Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot 2019 - 2020, 30 op

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija,

Hanki vankkaa johtamisosaamista alaltasi! Hae mukaan 12. kertaa järjestettäviin, erinomaista palautetta saaneisiin moniammatillisiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopintoihin. Kehitämme koulutusta kerta kerran jälkeen ja saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet hyvin. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2019 ja kestää vuoden 2020 loppuun.

Kenelle ja mitä?

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan keskijohtajille (palvelupäällikkö, ylihoitaja, ylilääkäri, vastuualuejohtaja jne.). Koulutukseen hakevien keskijohtajien tausta voi olla hyvin erilainen: koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa johtamiskoulutusta tai tulla syventämään aiempaa tietotaitoa.

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen toimintaympäristö muuttuu nyt erittäin nopeasti. Koulutus antaa valmiuksia johtajana vastata näihin tarpeisiin sekä aktiivisesti kehittää omaa johtajuutta. Kouluttajina ovat sekä kokeneet tutkijat että pitkään vaativaa johtamistyötä tehneet asiantuntijat.

Miten?

Koulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä, ja siinä hyödynnetään myös yhteisöllistä oppimista ja vertaisryhmätyöskentelyä toisten johtajien kanssa. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2019 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Koulutus koostuu viidestä Oulussa järjestettävästä kahden päivän lähiopintojaksosta ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutukseen valitaan 25 osallistujaa.

Moniammatilliset sosiaali- ja terveysalan johtamisopinnot ovat Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja koulutus järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa on vahva kytkös uusimpaan johtamis- ja organisaatiotutkimukseen, minkä myötä tietoon perustuva johtaminen nousee keskiöön. Opinnot lisäävät ja syventävät johtajien yhteistä arvoperustaa moniammatillisessa toimintarakenteessa sekä osaamista henkilöstön, rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja opintojen kesto on puolitoista vuotta. Opinnot koostuvat lähitapaamisista, osallistujan työhön kytkeytyvistä soveltavista tehtävistä, osallistujan oman organisaation muutostarpeisiin perustuvasta kehittämistehtävästä sekä johtamisportfoliosta. Koulutuksessa korostuu yhteisöllinen oppiminen ja vertaisryhmätyöskentely. Siinä hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

1. Lähiopiskelujaksot (15 op)

Koulutukseen kuuluu viisi kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa, joihin sisältyy asiantuntijaluentoja, vertaisryhmätyöskentelyä sekä osallistujan työhön kytkeytyviä yksilöllisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy yhden päivän kehittämistehtäväseminaari.

2. Kehittämistehtävä ja portfolio (15 op)

Kehittämistehtävä (10 op) liittyy kiinteästi osallistujan omalla työpaikalla tehtävään johtamistyöhön. Portfoliotyöskentely (5 op) mahdollistaa itsereflektion ja kehittymisen johtajana. Johtamisportfoliossaan osallistuja tarkastelee oppimistaan omien työtehtävien kautta.

Lähiopiskelujaksojen ohjelmat (alustava, täydentyy):

  • I jakso 26. - 27.9.2019: Moniammatillisuus ja kompleksisuus johtamisessa, johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
  • II jakso 21. - 22..11.2019: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö ja lainsäädäntö, tiedolla johtaminen
  • III jakso 6. - 7.2.2020: Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutosprosessissa
  • IV jakso 12. - 13.3.2020: Johtajan vuorovaikutustaidot
  • V jakso 27. - 28.8.2020: Johtamisen välineitä muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Koulutuksen loppuseminaari ja päätösjuhla: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Osallistujien palautetta aikaisemmista koulutuksista:

"Luennoitsijat korkeatasoisia asiantuntijoita. Meille tarjotaan parasta. Asiakokonaisuudet isoja ja paljon työstettävää omaa prossessointia aiheuttavia. Se lieneekin oppimisen ydintarkoitus. Tietämys lisääntyi."

"Lähipäivien jälkeen on joka kerta vakuuttuneempi siitä, että koulutuksen anti on juuri sitä, mitä on lähtenyt hakemaan, ja että sen avulla on mahdollisuus kehittyä kokonaisvaltaisessa johtamisessa."

"Luennoitsijan esitystapa toimi aihealueessa siten, että kiinnostus säilyi koko ajan. Olen kaivannut käytännön esimerkkejä, niitä tuli nyt. Keskusteluissamme sisällöstä ilmeni kuinka tyytyväisiä olimme saamaamme ohjaukseen."

”Kiitokset Mojosta, kurssi oli mielestäni hyvä ja hyödyksi työtehtävieni hoitamiseen, ts. käymisen arvoinen kurssi. Sivumennen sanoen, Mojo on tietämieni johtamiskoulutusten joukossa ainoa, jonka suhteen kaikkien tapaamieni kolleegoiden kokemus on, että juuri se kurssi oikeasti kannattaa käydä. Kiitos siis kurssista."

"Aihetta oli käsitelty jälleen kerran hyvin laaja-alaisesti. Luennoitsijat ovat todella hyvin uppoutuneet omaan aiheeseensa ja pystyvät tuomaan sen selkeästi esille meille kuulijoille. Omassa päässä käy melkoinen kuhina, kun asiaa työstää ja miettii, mitä pystyy tuomaan omalle työyhteisölle."

"Hyvät keskustelut johtamiseen liittyvistä ilmiöistä, muutenkin kaiken kaikkiaan monipuolinen lähestymistapa asiaan. Kävimme läpi teoriaa ja ihan lähiesimiestyössä eteen tulevia haasteita. Esille tuli, kuinka me loppujen lopuksi ihmisinä olemme erilaisia, suhtaudumme asioihin eri tavalla jne., ja kuinka se vaikuttaa työyhteisöihin ja johtamiseen."

"Koulutuksessa on niin monipuolisesti eri sote-tehtävissä olevia työntekijöitä uran eri vaiheissa, että vertaistuki ja käytännöstä kumpuava kokemus antaa lisää näkökulmaa käsiteltäviin asioihin."

"Mojo koulutus on erinomainen kattaus niistä osa-alueista, joita esimiestyössä kehittymiseen tänä aikana selvästi tarvitaan."