University of Oulu, 2016

Työelämän suomea - töihin Suomeen, 15 op

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutetuille ICT-alan maahanmuuttajille, joiden koulutusta vastaaviin työtehtäviin työllistymisen pääasialliset esteet liittyvät suomen kielen taitoon. Koulutukseen osallistuminen edellyttää motivaatiota,  A2.2–B1-tasoista suomen kielen taitoa ja itsenäisen työskentelyn taitoja. 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksella tuetaan työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osaamis- ja koulutustarpeita ja siirtymistä työelämään. Koulutus tukee korkeakoulutettujen maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden edellytyksiä

 1. kehittää asiantuntijatason ammatillista suomen kielen taitoa
 2. luoda työelämäyhteyksiä
 3. vahvistaa kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Koulutuksella vahvistetaan korkeakoulun ja työnantajien yhteistyötä muualla hankitun asiantuntijuuden ja osaamisen tunnistamisessa.
Koulutus tukee myös maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta tukemalla

 • tietopohjaista toiminnan ja työhaun ohjausta; ulkomaalaistaustaisten asiantuntijoiden tunnistaminen, tavoittaminen ja seuranta
 • työllistymispolkuja tunnistamalla positiivisen erityiskohtelun tarpeita 
 • koulutuspolkuja 
 • hakeutumista työllistymistä tukevaan korkeakoulutukseen Suomessa 
 • osallisuutta ja sen seurantaa 
 • verkostoitumista ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan sekä
 • tarjoamalla kohdennettua erityistä tukea suomen kielen kehittämiseksi

Koulutuksen sisältö 

KIELIKOULUTUS 1. Suomalainen yhteiskunta ja työyhteisöt, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen viestintätaitojen vahvistaminen
 • Itsenäisen opiskelun suunnittelutaitojen kehittäminen

Sisällöt:

 • Johdanto suomalaiseen yhteiskuntaan: yhteiskuntarakenne, oikeusvaltio, hyvinvointi ja tasaarvo, valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko. 
 • Työyhteisöt Suomessa: työnantajan ja työntekijän velvollisuudet, työyhteisön hyvinvointi. 
 • Suomen kielen perustason (A2–B1) kertaus ja oman taitotason arviointia. 

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely. 


KIELIKOULUTUS 2. Suomen kielen viestintäkulttuuri ja viestintätapoja, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli  

 • Suomen kielen keskitason (B1- B2) kehittäminen kohdennetusti työelämän tueksi

Sisällöt 

 • Työpaikan yleiskieli 
 • Puhekielen tyypilliset piirteet 
 • Keskustelukulttuuri erilaisissa yhteyksissä 
 • Monimerkitykselliset ilmaukset 
 • Perehtyminen oman alan suomenkieliseen kommunikointikulttuuriin (viestintätavat ja tilanteet työelämässä) 

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely. 

KIELIKOULUTUS 3. Suomen kielen ammatillinen viestintä ja oman alan asiantuntijuus, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen keskitason (B2) kehittäminen kohdennetusti oman asiantuntijuuden tueksi 
 • Ammatilliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään perehtyminen 
 • Oman alan akateemiseen viestintään perehtyminen

Sisällöt 

 • Suomenkielinen asiantuntijaviestintä korkeakoulussa ja työelämässä ICT-alalla 
 • Oman alan ja asiantuntijuuden viestintätilanteet, kirjallisuus, artikkelit ja suullisen viestinnän lähteet.  

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely. 

KIELIKOULUTUS 4.  Suomen kielen viestintätyylit, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Suomen kielen viestintätaitojen kehittäminen erilaisissa ICT-alan ammatillisissa viestintätilanteissa

Sisällöt 

 • Työyhteisöjen yleiskieli, keskustelukulttuuri ja –tilanteet erilaisissa yhteyksissä 
 • Suomen kieli ja työyhteisötaidot 
 • Ammatillinen viestintä työelämässä 

Toteutus: Monimuoto-opinnot: luennot ja harjoitukset, verkko- ja itsenäinen työskentely. 


TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN Suomen kieli työpaikalla, 2 op

Tavoitteet: suomen kieli 

 • Työharjoitteluun orientoituminen 
 • Työharjoittelupaikkaan tutustuminen

Sisällöt 

 • Perehtyminen oman alan työyhteisön suomenkieliseen kommunikointikulttuuriin ja kieleen työpaikalla (yleiskieli, puhekieli, peruskäsitteistö, viestintätavat ja -tilanteet)  

Toteutus: Itsenäinen projektityö, lähtökohtana työpaikan viestintätapojen ja -tilanteiden havainnointi. 


TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN Työharjoittelu, 5 op

Tavoitteet: suomen kieli  

 • Työelämään tutustuminen suomenkielisessä työyhteisössä 
 • Työelämätuntemuksen ja -taitojen kehittäminen 
 • Ammatillisen viestinnän ja kielitaidon kehittäminen työelämässä

Sisällöt

 • Työelämäharjoittelun ohjaajan kanssa sovitut työn sisällöt ja tehtävät sekä opintokokonaisuuteen liittyvät oppimistehtävät/harjoittelupäiväkirja

Toteutus:

 • Työelämään tutustuminen, yhteensä 135 tuntia 
 • Sovitut työtehtävät  82 tuntia työpaikalla 
 • Ohjauskeskustelut  6 tuntia 
 • Palautekeskustelu  2 tuntia 
 • Harjoittelupäiväkirja  45 tuntia itsenäistä työtä 

Sisältökuvaus

Course outline


Linkit