Tutkimus - Forskning

Oulun yliopiston ruotsin kielen tutkimusyksikön keskeinen tutkimuskenttä on monikielisyys ja -kulttuurisuus yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla ennen ja nyt. Tutkimuskohteita ovat

 • yhteiskunnallisten päätösten vaikutukset kielikoulutuspoliittisiin ratkaisuihin
 • monikielisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen kasvatuksessa ja kielikoulutuksessa
 • monikielisyyden vaikutukset yksilöiden ammatinvalintaan, urakehitykseen ja kielivalintoihin elämän eri vaiheissa
 • yksilön kielihistorian vaikutukset kieli-identiteettiin, kielenkäyttöön ja kielen säilyttämiseen erityisesti kielisaarekkeissa.

Ruotsin kielen tutkimusyksikkö on osa Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan Northern Sociolinguistic Encounters -tutkimusryhmää.

 --------------------------------------------------

Det centrala forskningsområdet för forskningsenheten svenska språket vid Uleåborgs universitet är flerspråkighet och mångkulturalism på samhälls-, gemenskaps- och individnivån förr och nu. Vi forskar i

 • hur samhälleliga beslut inverkar på språkutbildningspolitiska lösningar
 • hur språkutbildning kan främja flerspråkighet och mångkulturalism i uppfostran och i språkutbildningen
 • hur flerspråkighet inverkar på individers yrkesval, karriärutveckling och språkval i olika livsskeden
 • hur en individs språkhistoria inverkar på personens språkliga identitet, språkanvändning och språkbevaring speciellt på språköar.

Forskningsenheten svenska språket hör till forskningsgruppen Northern Sociolinguistic Encounters på Humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet.

---------------------------------------------------

The central field of research of the research unit Swedish Language in the University of Oulu is multilingualism and multiculturalism in society, communities and individuals, yesterday and today.  Our main research topics are

 • the impacts of societal decisions on solutions in language education,
 • promotion of multilingualism and multiculturalism in (language) education,
 • the effects of multilingualism on individuals’ choices of career and career development during different phases of life,
 • the effects of an individual’s language history on language identity, language use and language maintenance, especially on language islands.

The research unit Swedish Language is part of the research group Northern Sociolinguistic Encounters at the Faculty of Humanities in the University of Oulu.

 

Viimeksi päivitetty: 2.3.2017