Näin otat yhteyttä - Så här kontaktar du oss

Paula Rossi, humanistisen tiedekunnan dekaani - dekanus för humanistiska fakulteten
pohjoismaisen filologian (ruotsin kielen) professori - professor i nordisk filologi (svenska språket)
HUM322
tel. +358 294 483403 / (+358 40 5141441)
mottagning tor. 9-10

 • oppiainevastaava
  läroämnesansvarig
 • pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus
  handledning av pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar
 • opintokokonaisuuksien suoritusmerkinnät
  prestationsanteckningar för studiehelheter
 • yleinen opintoneuvonta
  allmän studiehandledning
 • Språkpraktik-vastaava
  ansvarig för kursen Språkpraktik
 • erikoisalat: kielisosiologia, kontaktilingvistiikka, kielihistoria, käännöstiede
  specialområden: språksociologi, kontaktlingvistik, språkhistoria, översättningsvetenskap

Martina Huhtamäki, yliopistonlehtori - universitetslektor
virkavapaalla - tjänstledig fram till 31.5.2021

Riitta Kosunen, lehtori - lektor
TÄ305
tel. +358 294 483410
mottagning mån. 10-11 eller enligt överenskommelse

 • omaopettaja
  egenlärare
 • kotisivujen vastaava
  www-ansvarig
 • erikoisalat: käännöstiede
  specialområden: översättningsvetenskap

Kirsi Lepistö, lehtori - lektor
TÄ314
tel. +358 294 483416
mottagning tis. 9-10
uppsatshandledning tis. 10-12 (boka tid via e-post)

 • omaopettaja
  egenlärare
 • pienryhmäohjauksen vastuuhenkilö
  ansvarig för tutorhandledningsverksamheten
 • lukujärjestysvastaava
  ansvarig för schemauppläggning
 • Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmatoimikunnan jäsen
  medlem i examenskommittén för programmet Språk och litteratur
  ordförande för arbetsgruppen för utveckling av undervisning
 • erikoisalat: kielisosiologia
  specialområden: språksociologi

Jenni Tahkokorpi, lehtori - lektor
IT294
tel. +358 294 483405
mottagning enligt överenskommelse (Boka tid via e-post!)

 • omaopettaja/egenlärare
 • Nordliks-koordinaattori/-koordinator (pohjoismainen vaihto-ohjelma/nordiskt utbytesprogram)
 • työharjoitteluvastaava/praktikansvarig lärare
 • erikoisalat/specialområden: yritysviestintä/företagskommunikation

Marja-Leena Kivelä, yliopisto-opettaja - universitetslärare
TÄ315-2
tel. +358 294 483326
mottagning ons. 10-11

Elisa Risto, yliopisto-opettaja - universitetslärare
HUM308
tel. +358 294 48 3219
mottagning enligt överenskommelse (Boka tid via e-post!)

 • omaopettaja
  egenlärare

Anne Saarijärvi, yliopisto-opettaja - universitetslärare
TÄ305
tel. +358 294 483402
mottagning enligt överenskommelse (Boka tid via e-post!).

 • omaopettaja
  egenlärare

Pirjo Kukkonen, dosentti-docent
Professor i svensk översättning vid Helsingfors universitet

Hannu Niemi, yliopistonlehtori emeritus

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.5.2019