JATKUVA HAKU: Lähijohtamiskoulutus erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille 30 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Koulutus on heille vapaaehtoinen ja maksuton.

Ne, jotka ovat suorittaneet tai ovat aloittaneet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvan 10 opintopisteen laajuisen johtamiskoulutuksen, voivat laajentaa sen 30 opintopisteen lähijohtajakoulutukseksi suorittamalla 20 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. Koulutus koskee 1.8.2009 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia.

Ennen koulutuksen aloittamista erikoistuva lääkäri / hammaslääkäri neuvottelee lähijohtajakoulutukseen liittyvistä käytännöistä, mm. työpaikkaohjaajasta, koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Vastuualuejohtaja Heikki Wiik toimii koulutuksen vastuuhenkilönä erikoistuville lääkäreille ja tutkijatohtori Marja-Liisa Laitala vastuuhenkilönä erikoistuville hammaslääkäreille.

Koulutus on suoritettava loppuun erikoistumisen aikana.

Koulutuksen tavoitteet

Lähijohtamiskoulutus syventää erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutuksen (10 op) oppimistavoitteita. Lähijohtamiskoulutuksessa osallistuja:

 • perehtyy kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen organisaatiossa
 • saa kokemusta muutoksen läpiviemisestä organisaatiossa
 • arvioi ja kehittää omaa johtamisosaamistaan

Mitä ja miten?

20 opintopisteen koulutus sisältää:

 1. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen
 2. Kehittämistehtävän (10 op)
 3. Vapaavalintaisia opintoja (5 op)
 4. Portfolion laatimisen (5 op)

Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne palautetaan kaikki tehtävät ja jonka kautta tapahtuu opintoihin liittyvä tiedotus. Marja-Liisa Laitala tarkistaa ja hyväksyy hammaslääkärien tehtävät, Heikki Wiik lääkärien tehtävät.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Erikoistuva lääkäri / hammaslääkäri tekee itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa hän suunnittelee omien opintosuoritusten aikataulutusta, oppimistavoitteitaan, opintokokonaisuuteen liittyvän kehittämistehtävän aihetta ja vapaavalintaisia opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan Moodle-ympäristöön. Moodlesta löytyvät ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen.

Kehittämistehtävä 10 op

Osallistujat tekevät omilla työpaikoillaan työyhteisöä hyödyttävän ja opiskelijan lähijohtamisosaamista edistävän kehittämistehtävän. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi suunnitelma, selvitys, arviointi tai toimintaohjeistus, josta kirjoitetaan kirjallinen raportti. Kehittämistehtävä voi liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • työhön perehdytys
 • alueellinen hoitoketju tai -ohjelma
 • Käypä hoito-suositus
 • esimiestehtävät, esimiehen rooli
 • oma lähijohtamisosaaminen
 • talouden suunnittelu ja seuranta
 • palvelujen tarpeen arviointi
 • potilasvalitukset, niihin vastaaminen ja käyttö toiminnan kehittämisessä
 • potilasturvallisuusilmoitukset ja käyttö toiminnan kehittämisessä
 • laatu- tai potilasturvallisuustyöskentely
 • työterveyshuolto
 • oman tiimin toiminnan analysointi ja kehittäminen
 • luottamushenkilötyöskentely
 • johtoryhmätyöskentely

Vapaavalintaiset opinnot 5 op

Valinnaisten opintojen sisällön voi koota esimerkiksi osallistumalla toimipaikkakoulutukseen tai muihin johtamisopintoihin. Osallistuja palauttaa Moodleen ehdotuksen valinnaisista opinnoista. Todistukset suoritetuista valinnaisista opinnoista toimitetaan täydentävien opintojen keskukseen.

Valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään vain koulutuksen aikana suoritetut koulutukset ja opinnot. Opiskelija vastaa itse valinnaisista opinnoista aiheutuvista kustannuksista. Ensisijaisesti suositellaan valitsemaan valmiita johtamiseen liittyviä opintojaksoja. Moodlesta löytyvät ohjeet valinnaisten opintojen suorittamisesta ja niiden mitoituksesta.

Portfolio 5 op

Suoritettuaan kaikki opinnot, opiskelija kokoaa niistä itselleen omaa johtamisosaamista pohtivan ja kuvaavan portfolion. Portfolio palautetaan Moodleen. Moodlesta löytyvät ohjeet portfolion laatimiseksi.
 

Koulutuksen todistus

Suoritustiedot merkitään weboodiin sen jälkeen kun täydentävien opintojen keskus on toimittanut tiedot lääketieteelliseen tiedekuntaan. Todistus suorituksista annetaan lääketieteellisestä tiedekunnasta pyydettäessä.