Harri Mantila

List of Publications (no abstracts, last updated August 2016)

Peer-reviewed scientific articles

 1. 1987: Spridning av språkliga innovationer i Nordfinland. [The spread of linguistic innovations in Northern Finland] - Nordkalotten i en skiftande värld - kulturer utan gränser och stater över gränser. Tredje nordiska symposiet i Nordskandinaviens historia och kultur (ed. Kyösti Julku). 14 pp. (197-210).
 2. 1989: Unkarin ns. I gerundin syntaksia ja semantiikkaa muodon suomenkielisten vastineiden valossa. [The syntax and semantics of the Hungarian so-called first gerund in the light of its Finnish equivalents] - Folia Uralica Debreceniensia 1. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Finnugor nyelvtudományi tanszék. 13 pp. (63-75).
 3. 1990: Hogyan terjed egy hangvaltozás az Észak‑Finnországban, Észak‑Svédországban és Észak‑Norviégiában beszéltl finn nyelvjárásban? [How does a sound change progress in a Finnish dialect spoken in Northern Finland, Northern Sweden and Northern Norway] - Congressus Septimus FennoUgristarum. 3 B, Sessiones Sectionum (szerk. Laszló Keresztes et al.). 6 pp.
 4. 1993: Miten äänteenmuutoksen eteneminen näkyy kaunokirjallisuuden kielessä? [How can we trace the progress of a sound change in the language of fiction] Bengt Pohjanen, Oiva Arvola ja Rosa Liksom Tornion murteen oppaina. - Virittäjä 4/1993. 14 pp. (564-577).
 5. 1996: A finn és magyar igenévrendszer kontrasztív mondattana és szemantikája. [The syntax and semantics of the infinitive verb forms in Finnish and Hungarian] - Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars V. 4 pp. (109-112).
 6. 1998: Jätkät ja jässikät, don juanit ja gentlemannit eli Perussanakirjan mieskuva. - Tuppisuinen mies. Kirjoituksia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista [Lads and rednecks, Don Juans and gentlemen, or the image of men in the Basic Dictionary. - The tongue-tied man. Essays on gender, language and culture] (eds. Vesa Heikkinen, Harri Mantila & Markku Varis). Tietolipas 154. SKS, Helsinki. 16 pp. (15-31).
 7. Heikkinen, Vesa; Mantila, Harri & Varis, Markku 1998: Lupa olla mies. [Permission to be a man] - Tuppisuinen mies. [The tongue-tied man] See the article above. 7 pp. (239-246).
 8. 2000: Lapin rajat ja murrerajat. [Dialectal and administrative boundaries in Finnish Lapland] - Virittäjä 2/2000. 15 pp. (188-202).
 9. 2001: Lapin suomen synty. [The origin of Finnish dialects in Lapland] Äänne- ja muoto-opillinen tutkimus peräpohjalaismurteiden muotoutumisesta. - Congressus Nonus Internationalis Fenno‑Ugristarum. Pars V (red. Tõnu Seilenthal). 5 pp. (334-338).
 10. 2001: Kansalliskieli ja globalisaatio. [National language and globalization] Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére (szerk. Maticsák Sándor et al.). Folia Uralica Debreceniensia 8. 11 pp. (367-377).
 11. 2002: The language situation in Finland. - Lectures on the Language Situation - Russia, Estonia, Finland (ed. Kazuto Matsumura). Department of Asian and Pacific Linguistics, Institute of Cross-Cultural Studies. University of Tokyo. 16 pp. (49-64).
 12. 2003: Dialect Use and the Social Construction of Identity. - Folia Uralica Debreceniensia 10 (szerk. Keresztes László et al.). 10 pp. (133-142).
 13. 2004: Murre ja identiteetti. [Dialect and identity] - Virittäjä 3/2004. 25 pp. (322-346).
 14. 2005: Variaation esittäminen Ison suomen kieliopin fonologian ja morfologian osuudessa. [The discussion of variation in the phonology and morphology sections of the Comprehensive Grammar of Finnish] - Virittäjä 4/2005. 6 pp. (564-569).
 15. 2005: Suomi kansalliskielenä. [Finnish as a national language] - Monikielinen Eurooppa, kielipolitiikkaa ja käytäntöä [Multilingual Europe, language policies and practices] (toim. Marjut Johansson & Riitta Pyykkö). Gaudeamus, Helsinki. 15 pp. (300-315).
 16. 2007: State borders making new languages out of dialects: The case of the standardization of Meänkieli. - Topics in dialectal variation (eds. Markku Filppula, Juhani Klemola, Marjatta Palander & Esa Penttilä.) Studies in languages 40. Joensuu University Press. 10 pp. (115-124).
 17. 2008: Variaatiosta identiteettiin. [From language variation to identity] - Nuoret kielikuvassa [The language of the young] (toim. Sara Routarinne & Tuula Uusi-Hallila). SKS, Helsinki. 18 pp. (63-80).
 18. 2008: A finn nyelvpolitika. [Language policy in Finland] - Ünnepi konferecia és kiállítás a pozsonyi Comenius egyetem Magyar nyelv és irodalom tanszékének 50 éves évfordulóján (toim. E. G. Bogár). Comenius egyetem, Bratislava. 9 pp. (117-125).
 19. 2008: Language contact and the principles of language planning. - Congressus decimus internationalis fenno-ugristarum. Joshkar-Ola 15.-21.8.2005. Pars IV Linguistica. 6 pp. (103-108).
 20. 2010: Suomalaisen kielenhuollon periaatekeskustelu 1990- ja 2000-luvulla. [The discussion of the principles of language planning in Finland in the 1990’s and the 2000’s] - Kielellä on merkitystä [Language matters] (toim. Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna). SKS, Helsinki. 27 pp. (179 - 205).
 21. 2010: The relationship between variation and standardisation in the creation of a new standard language. - Planning a new standard language. Finnic minority languages meet the new millennium (eds. Helena Sulkala & Harri Mantila). SKS, Helsinki. 20 pp. (54-73).
 22. 2012: Kyrö, Pohjankangas vai Viltti-Hattula? Kansalaisten ehdotuksia uuden kunnan nimeksi. [Kyrö, Pohjankangas or Viltti-Hattula? Citizen’s suggestions for the new name of a municipality] - Virittäjä 2/2012. 24 pp. (231-253).
 23. 2013: Kansandialektologinen testi lukkiin ('luin') -tyyppisten imperfektimuotojen havaitsemisesta. - Virittäjä 117 (3), 7 pp. (413-419).
 24. 2015: Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n katokehitys ja sen suhde assimilaatioon, geminaatiojärjestelmään ja h:n metateesikehitykseen nykyisessä peräpohjalaisessa puhekielessä. - Virittäjä 119 (2), 17 pp. (249-265).
 25. Lehtola, Veli-Pekka; Korhonen, Kuisma; Alenius, Kari & Mantila, Harri 2015: Approaches to transcultural encounters. - Transcultural encounters (eds. Kari Alenius & Veli-Pekka Lehtola). Studia Historica Septentrionalia 75. Rovaniemi. 9 pp. (5-13).

Non-refereed scientific articles

 1. 1987: Suomea unkarilaisille. - Virittäjä 4/1987, 3 pp. Book review.
 2. 1988: Parkanolaisten seksolektit. - Kielitieteellisiä muistoonpanoja 2. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 29 (toim. Merja Karjalainen), 19 pp.
 3. 1990: Lähemäkö Oulhuun vai Ouhluun? Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n ns. toisen asteen metateesi Tornion murteistossa. - Kielitieteellisiä muistoonpanoja 3. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 30 (toim. Harri Mantila), 36 pp.
 4. 1990: Millaiseen ajatteluun sinä tuollaisella opettamisella pyrit? - Oulun yliopiston tiedotuksia 11/1990, 2 pp.
 5. 1991: Unkarin va/ve‑tunnuksinen gerundi suomen gerundien kuvastimessa. - Suomi ja unkari rinnakkain. Suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkielmia. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 38, 19 pp.
 6. Mantila, Harri & Vuojala, Eszter 1991: Unkarin ja suomen attribuuttiasemaisten partisiippien vastaavuudesta. - Suomi ja unkari rinnakkain. Suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkielmia. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 38, 15 pp.
 7. 1992: Urbaania suomen kieltä Ruotsissa. - Virittäjä 4/1992, 5 pp. Book review.
 8. 1994: Unkarin kettős tárgy ja kettős alany -rakenteiden ja suomen partisiippirakenteen vastaavuudesta. - Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 38 (toim. Harri Mantila). 7 pp.
 9. 1995: A magyar kettős alany, kettős tárgy es a finn participiumos szerkezetek. - Hungarologische Beiträge 3 (toim. László Keresztes, Juha Leskinen & Sandor Maticsák). Jyväskylän yliopiston Hungarologia-projekti. 8 pp.
 10. 1996: Vitiä liipanteeseen eli kokemuksesta kieli kasvaa. - Kielikuvia. Nykysuomen seuran tiedotuslehti. 2/1996. 2 pp. (5-6).
 11. 1997: Johdanto. - Pohjoissuomalaisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 8. Oulun yliopisto. 24 pp. (1-23).
 12. 1999: Äidinkielenopettajien koulutusyhteistyö Oulun yliopistossa. - Teksti ja kuva koulussa. Äidinkielenopettajien koulutusyhteistyöhankkeen satoa 1. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 14 (toim. Merja Karjalainen, Johanna Kesälahti & Harri Mantila). 5 pp. (5-9).
 13. 2000: Illatiivin allomorfit meänkielen standardoimisen ongelmana. - Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten koulutus‑ ja tutkimusverkoston raportteja I (toim. Helena Sulkala & Niina Määttä). 10 pp. (75-84).
 14. 2001: Vähemmistökielen sorto ja elpyminen. - Virittäjä 1/2001. Kirja-arvostelu. 6 pp. (15-156).
 15. 2001: Mitä language planning on suomeksi? - Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten koulutus- ja tutkimusverkoston raportti II (toim. Miia Mikkonen, Helena Sulkala & Harri Mantila). 11 pp. (14-24).
 16. 2001: Kielipolitiikka Suomessa. Published in the internet. www.finland.or.jp./mantila‑f.html
 17. 2001: Same as the previous article but published in Japanese in the internet. www.finland.or.jp./j-mantila.html
 18. 2002: Tietoisuus ja kielipolitiikka. - Kielikuvia. Nykysuomen seuran tiedotuslehti 1/2002. 8 pp. (4-11).
 19. 2003: Ruotsi, monikielinen kansallisvaltio. - Virittäjä 1/2003. 8 pp. (129-136). Book review.
 20. 2003: Äidinkieli, kansalliskieli ja lingua franca. - Kotimaana suomen kieli. Näkökulmia suomen kielen kehittymiseen ja säilymiseen ulkomailla (toim. Anne Helttunen & Maila Eichorn). ÄOL, Helsinki. 5 pp. (9-13).
 21. 2003: Pohjoisen suomen kielen tutkimus Oulun yliopistossa. - Oulun koulun satoa. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 22 (toim. Jari Sivonen). 9 pp. (116-124).
 22. Mantila, Harri & Sorjonen, Marja-Leena 2004: Puhekielen tilannevariaatio ja sen funktiot. - Virittäjä 4/2004. 6 pp. (604-609). Kirja-arvostelu.
 23. 2004: Normiriemuko valtasi meidät? Fennistin asiantuntijuus suurelle yleisölle suunnatuissa kielijutuissa. - Virittäjä 1/2004. 4 pp. (122-125). Kirja-arvostelu.
 24. 2004: Viron murteiden ja paikannimien oppikirja. - Lähivertailuja 14 (toim. Helena Sulkala & Heli Laanekask). Suomen ja saamen kielen ja logopedian julkaisuja 23. 8 pp. (27-34).
 25. 2006: Kielipolitiikka ja suomalainen arki. - Tieteessä tapahtuu 3/2006. Tieteellisten seurain valtuuskunta, Helsinki. 3 pp. (39-41).
 26. 2006: Uutta kvantitatiivista analyysia fennistisessä variaationtutkimuksessa. - Virittäjä 2/2006. 5 pp. (295-299). Kirja-arvostelu.
 27. 2007: Hesan ja stadin muuttuvat murteet ja kielet. - Virittäjä 3/2007. 7 pp. (402-408). Kirja-arvostelu.
 28. Lehtelä, Pirjo-Liisa; Mantila, Harri & Yliherva, Anneli 2008: Tuutori, mentori ja opetusharjoittelija kertovat: korkeakoulupettajien pedagoginen koulutuspilotti Oulun yliopistossa. - Peda-forum 15. 4 pp. (30-33).
 29. Mantila, Harri & Paasi, Anssi 2010: Pellolaisnuorten ympäristösuhde, murremielteet ja h:n käyttö. - Virittäjä 114 (1). 5 pp. (156-160). Kirja-arvostelu.
 30. 2011: Johdatusta fennistiikkaan ja ylipäätään kieleen. - Virittäjä 115 (3). 5 pp. (453-457). Kirja-arvostelu.
 31. 2011: Onko kveenin δ relikti vai saamen kontaktin vaikutusta? - Congressus XI internationalis Fenno-Ugristarum, Pars VI ( toim. Sándor Csúcs et al.). Reguly társaság, Budapest. 7 pp. (136-142).
 32. 2011: Mitä virkaa, mitä vastuuta? - Puhe ja kieli 31 (3). 1 p. (93). Puheenvuoro.
 33. 2012: Kampf gegen die Unwissenschaft. - Finnisch-ugrische Forschungen 61 (1-3), 5 pp. (177-181). Book review.
 34. 2014: Noch einmal über die Verwandten der ungarischen Sprache. - Finnisch-ugrische Forschungen 62 (1-3), 4 pp. (480-483). Book review.

Scientific books (monographs)

 1. 1992: Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa. SKS, Helsinki. 273 pp. Väitöskirja.
 2. 1997: Suomen ja unkarin nominaalisten verbimuotojen kontrastiivista syntaksia ja semantiikkaa. 103 pp. Hungarologische Beiträge 9. Universität Jyväskylä.
 3. Mantila, Harri & Pääkkönen, Matti 2010: Oulun seudun murteen vokaalisto. Historia, muutos ja variaatio. SKS, Helsinki. 278 pp.
 4. Heikkinen, Vesa & Mantila, Harri 2011: Kielemme kohtalo. [The faith of our language] Gaudeamus, Helsinki. 235 pp.

Edited books

 1. 1997: Eds. Seija Makkonen & Harri Mantila: Pohjoissuomalaisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen tutkimusraportteja 8. Oulun yliopisto.
 2. 1998: Eds. Vesa Heikkinen, Harri Mantila & Markku Varis: Tuppisuinen mies. Kirjoituksia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Tietolipas 154. SKS, Helsinki.
 3. 1999: Eds. Merja Karjalainen, Johanna Kesälahti & Harri Mantila: Teksti ja kuva koulussa. Äidinkielenopettajien koulutusyhteistyöhankkeen satoa 1. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 14.
 4. 2001: Eds. Miia Mikkonen, Helena Sulkala & Harri Mantila: Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten koulutus‑ ja tutkimusverkoston raportti II. Oulun yliopiston suomen ja saamenkielen ja logopedian laitoksen tutkimusraportteja 18.
 5. 2007: Eds. Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen: Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin. Juhlakirja professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, humaniora. Oulun yliopisto.
 6. 2010: Eds. Helena Sulkala & Harri Mantila: Planning a new standard langauge. Finnic minority languages meet the new millennium. SKS, Helsinki. 210 pp.
 7. 2015: Eds. Harri Mantila, Kaisa Leinonen, Sisko Brunni, Santeri Palviainen & Jari Sivonen: Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015 : plenary papers. Oulu. 187 pp. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/CIFU12-PlenaryPapers.pdf

Publications intended for professional communities (Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut)

 1. 1993: Onko puhuttu suomen kieli yhtenäistynyt? - Virke 2/1993, 3 pp.
 2. 1996: Mitä viestivät media, viestin ja tiedotusväline? - Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. 2/1996. 4 pp. (12-15).
 3. 1997: Mie en höynähä, sanoi eduskunnan puhemies. - Virke. Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. 5/1997. 4 pp. (8-11)
 4. 1998: Transilvanialainen pantomiimi. Romanian unkarilaisten kielipoliittisesta tilanteesta. - Kaltio. Pohjoissuomalainen aikakauslehti. 6/1998. 3 pp. (196-198). Artikkeli on julkaistu myös Kivijalka-oppikirjasarjassa.
 5. 1999: Äidinkieli vai valtionkieli, kulutushyödyke vai suojelukohde? Kielipoliittisen ohjelman vastaanotosta. - Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. 1/1999. 4 pp. (4-7).
 6. 2000: Meänkieli, yksi Ruotsin vähemmistökielistä. - Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 3/2000. 4 pp. (9‑12)
 7. 2002: Suomen kielen lautakunnan toimintasuunnitelma ja suomalaisen kielenhuollon uudet haasteet. - Kielikello 4/2002.
 8. 2003: Postmodernia kielenhuoltoa. – Hiidenkivi 6/2003. 2 pp. (38-39). Book review.
 9. 2005: Kielikäsityksestä kielenhuollon uusiin periaatteisiin. - Kielikello, kielenhuollon tiedotuslehti 2/2005. 5 pp. (4-9).
 10. 2009: Yhdeksän vuotta suomen kielen lautakunnan johdossa. - Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 3. 2 pp. (7-8).
 11. Mantila, Harri & Yliherva, Anneli 2013: Kollegiaalinen ja tasavertainen mentori - aktori-suhde. - Yliopistopedagogiikka (2), 6. http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/uusin-numero/
 12. 2013: Suomen kieli - menikö parasta ennen -päivä jo? - Kaikki syntyy kriisistä (toim. Jaakko Hämeen-Anttila, Kimmo Katajala, Ari Sihvola & Lari Hetetmäki). Helsinki. 13 pp. (235-247).

Publications intended for the general public

(The articles published in Aamulehti and Lapin Kansa are also published in more than 10 provincial newspapers.)

 1. 2000: Salkku‑Suomi ja Salakku‑Suomi. - Aamulehti 1.2.2000. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 2. 2000: On kielipoliittisen keskustelun aika. - Aamulehti 7.4.2000. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 3. 2000: Kielen emansipaatio. - Aamulehti 7.6.2000. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 4. 2000: Kieli ja identiteetti. - Aamulehti 17.8.2000. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 5. 2000: Suomi maailmankielenä. - Aamulehti 9.10.2000. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 6. 2000: Äidinmurre ja kirjasuomi. - Aamulehti 12.12.2000. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 7. 2001: Sanoja kielen reunoilta. - Aamulehti 2.2001. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 8. 2001: Terveisiä Tokiosta. - Aamulehti. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 9. 2001: Maiden ja pääkaupunkien nimet. - Aamulehti. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 10. 2002: Tyrnävän kinkerit. - Aamulehti. Ilmestynyt lisäksi 17 muussa maakuntalehdessä.
 11. 2002: Tango ja muut lattarit. - Aamulehti.
 12. 2002: Aleksis Kivi ja loppuheitto. - Aamulehti 23.10.2002.
 13. 2003: Suomalainen turvautuu vieraisiin kieliin. - Aamulehti 7.1.2003.
 14. 2003: Oikeus omaan kieleen antoi meänkielisille identiteetin. - Helsingin sanomat 9.3.2003.
 15. 2003: Iloisesti adessiivilla. - Aamulehti 9.3.2003.
 16. 2003: Viestejä menneiltä sukupolvilta. - Aamulehti 25.8.2003.
 17. 2004: Mika Salo Circuit ja muita nimiä. - Aamulehti 26.1.2004.
 18. 2004: Murre mukauttaa uudetkin sanat. - Aamulehti 13.4.2004.
 19. 2004: Luhdikka, mesikka, lakka ja moni muu. - Aamulehti 13.9.2004.
 20. 2005: Tohtori, traktori ja netti. - Aamulehti 21.3.2005.
 21. 2005: Oppilaitosten nimet karkuteillä. - Aamulehti 4.1.2005.
 22. 2005: Kveenistä tuli kieli. - Aamulehti 6.6.2005.
 23. 2005: Kuze ilet? - Aamulehti 31.10.2005.
 24. 2006: Tympykkä. - Pohjolan Sanomat. 2.1.2006.
 25. 2006: Meänkieli kasvaa Lainiojoen törmästä. - Lapin kansa 3.3.2006.
 26. 2006: Suvi. - Lapin kansa 6.7.2006.
 27. 2006: Pitäisikö kirjakielen sääntöjä muuttaa puhekielen suuntaan? - Lapin kansa 10.10.2006
 28. 2006: Teitittelisinkö? - Lapin kansa 10.5.2006.
 29. 2006: Kieli ja itsenäisyys. - Lapin kansa 11.12.2006.
 30. 2006: Sitä olet mitä puhut. - Hiidenkivi 5/2006. 1 p. (63).
 31. 2007: Parka. - Lapin kansa. 9.2.2007.
 32. 2007: Pikajuna 704 Oulusta Kouvolaan. - Lapin kansa 17.9.2007.
 33. 2007: Äijäenergiaa. - Lapin kansa 3.7.2007.
 34. 2008: Huimat sikiöt. – Lapin kansa 4.11.2008.
 35. 2008: Morsiamia ja avoanoppipuolia. – Lapin kansa 26.7.2008.
 36. 2008: Sosimet. - Lapin kansa 17.3.2008.
 37. 2008: Murteentutkijan omatunto. - Lapin kansa 7.12.2008.
 38. 2008: Voihan peijakas. - Lapin kansa 8.6.2008.
 39. 2009: Mietä ja näätä lainaamassa. - Lapin kansa 4.1.2009.
 40. 2009: Hiihtää tähtien kanssa. - Lapin kansa 7.3.2009.
 41. 2009: Murteiden maistelu. - Lapin kansa 13.5.2009.
 42. 2009: Kastelkaa ja pankaa sekaan. - Lapin kansa 27.7.2009.
 43. 2009: Kielimaisemat. - Lapin kansa 15.9.2009.
 44. 2009: Kuka puhuisi pahasta. - Hiidenkivi (1). 1 p. (61).
 45. Vesa Heikkinen ja Harri Mantila 2011: Kirppukielen kohtalo: Mitä suomi on tulevaisuudessa? - Suomen kuvalehti (verkkolehti).
 46. 2011: Älkää koskeko kieleeni! - Hiidenkivi (1). 2 sivua. (14 - 15).

Theses

 1. 1983: Pohjois-Parkanon murteen ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio. Master’s thesis. University of Oulu. (143 pp.)
 2. 1987: Pohjois-Parkanon murteen dialektaalinen variaatio. Licentiate thesis . University of Oulu. (243 pp.)
 3. 1992: Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa. Doctoral dissertation, monograph. University of Oulu. (273 pp.)

Viimeksi päivitetty: 24.8.2016