Tenttiohjeita

Suomen kielen opintojaksoja voi suorittaa kirjatenttinä tiedekunnan tenttipäivinä. Kirjatentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää. Luentotentteihin ei tarvitse ilmoittautua.

Alle on koottu ohjeita, jotka helpottavat tenttiin lukemista ja siihen vastaamista. 
 
Millainen on hyvä tenttivastaus?

Hyvä tenttivastaus on rakenteeltaan selkeä ja looginen ja vastaa tarkasti ja monipuolisesti esitettyyn kysymykseen. Vastaus on myös tiivis kokonaisuus eikä erehdy turhiin sivujuonteisiin. Vastauksesta pitää käydä ilmi, että vastaaja hallitsee tenttikirjallisuudessa esitetyn asian; ympäripyöreä asian käsittely ilman asiatiedon osaamista ei tuo juurikaan pisteitä. Vastauksessa kannattaa pyrkiä myös tarkkuuteen, sillä tentaattori ei voi lähteä tulkitsemaan vastausta, vaan tekee arvioinnin vastauksessa kirjoitettujen asioiden perusteella. Tenttitilaisuudessa kannattaakin miettiä, käyttääkö kallista aikaa asian pyörittelyyn vai olisiko parempi istua kupin äärellä kahvilassa tai valmistautua muihin opintosuorituksiin. 
 
Vastauksen pituudesta ei voi antaa ohjeita jo pelkästään käsialojen erilaisuuden vuoksi. Tenteissä vaaditaan toisinaan esim. käsitteenmäärittelyjä, joihin riittää lyhyt vastaus, toisinaan esseevastauksia, jotka ovat pitempiä. Ohjeena on pidettävä asiatiedon sisältymistä vastaukseen, ei vastauksen pituutta. Konseptikaupalla kirjoittaminen ei välttämättä paranna arvosanaa, mutta liian lyhyestä vastauksesta voi olla vaikea saada selville asioiden hallintaa. Luetelmaviivoin tai muilla muistiinpanotyyleillä ei kannata vastata mihinkään kysymykseen. Muista myös selvä, luettava käsiala ja virheetön kieli. 

Miten lukea tenttiin?
 
Tenttiin lukiessa on pyrittävä keskeisten tenttimateriaalissa esitettyjen asioiden hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Kiinnitä huomiota kappaleiden ja tekstin rakenteeseen sekä pää- ja sivuotsikointiin: ne kertovat usein tekstin rakenteen lisäksi myös sen, mikä tekstissä on nostettu tärkeäksi. Pohdi siis aktiivisesti lukiessasi, mikä tenttimateriaalissa on oleellista. Taulukoissa ja erilaisissa koonneissa on myös esitetty tärkeitä asioita tiiviisti, ja ne voivat helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Pelkkien koontien ulkoa opetteleminen ja toistaminen ei kuitenkaan riitä hyväksi vastaukseksi. Pyri myös nivomaan tenttikirjallisuuskokonaisuuden eri teksteissä esiintyvät mutta samaa aihetta käsittelevät katsaukset yhdeksi kokonaisuudeksi niin lukiessasi kuin tenttiin vastatessasikin. Tenttikirjallisuuteen liittyvien, esim. tiedotusvälineissä tai kenttäjaksoilla havaittujen, ajankohtaisten huomioiden käsittely voi olla ansioksi vastauksessa. 
 
Yliopisto-opetus on tiedelähtöistä ja perustuu aiemmin tehtyyn tai meneillään olevaan tutkimukseen. Tenttikirjallisuus voikin käsittää alaa yleisemmin esittelevien katsausten lisäksi tutkimusartikkeleita. Niistäkin on pyrittävä löytämään oleellinen: miksi tutkimus on tehty, mitkä ovat tutkimuksen taustateoriat ja käsitteet ja mitkä keskeiset tulokset. Myös tutkimusmenetelmistä voidaan kysyä, jos tentti kuuluu nimenomaan tutkimus- ja metodikurssiin. 
 
Tenteissä voi olla myös tenttikirjallisuudessa esitettyjen asioiden soveltamista vaativia kysymyksiä. Nämä ovat sellaisia, joissa pyydetään pohtimaan, miten hyödyntäisit tietoa omassa työssäsi, esim. opettamisessa. Soveltava kysymys ei tarkoita sitä, että pohdit asiaa mutu-tuntumalta, vaan se vaatii sekä teorian että soveltavan lähestymistavan yhdistämistä vastaukseen. Tässä mielessä soveltavaan kysymykseen vastaaminen on vaativampaa kuin ”perinteiseen kysymykseen”. Tenttikirjallisuutta lukiessa kannattaakin miettiä teoriatiedon soveltamismahdollisuuksia. 

Tentit arvioidaan kullekin tentille räätälöidyn arvosteluasteikon mukaisesti. Pääsääntönä on, että tentin läpäisemiseksi pitää saada puolet kokonaispistemäärästä. Tästä voidaan poiketa kuitenkin tentin tai tenttikirjallisuuden vaativuuden vuoksi. Arvosanaan vaikuttavat alentavasti puutteelliset tiedot ja liian yksipuolinen käsittely, asiavirheet, pelkästään omiin mielipiteisiin tukeutuminen, huono jäsennys ja vaikeaselkoisuus sekä mahdollisen ohjepituuden huomattava alitus tai ylitys. 

Tentti ei ole mahdottomuus – se on mahdollisuus! Tervetuloa tentteihin! 
 

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018