PÄÄTTYNYT: Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon - opettajien 15 op pedagoginen täydennyskoulutus

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Mitä ja miten?

 Koulutuksen tavoitteena on:

 • vahvistaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen opetuksen opettajien ammattitaitoa luku- ja kirjoitustaitojen opetuksen osalta
 • tukea osallistujien oman osaamisen reflektointia ja kehittämistä sekä saada käyttöön uusia sisältöjä ja menetelmiä opetukseen
 • tukea opetussunnitelmien ja vasu:n tavoitteiden jalkauttamista luku- ja kirjoitustaidon opetuksen osalta
 • kannustaa opettajia keskinäisten verkostojen muodostamiseen ja osaamisen jakamiseen.
 • vahvistaa lasten ja nuorten riittävän luku- ja kirjoitustaidon saavuttamista koulussa 

Koulutus toteutetaan valtakunnallisina verkko-opintoina.  Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä sekä muita verkon yhteisöllisiä välineitä ja palveluja. Koulutukset koostuvat jaksoista, jotka sisältävät verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan.

Koulutusosiot sisältöineen ovat seuraavat:

1)  Luku- ja kirjoitustaitojen opetuksen lähtökohtia 2000-luvulla, 3 op (tammi-maaliskuu 2019)

Osio on kaikille osallistujille yhteinen orientaatio ja johdatus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ajankohtaisiin vaatimuksiin.

Sisällöt:

 • Mitä tutkimus kertoo luku- ja kirjoitustaitojen tilasta Suomessa
 • Luku- ja kirjoitustaidon kehittämisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • Kielellisen kehityksen neurokognitiivinen perusta
 • Monilukutaito, multimodaaliset tekstit
 • Kielitietoisuus opetuksessa
 • Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
 • S2 haasteet lukemisen ja kirjoittamisen opetuksessa
 • Luku- ja kirjoitustaidon arviointi

2) Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen kehittäminen käytännössä, 6 op (huhti-syyskuu)

Osio toteutetaan erillisinä moduuleina eri koulutus- ja kasvatusmuotojen opettajille. Se sisältää myös omassa työssä tehtävän kehittämistehtävän.

Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus:

 • kielellisen kehityksen tukeminen
 • luku- ja kirjoitusvalmiuksien kehittäminen sekä kiinnostuksen tukeminen toiminnallisesti ja leikin avulla

Perusopetus 3-9:

 • kielitietoisuus ja monilukutaito
 • harjaantuminen kriittinen lukutaito
 • tekstien monipuolinen tuottaminen ja tulkinta
 • heikkojen luku- ja kirjoitustaitojen vahvistaminen

Lukio ja ammatillinen koulutus:

 • lukutaidon syventäminen ja monipuolinen tekstien tuottaminen ja tulkinta
 • luku- ja kirjoitustaito työelämän näkökulmasta
 • TVT ja lukutaito
 • S2

3) Luku- ja kirjoitustaidon ajankohtaisia teemoja ja menetelmiä, 6 op  (huhti-lokakuu)

Osio muodostuu 2op laajuisista valinnaisista, itseopiskeluun perustuvista verkkomoduuleista. Osallistujat valitsevat oman kehittämistarpeen mukaan näistä kolme. Moduulit sisältävät materiaaleja sekä omaan työhön sovellettavia tehtäviä ja ne voi opiskella omaan tahtiin annettuna ajanjaksona.

Alustavat sisällöt (tarkentuvat kohderyhmien toiveiden mukaan): 

 • Monilukutaito ja uusi kirjoittaminen
 • Sanataide ja saduttaminen
 • Mediakasvatus ja kamerakynän pedagogiikka
 • Koulun ja kirjaston yhteistyö
 • Draamalliset menetelmät luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • Tiedonhankintataidot tekstin kanssa työskentelyssä
 • Lukutaidon vahvistaminen ja lukemaan innostaminen
 • Suomi toisena kielenä
 • Kielitietoisuus koulussa

Koulutushanke toimii pilottina vuonna 2020 käynnistyvälle valtakunnalliselle MOOC-kurssille. Itsenäisesti suoritettava MOOC on suunnattu kaikille luku- ja kirjoitustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen rahoittaa opetushallitus. Oikeudet muutoksiin pidätetään.