Hae opiskelijaksi - Bli studerande

På svenska

Monipuolisia kursseja ruotsin kielellä

Ruotsin kieli kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan. Kurssit liittyvät ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Lisäksi järjestämme vuosittain alkeiskurssin norjan, tanskan tai islannin kielestä.

Kurssitarjontaan kuuluu ruotsin kielen suullista ja kirjallista viestintää, kulttuurintuntemusta, kääntämistä, kirjallisuutta, kielioppia, kielihistoriaa, tekstintutkimusta, sosiolingvistiikkaa sekä erilaisia kansainväliseen yritysviestintään liittyviä kursseja.

Opintoihin sisältyy myös kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa esimerkiksi menemällä opiskelijavaihtoon toiseen Pohjoismaahan. Tarjolla on useita eri stipendejä.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op), aineopinnoista (45 op) ja syventävistä opinnoista (80 op). Tämän lisäksi tutkintoosi kuuluu muutamia itseäsi kiinnostavia sivuaineita sekä yleisiä kieli- ja viestintäopintoja. Opiskelijat valmistuvat ensin humanististen tieteiden kandidaatiksi (180 op) ja sitten filosofian maisteriksi (120 op). Arvioitu valmistumisaika maisteriksi on 5 vuotta.

Yksi pääaine, monta mahdollisuutta

Ruotsin kielen oppiaineessa voit valinnaiskurssien avulla suun­tautua joko opetusalalle, käännösalalle, yritysmaailmaan tai vaikkapa tutkijaksi. Omilla sivuainevalinnoillasi vaikutat parhaiten siihen, mikä sinusta tulee isona: Opiskelemalla toista vierasta kieltä sivuaineena ja hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin valmistut kiel­tenopettajaksi. Kääntämistä ja äidinkieltä opiskelemalla voit toimia opin­tojesi jälkeen vaikkapa kääntäjänä. Mikäli tähtäät valmistuttuasi bisnes­maailmaan, varteenotettavia sivuaineita voivat olla viestintä, markki­nointi tai kansainvälinen liiketoiminta. Jos nautit kielten tutkimisesta, sekin on mahdollista. Sinä päätät.

Pienet ryhmät, tuttavallinen ilmapiiri

Vuosittain otamme pääsykokeen kautta 18 pääaineopiskelijaa ja kymmenkunta sivuaineopiskelijaa. Ryhmäkokomme pysyvät siis pieninä, ja opettajat ja opiskelijat oppivat pian tuntemaan toisensa.

Opintojen alussa opiskelijat pääsevät mukaan pienryhmiin, joissa jokaisella on oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja tukenaan. Nämä huolehtivat siitä, että opinnot lähtevät sujuvasti ja turvallisesti käyntiin. Opiskelijoiden ainejärjestö Verba järjestää jo heti lukuvuoden alussa erityisiä fukseille suunnattuja tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan muihin kieltenopiskelijoihin sekä vapaa-ajanviettoon opiskelijakaupungissa.

Meillä opiskelu on mukavaa, ja välitämme opiskelijoistamme aidosti!

 

Katso mainosvideomme - Titta på vår reklamvideo: https://www.youtube.com/watch?v=zjTL_jfqN-E

 

Mångsidiga kurser på svenska

Att studera svenska språket vid Uleåborgs universitet innebär i praktiken kurser om svenska språket och kulturen. Årligen anordnas även en grundkurs i norska, danska eller isländska.

Kursutbudet omfattar studier i muntlig och skriftlig färdighet, kulturkännedom, översättning, skönlitteratur, grammatik, språkhistoria, textforskning, sociolingvistik och interkulturell affärskommunikation.

Till studierna hör även en språkpraktik som kan avläggas genom utbytesstudier i ett annat nordiskt land. Det finns flera stipendier att söka.

Studierna består av grundstudier (25 p.), ämnesstudier (45 p.) och fördjupade studier (80 p.)

Ett huvudämne, flera möjligheter

Som svenskstuderande vid Uleåborgs universitet kan du genom olika kurs- och studieval inrikta dig på lärar-, översättnings-, affärs- eller forskarbanan. Genom egna biämnesval kan du inverka på var du placerar dig i framtiden. Om du studerar ett annat främmande språk och avlägger lärarens pedagogiska studier, blir du behörig språklärare. Om du studerar biämnet översättning och finska språket, har du bra möjligheter att jobba som översättare i framtiden. Om du etablera dig i affärsvärlden, lönar det sig att välja till exempel kommunikation, marknadsföring eller internationell affärsverksamhet som biämne. Om du njuter av att forska i språk, kan du bli forskare. Det är du som bestämmer!

Små grupper, trevlig atmosfär

Årligen får vi 18 nya huvudämnesstuderande och ett tiotal nya biämnesstuderande. Våra grupper är små, och lärare och studerande lär sig känna varandra snabbt. I början av studierna får varje studerande studieorientering i smågrupper samt handledning av sin egenlärare. Det här garanterar att studierna kommer tryggt och smidigt i gång. Studerandenas egen ämnesorganisation Verba ordnar olika typer av fritidsaktiviteter. Genom att delta i dessa lär du känna andra språkstuderande och blir bekant med din studiestad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 28.8.2019