University of Oulu, 2016

KÄYNNISSÄ: VOITTO 3.0 - Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittaisen opetuksen pedagoginen kehittäminen, 8 op

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä kuntoutuksen henkilöstö, joka työskentelee toiminta-alueittain opiskelevien vaikeasti kehitysvammaisten, monivammaisten tai autismin kirjolla olevien lasten ja nuorten kanssa.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on tarkastella, päivittää ja kehittää toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen toteuttamista, toimintamalleja ja oppimisympäristöjä. Toiminta-alueittain järjestettävää opetusta pyritään kehittämään joustavammaksi ja oppilaskeskeisemmäksi opetussuunnitelma huomioiden. Lisäksi koulutuksessa pyritään edistämään toiminta-alueittaisessa opetuksessa Pohjois-Suomen alueella työskentelevien ammattilaisten verkostoitumista.

Keskeisiä sisältöjä:
- tunne- ja vuorovaikutustaidot
- lapsen/nuoren ja aikuisen arvostava kohtaaminen sekä kouluyhteisössä että kodin ja koulun yhteistyössä
- lainmukaisten toimintatapojen tiedostaminen ja kehittäminen (oppilashuolto, kasvun ja oppimisen tuki, turvallisuus)
- toimintakyky (ICF) osana pedagogista räätälöintiä
- jaettu moniammatillinen asiantuntijuus osana koulun toimintakulttuuria

Miten?

Koulutus sisältää kuusi Oulussa järjestettävää lähipäivää. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää ennakko- ja välitehtäviä, verkkotyöskentelyä sekä etäyhteyden kautta toteutettavia pienryhmäkeskusteluja.

1. lähijakso (1.-2.10.2019 klo 9-15): ”Mitä mulle kuuluu?”

- Tutustuminen, ryhmäytyminen, voimaantuminen
- Moninainen yhteistyö toimijoiden kesken: tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen
- Kouluttajina Anna-Kaisa Sipilä ja Kukka-Maaria Vänskä

2. lähijakso (3.12.2019 klo 9-15): ”Elämää, elämää…”

- Elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu
- Oppimisympäristön merkitys sekä oppilaille että aikuisille
- Kouluttajina Anna-Kaisa Sipilä ja Erja Kaakkuriniemi

3. lähijakso (20.2.2020 klo 9-15): ”Normipäivä”

- Syvennetään osallistujien ja esimiesten normisto-osaamista, tutustutaan ns. ”Palapelimallin” hyödyntämiseen
- Kouluttajana Johanna Pulkkinen

4. lähijakso (7.-8.4.2020 klo 9-15): ”Voitto kotiin”

- Räätälöidyt ratkaisut ja tavoitteista taidoksi
- Arviointi ja seuranta
- Kouluttajina Anna-Kaisa Sipilä ja Kukka-Maaria Vänskä

 

Kouluttajina toimivat seuraavat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän asiantuntijat:
- Sipilä Anna-Kaisa, KT, erityisopettaja, psykoterapeutti (YET), ohjaava opettaja
- Kaakkuriniemi Erja, ICF-kouluttaja, fysioterapeutti-YAMK, AmO, ohjaava kuntouttaja
- Pulkkinen Johanna, KM, erityisluokanopettaja, JET, työnohjaaja, apulaisrehtori
- Vänskä Kukka-Maaria, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), erityisluokanopettaja

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH.