustainability of Community Structures: A Systematic Comparative Analysis within the Oulu Region in Northern Finland. In Rihoux, Benoît and Grimm, Heike (eds) (2006) Innovative Comparative Methods for Policy Analysis. Beyond the Quantitative-Qualitative Divide. Springer Science+Business Media Inc., New York, 237–262.

- (2006) Kuinka käsitellä laadullisia aineistoja? Kirjat: Lyn Richards (2005) Handling Qualitative Data, London (207 s.). Sosiologia 43: 1, 59–60.

Luoma, Pentti; Karjalainen, Timo P. ja Reinikainen, Kalle (2006) Johdatusta tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen – esimerkkinä NVivo 7. Julkaisussa: Metsämuuronen, Jari (toim) (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. International Methelp, Helsinki, 416–470.

Luoma, P., Karjalainen, T. P. & Reinikainen, K. (2011) Johdatus tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen - esimerkkinä NVivo 8. Teoksessa: Metsämuuronen, J. (toim), Laadullisen tutkimuksen käsikirja. 1. uudistettu laitos. E-kirja.1. painos. International Methelp Oy, Helsinki, 415–476. Jakelu Booky.fi; saatavilla myös eri oppilaitosten kirjastoista, mm. Oulun yliopiston kirjastosta e-kirjana. 

Luoma, Pentti and Reinikainen, Kalle (1994) Qualitative Comparative Analysis - An Exercise. Paper prepared for the Oslo Summer School of Comparative Social Science Studies in the University of Oslo, August 1 - 19 1994.

Luoma, Pentti ja Reinikainen, Kalle (Nosmoke-projektin esittelysivujen ja minimanuaalin suomennokset). 1996. Esittelysivut ja minimanuaali. Levykkeillä: QSR. NUD.IST. Versio: 
a) 3.0.4d. Microsoft Windows-ympäristöön. Esittelyversio ja 
b) 3.0.5d. Apple Macintosh-ympäristöön. Esittelyversio 1-2/2.
Copyright #169; 1985-95. Qualitative Solutions and Research Pty Ltd, Melbourne, VIC, Australia. ACN 006 357 213.

Reinikainen, Kalle (1998) Information Society in the North: The Wizardry of High-Tech. In The Snowbelt. Studies on the European North in Transition. Edited by Leo Granberg. Aleksanteri Institute & Kikimora Publications, Series B, Helsinki.

Reinikainen, Kalle (1999) Sosiaalisten vaikutusten arviointi. Julkaisussa: Hailuodon uusjako. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Pohjois-Pohjanmaan Maanmittaustoimisto, Ylivieska.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2015