Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 83,5 op 2019 - 2022 OULU

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykodynaaminen lasten ja nuorten hoitoon keskittyvä psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eritasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa. Opiskelija oppii psykodynaamisen teorian kasvusta ja kehityksestä lapsuus- ja nuoruusiässä sekä psykoanalyyttisen psykoterapian peruskäsitteet ja menetelmän. Opiskelija tutustuu lapsuus- ja nuoruusiän kehityksen häiriöihin ja niiden arvioimiseen ja hoitoon psykodynaamisella psykoterapialla. 

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana.
Pohjakoulutuksen tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelujen perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 83,5 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, ryhmätyönohjausta, yksilötyönohjausta, omaa koulutuspsykoterapiaa (yksilöpsykoterapia), asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa keväällä 2019.

Tutustu koulutusesitteeseen