3. kiertokirje / Utskick 3 / 3rd Circular

Kielen ulottuvuuksia − kielitieteen kurkotteluja

3. kiertokirje ja ohjeet abstraktien lähettämiseen

Modernille kielentutkimukselle on ominaista se, että tutkimusta tehdään usein tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden tieteenalojen kanssa. Lingvistinen tutkimus on monitieteistä, ja se kurkottelee perinteisten tieteenalarajojen yli, milloin kognitiotieteeseen tai pedagogiikkaan, milloin yhteiskuntatieteisiin, lääketieteeseen tai tekniikkaan. Kurkotellessaan kielenopetuksen suuntaan kielitieteilijät tarkastelevat esimerkiksi, miten ja missä kieltä opitaan ja opetetaan. Tällöin tutkimuksen kohteeksi nousevat muun muassa kielenopetuksen menetelmät, opetukseen käytettävä teknologia, oppimisympäristöt sekä kielenoppiminen kognitiivisena prosessina. Yhä tärkeämmäksi tutkimuskohteeksi on noussut myös monikielinen maailma, jossa elämme. Monikielisissä vuorovaikutustilanteissa kielet kurkottelevat toistensa rajoilla ja niiden yli. Näitä kurkotuksia tutkiessaan kielitieteilijät analysoivat esimerkiksi erikielisten resurssien kohtaamisia kielten oppimisessa, arjen keskusteluissa ja teksteissä sekä institutionaalisissa tilanteissa tai erilaisissa käännöksissä. Yhteydet muihin tieteisiin ovat myös johtaneet siihen, että kielitieteessä on alettu kysyä uusia kysymyksiä kielen ulottuvuuksista sekä kielen perimmäisestä olemuksesta. Tärkeä uusi alue on kielenkäytön multimodaalisten piirteiden tutkimus. Yhtäältä on esimerkiksi alettu pohtia eleiden ja laajemmin kehon kielen yhteyttä kieleen, kielen rakenteisiin ja kielen alkuperään. Toisaalta on alettu myös ymmärtää multimodaalisuuden roolia verkko- ja mobiiliviestinnässä sekä erityisesti sen vaikutusta verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja merkityksen rakentumiseen.

Tämän vuoden Kielitieteen päivien tavoite on kartoittaa kysymyksiä ja haasteita, jotka ovat ajankohtaisia nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Se pyrkii myös avaamaan, mikä kielen ja kielitieteellisen tutkimuksen rooli ja merkitys on ihmiselle nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kutsupuhujat käsittelevät teemaa oman tutkimuksensa näkökulmasta:

 • Tommi Jantunen: Kurkotellen kohti kielioppia − Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa?
 • Kobin Kendrick: The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitments
 • Marja-Liisa Olthuis ja Ciprian Gerstenberger: Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating translation work

Konferenssin pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kaikki kielitieteen alaan liittyvät sektio- ja työpajaesitelmät sekä posterit. Abstraktit (enintään 300 sanaa ja lisäksi korkeintaan kolme keskeistä lähdettä) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona rtf- tai doc-muodossa 26.2.2016 mennessä osoitteeseen ktp2016@oulu.fi. Ilmoita viestissä nimesi ja affiliaatiosi sekä esitelmäsi tyyppi (sektioesitelmä, työpajaesitelmä vai posteri). Jos esitelmäsi on yhteisesitelmä, ilmoita kaikkien esitelmän pitäjien nimet ja affiliaatiot.

XLIII Kielitieteen päiville on hyväksytty seuraavat työpajat.

Seuraaviin työpajoihin voi ehdottaa abstraktia:

 1. Ajan kielioppia

Järjestäjät: Tuomas Huumo (Turun yliopisto), Jaakko Leino (Helsingin yliopisto), Markus Hamunen (Tampereen yliopisto) ja Aki Kyröläinen (Turun yliopisto)
Kieli: suomi

 1. Approaches to multimodality in face-to-face interaction

Järjestäjät: Elise Kärkkäinen (Oulun yliopisto) ja Sylvaine Tuncer (Oulun yliopisto)
Kieli: englanti

 1. Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa

Järjestäjät: Tiina Keisanen (Oulun yliopisto) ja Mirka Rauniomaa (Helsingin yliopisto)
Kielet: suomi, ruotsi, englanti

 1. Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja

Järjestäjät: Terhi Ainiala (Helsingin yliopisto) ja Saila Salonen (Helsingin yliopisto)
Kielet: suomi, ruotsi, englanti

 1. Studying social interaction online

Järjestäjät: Annamari Martinviita (Oulun yliopisto) ja Marjukka Käsmä (Oulun yliopisto)
Kieli: englanti

 1. Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista

Järjestäjät: Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto), Sampsa Holopainen (Helsingin yliopisto), Juha Kuokkala (Helsingin yliopisto) ja Niklas Metsäranta (Helsingin yliopisto)
Kieli: suomi

 1. Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan

Järjestäjät: Suvi Honkanen (Tampereen yliopisto) ja Riikka Nissi (Jyväskylän yliopisto)
Kieli: suomi

Seuraavien työpajojen ohjelma on etukäteen sovittu, eikä niihin voi esittää abstraktia.

 1. Normativity in language and in linguistics

Järjestäjät: Aleksi Mäkilähde (Turun yliopisto) ja Ville Leppänen (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Kieli: englanti

 1. Puhuttelun puolia: uusia näkökulmia puhuttelukäytänteiden tutkimukseen

Järjestäjä: Hanna Lappalainen (Helsingin yliopisto)
Kieli: suomi

 1. Puhuttu kieli, persoona ja referenssi

Järjestäjät: Maria Kok (Itä-Suomen yliopisto), Katri Priiki (Turun yliopisto), Milla Uusitupa (Itä-Suomen yliopisto) ja Milja Väänänen (Turun yliopisto)
Kieli: suomi

Lisäksi päivien ohjelmassa on perinteinen SKY:n paneelikeskustelu, jonka aiheena on kielitieteen rooli Suomen kouluissa.

Tieto abstraktin hyväksymisestä ilmoitetaan 18.3.2016. Kielitieteen päiville ilmoittaudutaan 18.3.–15.4.2016. Osallistumismaksu on 120 € ja perus- ja jatko-opiskelijoilta 80 €. Osallistumismaksuun sisältyy lounasbuffet (to–pe) ja aamu- ja iltapäiväkahvit (ke–pe).

Ilmoittautumis- ja maksuohjeet päivitetään verkkosivuille 18.3.2016 mennessä. Verkkosivuille päivitetään kevään mittaan myös tietoa hotellitarjouksista, iltaohjelmasta ja muista käytännön asioista.

Lisätietoja:
Järjestelytoimikunta: ktp2016@oulu.fi
https://www.facebook.com/events/1471898903111267/

 

Lingvistiken bortom språket − språket bortom lingvistiken

Utskick 3 och instruktioner för abstrakt

Kännetecknande för modern språkforskning är att forskningen ofta bedrivs i tätt samarbete med andra vetenskapsgrenar. Lingvistisk forskning är mångvetenskapligt, och den sträcker sig över traditionella vetenskapsgränser, än till kognitionsvetenskap eller pedagogik, än till samhällsvetenskaper, medicin eller teknik. När språkvetare vänder sig mot språkpedagogiken undersöker de till exempel hur språklärande går till och var det äger rum. Då fokuserar forskningen bland annat på språkundervisningsmetoder, undervisningsteknologi, lärandemiljöer och språkinlärning som kognitiv process. Ett allt viktigare forskningsobjekt är den flerspråkiga värld som vi lever i. I flerspråkiga interaktionssituationer fungerar språken på varandras gränser och över dem. När språkvetare forskar dessa gränsöverskridningar analyserar de till exempel hur resurser från olika språk möts vid språkinlärning, i vardagens diskussioner och texter samt i institutionella situationer eller i olika slags översättningar. Kopplingarna till andra vetenskaper har också lett till att man inom språkvetenskapen har börjat ställa nya frågor om språkets dimensioner och språkets yttersta väsen. Ett viktigt nytt område är forskningen av multimodalitet i språkanvändningen. Å ena sidan har man börjat intressera sig för vilket samband gester och kroppsspråk har med språket, språkets struktur och språkets ursprung. Å andra sidan har man även börjat förstå vilken roll multimodaliteten spelar i webb- och mobilkommunikationen och speciellt vilken inverkan den har på webbaserad interaktion och webbaserat betydelseskapande.

Målet för årets Språkvetenskapsdagar är att kartlägga frågor och utmaningar som är aktuella i det snabbt utvecklande samhället. Konferensen vill också belysa språkets och den språkvetenskapliga forskningens betydelse för människan i den föränderliga världen. De inbjudna talarna behandlar temat ur sina egna forskningssynvinklar:

 • Tommi Jantunen: Kurkotellen kohti kielioppia – Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa?
 • Kobin Kendrick: The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitments
 • Marja-Liisa Olthuis och Ciprian Gerstenberger: Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating translation work

Huvudspråken på konferensen är finska, svenska och engelska, men föredrag kan hållas även på andra språk. Vi välkomnar varmt alla sektions- och workshopföredrag samt postrar som anknyter till språkvetenskaplig forskning. Abstrakten (max. 300 ord plus högst tre centrala källor) skickas som e-postbilaga i rtf- eller doc-format till adressen ktp2016@oulu.fi senast den 26 februari 2016. Ange ditt namn, din organisation samt typ av presentation (sektionsföredrag, workshopföredrag eller poster) i e-postmeddelandet. Om det är fråga om en gemensam presentation, ange alla presentationshållares namn och organisationer.

Följande workshoppar har blivit godkända till XLIII Språkvetenskapsdagarna. Du kan föreslå abstrakt till sådana workshoppar som är öppna för bidrag även från andra än arrangörerna.

Du kan skicka abstrakt till följande workshoppar:

 1. Ajan kielioppia

Arrangörer: Tuomas Huumo (Åbo universitet), Jaakko Leino (Helsingfors universitet), Markus Hamunen (Tammerfors universitet) och Aki Kyröläinen (Åbo universitet)
Språk: finska

 1. Approaches to multimodality in face-to-face interaction

Arrangörer: Elise Kärkkäinen (Uleåborgs universitet) och Sylvaine Tuncer (Uleåborgs universitet)
Språk: engelska

 1. Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa

Arrangörer: Tiina Keisanen (Uleåborgs universitet) och Mirka Rauniomaa (Helsingfors universitet)
Språk: finska, svenska, engelska

 1. Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja

Arrangörer: Terhi Ainiala (Helsingfors universitet) och Saila Salonen (Helsingfors universitet)
Språk: finska, svenska, engelska

 1. Studying social interaction online

Arrangörer: Annamari Martinviita (Uleåborgs universitet) och Marjukka Käsmä (Uleåborgs universitet)
Språk: engelska

 1. Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista

Arrangörer: Janne Saarikivi (Helsingfors universitet), Sampsa Holopainen (Helsingfors universitet), Juha Kuokkala (Helsingfors universitet) och Niklas Metsäranta (Helsingfors universitet)
Språk: finska

 1. Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan

Arrangörer: Suvi Honkanen (Tammerfors universitet) och Riikka Nissi (Jyväskylä universitet)
Språk: finska

Programmet i följande workshoppar har fastslagits på förhand, och det är inte möjligt att skicka abstrakt till dem.

 1. Normativity in language and in linguistics

Arrangörer: Aleksi Mäkilähde (Åbo universitet) och Ville Leppänen (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Språk: engelska

 1. Puhuttelun puolia: uusia näkökulmia puhuttelukäytänteiden tutkimukseen

Arrangör: Hanna Lappalainen (Helsingfors universitet)
Språk: finska

 1. Puhuttu kieli, persoona ja referenssi

Arrangörer: Maria Kok (Östra Finlands universitet), Katri Priiki (Åbo universitet), Milla Uusitupa (Östra Finlands universitet) och Milja Väänänen (Åbo universitet)
Språk: finska

I programmet ingår också en traditionell paneldiskussion arrangerad av Språkvetenskapliga föreningen i Finland, SKY. Temat är språkvetenskapens roll i finländska skolor.

Besked om antagna konferensbidrag sänds ut den 18 mars 2016. Anmälan till Språkvetenskapsdagarna står öppen 18.3−15.4.2016. Konferensavgiften är 120 €. För studerande och doktorander är avgiften 80 €. I avgiften ingår lunchbuffé (to−fre) samt fika på för- och eftermiddagar (ons−fre).

Anmälnings- och betalningsinstruktioner uppdateras på webbsidorna senast den 18 mars 2016. Webbsidorna uppdateras under våren även med information om hotellerbjudanden, kvällsprogram och andra praktiska saker.

Vidare information:
Organisationskommitté: ktp2016@oulu.fi
https://www.facebook.com/events/1471898903111267/

 

Linguistics beyond language − Language beyond linguistics

3rd Circular and Instructions for Abstracts

Contemporary linguistic research is often done in close collaboration with other scientific disciplines. Additionally, linguistic research is often itself multidisciplinary by nature, reaching out to cognitive sciences, educational sciences, sociology, medicine and technical sciences, to name but a few. When reaching out to educational sciences and language education, linguists investigate how and when languages are learnt and taught. Consequently, research focuses for example on the methods and technologies used in language teaching, as well as on learning environments and language learning as a cognitive process. Recently, linguists have also become more and more interested in the multilingual world we live in. In multilingual interactions, languages come across other languages, touching and crossing language boundaries. When exploring these phenomena, linguists study the encounters of linguistic resources between different languages in language learning, everyday and institutional interactions, texts, and in translations. Moreover, new links between linguistics and other disciplines have resulted in new questions concerning the fundamental nature of language. One new area concerns the multimodal features of language use. For example, linguists have become interested in the link between gestures – and the body more generally – and language. Linguists have also begun to study how multimodality features in Internet discourse, and especially the influence it has on interaction and meaning-making taking place online.

The Finnish Conference of Linguistics 2016 charts questions and challenges that are relevant and important right now for understanding the transforming society. It also explores the role, relevance and significance of linguistic research for humans and humanity in the rapidly changing world. The invited plenarists address the conference theme from their respective viewpoints:

 • Tommi Jantunen: Kurkotellen kohti kielioppia − Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa? (Reaching out to grammar: How has the concept of syntax been stretched in sign linguistic research?)
 • Kobin Kendrick: The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitments
 • Marja-Liisa Olthuis and Ciprian Gerstenberger: Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating translation work.

The main languages of the symposium are Finnish, Swedish and English, but presentations in other languages are also welcome. All section papers, workshop presentations, and poster presentations related to linguistics are welcome. Abstracts (max. 300 words, in addition to which you can include up to three references) must be submitted by 26 February 2016 as an email attachment (.rtf or .doc files) to ktp2016@oulu.fi. Include in the email your name and affiliation as well as the type of the presentation (section paper, workshop presentation or poster). If your presentation is a joint presentation, please include the names and affiliations of all of the presenters.

The following workshops have been accepted to the XLIII Finnish Conference of Linguistics. Some of the workshops welcome abstract submissions.

The following workshops invite presentations.

 1. Ajan kielioppia

Organisers: Tuomas Huumo (University of Turku), Jaakko Leino (University of Helsinki), Markus Hamunen (University of Tampere) and Aki Kyröläinen (University of Turku)
Language: Finnish

 1. Approaches to multimodality in face-to-face interaction

Organisers: Elise Kärkkäinen (University of Oulu) and Sylvaine Tuncer (University of Oulu)
Language: English

 1. Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa

Organisers: Tiina Keisanen (University of Oulu) and Mirka Rauniomaa (University of Helsinki)
Languages: Finnish, Swedish, English

 1. Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja

Organisers: Terhi Ainiala (University of Helsinki) and Saila Salonen (University of Helsinki)
Languages: Finnish, Swedish, English

 1. Studying social interaction online

Organisers: Annamari Martinviita (University of Oulu) and Marjukka Käsmä (University of Oulu)
Language: English

 1. Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista

Organisers: Janne Saarikivi (University of Helsinki), Sampsa Holopainen (University of Helsinki), Juha Kuokkala (University of Helsinki) and Niklas Metsäranta (University of Helsinki)
Language: Finnish

 1. Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan

Organisers: Suvi Honkanen (University of Tampere) and Riikka Nissi (University of Jyväskylä)
Language: Finnish

The programme of the following workshops is fixed and no submissions are accepted.

 1. Normativity in language and in linguistics

Organisers: Aleksi Mäkilähde (University of Turku) and Ville Leppänen (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Language: English

 1. Puhuttelun puolia: uusia näkökulmia puhuttelukäytänteiden tutkimukseen

Organisers: Hanna Lappalainen (University of Helsinki)
Language: Finnish

 1. Puhuttu kieli, persoona ja referenssi

Organisers: Maria Kok (University of Eastern Finland), Katri Priiki (University of Turku), Milla Uusitupa (University of Eastern Finland) and Milja Väänänen (University of Turku)
Language: Finnish

The conference also includes the traditional panel discussion organized by the Linguistic Association of Finland. The topic of the panel is the role of linguistics in Finnish schools.

Notifications of acceptance will be sent by 18 March 2016. The registration will be open 18 March – 15 April 2016. The registration fee is 120€ (80€ for doctoral and MA students). The fee includes lunch buffet (Thurs–Fri) and morning and afternoon coffees (Wed–Fri).

Instructions for registration and payment will be added on the conference website by 18 March 2016. Information about hotels, evening programme and other practical information will be updated on the website during spring.

More information:
Organising committee: ktp2016@oulu.fi
https://www.facebook.com/events/1471898903111267/

Viimeksi päivitetty: 1.7.2019