Metodeja

 

Metodikirjallisuutta ja linkkejä (koonnut Pentti Luoma, TALT-projekti)

Tietokoneavusteinen laadullinen tutkimus

 

SISÄLTÖ
 

 1. Yleistä
   
 2. Aineistot
   
 3. Laadullinen tutkimus

  Muutamia tieteellisiä aikakauslehtiä verkossa:

  International Journal of Qualitative Research

  Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (open access journal)

  social research Update (published quarterly by the Department of Sociology, University of Surrey)

 4. Tilastollinen ja kvantitatiivinen tutkimus

 

 

1. Yleistä

Arviointitutkimus

Kriittinen realismi

Meta-analyysi

Metodologista kirjallisuutta

Miellekartat (mind mapping)

Mixed methods -lähestymistapa

Ongelmointi

Raportointi

Tutkimuksen suunnittelu

Tutkimusetiikka ja -politiikka

Tutkimuskäytännöt

Yleistä metodikirjallisuutta

Paluu sivun alkuun

2. Aineistot

Aineistot

Aineistojen hankinta

Aineistojen valmistelu

Eläytymismenetelmä

Focusryhmätutkimus

Otanta

Tietoverkkojen käyttö aineistojen keruussa ja tutkimuksessa

Paluu sivun alkuun

 

3. Laadullinen tutkimus

Argumentaatioanalyysi ja retoriikan tutkimus

Diskurssianalyysi

EHA (Event History Analysis)

Elämäkertatutkimus

Etnografia

Fenomenologia

Fenomenografia

Grounded theory -lähestymistapa

Kehysanalyysi

Keskustelunanalyysi

Konstruktionismi

Käsitekartat (cognitive mapping)

Laadullinen tutkimus: yleistä

MCD- eli jäsenyyskategoria-analyysi

Mediatutkimuksen menetelmät

Metaforien tutkimus

Narratiivinen analyysi

Osallistuva havainnointi ja kenttätutkimus

QCA, fsQCA ja MVQCA

Q Metodologia

Semioottinen tutkimus

Sisällönanalyysi

Tapahtuman rakenneanalyysi (ESA)

Tapaustutkimus

Tietokoneavusteinen laadullinen tutkimus

Toimintatutkimus

Validiteetti ja reliabiliteetti laadullisessa tutkimuksessa

Video- ja kuva-aineistojen analyysi & visuaalinen sosiologia

Paluu sivun alkuun

 

3. Tilastollinen tutkimus

Bayesin analyysi

Conjoint-analyysi

Ekologinen päättely (ekologiset korrelaatiot)

Faktorianalyysi

Korrespondenssianalyysi

LISREL-analyysi

Luokitteluasteikon muuttujien analyysi

Parametrittomat menetelmät ihmistieteissä

Polkuanalyysi

Rakenneyhtälömallit

Regressioanalyysi

Ryhmittelyanalyysi

Sekvenssianalyysi ja "optimal matching"

"Shift-share" -analyysi

Sosiaalisten verkostojen analyysi

Survey (yleistä)

Tietokoneavusteinen tilastollinen tutkimus

Tilastotiedettä yhteiskuntatieteilijöille

TOBIT-analyysi

Tulosten visualisointi

Varianssianalyysi

Yleistetyt lineaarimallit

Paluu sivun alkuun

Viimeksi päivitetty: 21.4.2015