Hydrologian ja hydrauliikan täydennyskoulutus

Koulutus on osa valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa vesiosaamisen kehittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus on avoinna myös muille kiinnostuneille. Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–2022 aikana neljä koulutusmoduulia, joista tämä hydrologian ja hydrauliikan moduuli on ensimmäinen. Kolme muuta koulutusmoduulia ovat vesistökunnostukset, vesioikeudellinen sääntely ja vesihuolto.

Päivitetty 4.2.2021

Hydrologian ja hydrauliikan koulutusmoduuli koostuu kahdeksasta etänä toteuttavasta koulutuspäivästä sekä näitä tukevasta verkko-oppimisympäristöstä ja oppimistehtävistä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja Täydentävien opintojen keskus. Pääopettajina toimivat yliopistonlehtori Anna-Kaisa Ronkanen ja Tenure-tutkija Pekka Rossi. Lisäksi koulutuspäivissä vierailee asiantuntijoita erikoisaiheiden kouluttajina.

Koulutus on mahdollista suorittaa joko 3 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena osallistumalla vain koulutuspäiviin tai laajentamalla kurssia korkeintaan 5 opintopisteen kokonaisuudeksi riippuen siitä kuinka monta palautustehtävää osallistuja suorittaa. Tehtävät on mahdollista liittää omaan työhön ja työyhteisöä osallistaen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

Koulutuspäivät rakentuvat lyhyiden alustusten ja ryhmätyönä suoritettavien oppimistehtävien varaan. Osallistuminen edellyttää aktiivista työskentelyä. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa tehtävien sisältöön oman kiinnostuksen sekä koulutustarpeen näkökulmasta.

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto- ja vesienhoitotehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään hydrologian ja hydrauliikan perustietoa ja haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan.

 

Ajankohta

Ensimmäinen koulutuspäivä on 17.12.2020.

Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmien alustavasti suunnitellut koulutuspäivät keväälle 2021 (muutokset mahdollisia):

Ryhmä 1/Ryhmä 2:

 • 20.1.2021/21.1.2021
 • 17.2.2021/18.2.2021
 • 3.3.2021/4.3.2021
 • 24.3.2021/25.3.2021
 • 14.4.2021/15.4.2021
 • 5.5.2021/6.5.2021
 • 26.5.2021/27.5.2021

Koulutuspäivät pidetään klo 9–12 ja 13–16.

 

Koulutuksen alustava sisältö ja tavoitteet*:

Hydrologian perusta

 • Hydrologinen kierto ja vesitaselaskenta, hydrogeologian perusteet, routa, lumen kertyminen ja lumensulanta.
 • Koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee keskeisimmät teoriat hydrologiasta ja tuntee hydrogeologian perusteet. Hän hallitsee Suomen erityisolosuhteiden tuomat ilmiöt kuten roudan ja lumen prosessit.

Hydrologisten tietojen hyödyntäminen erilaisissa mitoitus- ja suunnittelutehtävissä

 • Virtaus avouomissa ja putkissa (Bernoulin yhtälön laajennus ja sovellus, Manningin yhtälö) ja rumpujen koon määritys.
 • Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee keskeisimmät virtaustekniikan teoriat ja osaa hyödyntää niitä erilaisissa suunnittelu- ja mitoitustehtävissä.

Vedet ja maankäyttö

 • Maan käyttömuotojen vaikutus hydrologiaan: ojitus, maatalous, kaivokset. Erilaiset hallintamenetelmät, passiiviset puhdistusratkaisut.
 • Koulutuksen jälkeen opiskelija on perehtynyt uusimpaan tutkimustietoon maankäytön vaikutuksista, niin laadun kuin määrän osalta.

Järvet ja joet

 • Järvien vesitase, jokien virtaama ja säännöstely. Ympäristövirtaama, vesi-energia-yhteyksien tarkastelu.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujalla on käsitys järvien ja jokien säännöstelyn tulevaisuudesta: kuinka energiatuotannon muutokset voivat vaikuttaa säännöstelyyn ja esim. ympäristövirtaaman rooliin.

Pohjavedenotto ja lupaprosessi

 • Pohjaveden muodostuminen ja virtaamat, pohjavesiin liittyvät riskit ja niiden hallinta, pohjaveden rooli pintavesissä. Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys pohjavedenoton mitoituksessa huomioitavista asioista. Hän tunnistaa tähän liittyvät riskit sekä hallitsee uusimman lupaprosessin.

Monitorointi ja seuranta

 • Perinteiset hydrologiset mittausmenetelmät, uusimmat tekniikat kuten drone- ja satelliittiaineistojen hyödyntäminen, pohjavesiin ja pintavesiin liittyvät indikaattorit.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujaa tuntee esimerkkeihin pohjautuen modernit menetelmät hydrologisten suureiden mittaamiseen ja monitorointiin. Hän osaa myös hyödyntää luonnon merkkiaineita perusilmiöiden tunnistamiseen.

Suunnitteluun liittyvät työkalut

 • Keskeisimmät tilastolliset ja laskennalliset menetelmät, yksinkertaiset mallit ja niiden soveltaminen, End-Member-Analysis (EMMA) menetelmät.
 • Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa hyödyntää oman kiinnostuksen mukaisia suunnittelutyökaluja ja tietää miten esimerkiksi lämpötilaa tai veden sähkönjohtavuutta voidaan käyttää luonnollisina merkkiaineina hydrologiassa ja virtauslaskennassa.

Ääriolosuhteet ja ilmastonmuutos

 • Keskeisimmät ilmastonmuutoksen tuomat ennusteet Suomen ilmastolle ja sen vaikutukset hydrologiaan, tulvat ja niihin varautuminen.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kattava kuva ilmastonmuutoksen tuomista muutoksista Suomen ilmastoon sekä uusimmista tuloksista ääriolosuhteiden esiintymisestä Suomessa. Lisäksi osallistuja tietää tulviin liittyvät riskit ja niihin varautumisen keinot.

* Sisältö ja koulutuksen tavoitteet tarkentuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

 

Koulutuksen hinta

Koulutus on maksuton ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen ja aluehallintovirastojen henkilökunnalle. Muille koulutuksen hinta on 500 euroa + alv 24 %.

 

Koulutukseen hakeminen

Varsinainen haku alkoi 16.11. ja päättyi 30.11.2020. Täydennyshaku on avoinna 11.-14.12.2020. Hakeminen tapahtuu Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen sivustolla JOY.

Koulutukseen valitaan enintään 120 osallistujaa. Täydennyshaussa on vielä vapaana 15 paikkaa.

Osallistujavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus, koulutustausta ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä sekä miten koulutus voisi hyödyttää koko työyhteisöä.

Koulutuspaikoista 2/3 varataan ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen henkilöstölle (lähtökohtaisesti enintään 3 osallistujaa ELY-keskusta kohden). Tavoitteena on valita koulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia ja lisätä osallistujien verkostoitumista.

Varsinaisen haun opiskelijavalinnoista on tiedotettu hakijoille sähköpostitse 10.12.2020. Täydennyshaun opiskelijavalinnoista ilmoitetaan mahdollisimman pian täydennyshaun umpeuduttua.

Lisätietoja

Koulutuksesta ja hakuprosessista järjestetään infotilaisuus Teamsissa 18.11. klo 9–10. Saat linkin tilaisuuteen ilmoittautumalla tästä. Samalla lomakkeella voit myös esittää kysymyksiä koulutuksesta (esim. suorittaminen, sisältö) ja koulutukseen hakemisesta.

Infotilaisuudessa esitellään lyhyesti koulutuksen rakenne, sisältö ja suoritustavat. Lisäksi esitellään koulutuksen tausta. Tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa kysymyksille.  Infotilaisuudet materiaalit löytyvät täältä.

 

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesiosaamisen kehittämishanke

 

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö