Terveysliikunta ja liikuntalääketiede

Näyttöön perustuva tieto liikunnan terveysvaikutuksista on lisääntynyt ja liikunnan käyttö terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa on vakiintunut. Liikuntalääketiede on itsenäinen, monitieteinen lääketieteen erikoisala, joka edistää väestön terveyttä sekä ehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen. Terveysliikunta on liikuntalääketieteen osa-alue, joka soveltaa liikuntaa väestön terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Liikuntalääketiede on arvostettu erikoisala, jolla on kiinteä ja aktiivinen tehtävä terveydenhuoltojärjestelmässämme. Liikuntalääketieteen strategian toteuttamisesta vastaavat liikuntalääketieteen erikoislääkärit sekä kuusi maassamme toimivaa Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaa liikuntalääketieteen osaamiskeskusta, joista pohjoisin on Oulun Diakonissalaitoksen yhteydessä toimiva Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka. Klinikka toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston eri laitosten kanssa tutkimus-, koulutus- ja palveluyksikkönä sekä liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuspaikkana.


Oppialan tavoite


Liikuntalääketieteen oppialan yleisenä tavoitteena on uuden, luotettavan tiedon tuottaminen, väestön terveyden edistäminen tutkittua tietoa hyödyntäen sekä uusien käytäntöjen kehittäminen, evaluointi ja käyttöönotto. Oppiala kouluttaa terveydenhuoltoon asiantuntijoita ja ammattimaisia tutkijoita edistämään väestön terveyttä liikuntaan liittyvän tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön kliinisen työn kautta. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustiedot liikunnan merkityksestä keskeisten kansantautien ja liikuntavammojen ehkäisyssä ja hoidossa sekä perustiedot erityisesti ravintoon ja liikuntaan painottuvasta elintapaohjauksesta. Opetuksessa perehdytään myös liikuntaan liittyvän tutkimuksen menetelmiin. 


Peruskoulutus


Opetuksen suunnittelu uudistuvaan lääketieteen koulutusohjelmaan on käynnissä ja suunnitelma valmistuu kevään 2011 aikana. Monialaisen sovellettavuutensa takia liikuntalääketieteen opetus tullaan integroimaan muiden kurssien yhteyteen.


Opinnot  • Täydentävät kliinisten valmiuksien kehittymiseen tähtääviä opintoja

  • Opastavat potilaan kohtaamiseen ja hänen terveytensä edistämiseen sekä sairauksien hoitoon hyödyntäen liikuntatieteellistä ja -lääketieteellistä tietoa

  • Antavat perustiedot siitä, mikä merkitys fyysisellä aktiivisuudella ja ravitsemuksella on kansanterveydelle ja -taloudelle, miten liikunta vaikuttaa eri kudoksiin ja elimistöön, miten liikunta ehkäisee ja hoitaa kansansairauksia ja vammoja, ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä miten sairaan henkilön liikunnan annostelussa sairauden aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa huomioon.

  • Koostuvat luennoista, pienryhmäopetuksesta, seminaareista ja itsenäisestä työskentelystä

Opinnot valmentavat terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön. Käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat mm.  liikuntafysiologian perusteet, liikunta elämänkaaren eri vaiheissa, liikuntaan liittyvä lainsäädäntö, liikunta seuraavien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa: sepelvaltimotauti ja muut sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, lihavuus, tyypin II diabetes, kohonnut verenpaine, dyslipidemiat, metabolinen oireyhtymä, luun terveys ja tuki- ja liikuntaelimistön muut sairaudet ja vammat. Opetuksessa pyritään antamaan käytännöllistä ohjausta terveysliikunnan annostelusta ja ravitsemuksen ohjauksesta. Opetus perustuu Käypä hoito –suosituksiin ja kansainvälisiin tieteellisiin konsensuslauselmiin. Opiskelijoiden odotetaan ymmärtävän elintapaohjauksen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä hallitsevan erityyppisiä elintapaohjauksen toteuttamisvaihtoehtoja. Kurssin aikana perehdytään myös työikäisten terveyttä, toimintakykyä ja työssä jaksamista tukevaan toimintaan.


Ammatillinen jatkokoulutus


Liikuntalääketieteen erikoislääkäritutkinnon opiskelu tapahtuu erikoistuvan lääkärin toimessa Oulun Liikuntalääketieteellisellä Klinikalla. Yksilöllinen koulutussuunnitelma rakennetaan nousujohteisesti kunkin jatko-opiskelijan aiempien koulutussuoritteiden ja työkokemuksen mukaan. Käytännön harjoittelu räätälöidään vastaavin periaattein ja se toteutetaan kyseisessä yksikössä.


Erikoislääkärikoulutuksesta vastaa professori Timo Takala ja kouluttajalääkärinä toimii EL Tiina Nylander.


Oppialan henkilökunta  


Terveysliikunnan professori                     Raija Korpelainen


Liikuntalääketieteen professori               Timo Takala


Kouluttajalääkäri                                      EL Tiina Nylander


Ravitsemusterapeutti, tutkija                  ETM Marja Vanhala

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016