Korkeakoulut parantavat yhteistyöverkostoaan PK-yritysten suuntaan

Yhdessä yrittämään -tilaisuus keräsi yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan keskustelemaan yritysyhteistyön kehittämisestä, sen hyvistä käytänteistä ja alueellisesta vaikuttamisesta.

Tilaisuuden alussa yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen kertoi yliopiston ohjelmista, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja näkemään käytännössä, mikä heitä odottaa valmistumisen jälkeen.

Arenen edustaja Eerikki Vainio esitteli tuloksia Arenen tekemästä tutkimuksesta, joka selvitti korkeakoulutettujen työllistymistä PK-yrityksiin. Vastaava tutkimus oli tehty edellisen kerran vuonna 2013, joten tulosten valossa päästiin tarkastelemaan tilanteen kehittymistä viimeisen viiden vuoden aikana.

Tuloksista nousi esiin varsinkin se, että suurin osa PK-yrityksistä ei tunne korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Noin kolmanneksessa toteutuneista yhteistyötapauksista aloite on tullut yritykseltä, noin kolmannes taas saa alkunsa opiskelijan aloitteesta. Korkeakoulujen osuus yhteistyön aloittavana tahona oli tutkimuksen valossa harmillisen vähäinen.

PK-yrityksillä on tutkimuksen mukaan selkeästi kiinnostusta yhteistyöhön korkeakouluopiskelijoiden kanssa, mutta yleensä yhteistyötä hidastaa varsinkin se, etteivät korkeakoulut kerro riittävän selkeästi, millaista osaamista heillä on tarjolla ja millaista yhteistyötä korkeakoulun kanssa voisi sen myötä tehdä. Lisäksi yritykset eivät tiedä, keneen olla yhteydessä kun he haluavat tehdä yhteistyötä korkeakoulun kanssa. Kolmas, ei niin selkeä syy yhteistyön vähäisyydelle oli se, ettei joko yrityksillä tai korkeakouluilla ole resursseja tai aikaa yhteistyölle.

Arene ry loi tutkimuksen pohjalta omat kehityssuosituksensa korkeakouluille:

- PK-yritysten monimuotoiset tarpeet tulee huomioida vahvemmin korkeakoulujen strategisessa johtamisessa

- PK-yritysyhteistyön on oltava osa korkeakoulun operatiivista johtamisjärjestelmää, siitä tulee sopia ja sen tuloksellisuutta tulee arvioida ja kehittää systemaattisesti

- Korkeakoulujen yhteistyömuodot tulee viestiä selkeästi ja tarjoilla helposti ja ymmärrettävästi

- Korkeakoulusektoreiden tulee tiivistää yhteistyötään palvellakseen paremmin PK-yrityksiä

- Korkeakoulujen tulee hyväksyä, että yhteistyön kehittäminen vaatii panostusta ja aikaa

KARVI:n tutkimuksessa havaittiin vuorostaan, että korkeakouluopiskelijat kokivat oppineensa yrittäjyyteen liittyviä taitoja varsinkin yritys- tai yrittäjävierailujen kautta. Oppimistuloksen yrittäjyysopinnoissa olivat parempia korkeakoulujen kuin ammattikoulujen osalla.

Motivaatio ja asenne suurimpia puutteita korkeakouluopiskelijoiden työeälmätaidoissa.

Opiskelijoiden tulisi saada enemmän vastuuta ja oppia sitä kautta sekä itse asiaa että vastuuta. Opiskelijoilla on usein esimerkiksityöharjoittelussa jo varsin syvällinen ymmärrys opiskelemastaan alasta, ja olisi sekä opiskelijan että yrityksen kannalta arvokasta, että harjoittelija pääsee käyttämään ja kehittämään osaamistaan vastuullisissa tehtävissä.

Tutkimustulosten esittelyiden jälkeen osallistujat jakautuivat kolmeen työpajaan miettimään korkeakoulujen ja PK-yritysten yhteistyön ja yhteistyön vaikuttavuuden parantamista. Yhdessä työryhmässä keskityttiin yritysyhteistyön hyviin käytänteisiin, toisessa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työelämävalmiuksiin ja kolmannessa siihen, kuinka yhteistyöllä voidaan kehittää Oulun alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Viimeksi päivitetty: 27.4.2018