Ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva koti- ja hoitoympäristö

Tutkimusohjelmassa tarkastellaan koti- ja hoitoympäristöjä osana ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kotona asumista tukevia palveluja. Tarkastelun lähtökohtana on Elo (2006) kehittämä teoria ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta fyysisestä, sosiaalisesta ja symbolisesta ympäristöstä sekä koetun turvallisuuden lisääminen.

Tavoitteena on tuottaa tietoa:

 1. Erilaisista teknologisista ja digitaalisista ratkaisuista ikääntyneiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemisessa.  
 2. Sosiaalisen ja fyysisen ympäristön yhteydestä turvallisuuden tunteeseen.
 3. Sosiaalisen ja fyysisen ympäristön yhteydestä toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
 4. Vahvistaa ikääntyneiden hoitotyössä toimivien laaja-alaista osaamista erityisesti edellä mainituilla osa-alueilla.

Ajankohtaista:

 • Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat opinnäytetyön tekijät tapaavat säännöllisesti, ajat löydät lukujärjestyksestä. Mikäli aihe kiinnostaa sinua, olet lämpimästi tervetullut paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan asiasta lisää. Kevään aika ilmoitetaan myöhemmin.
 • Gradun/väikkärintekijöitä tarvitaan: Islannin ja Oulun välinen yhteistyöhanke, jossa tarkastellaan +65 -vuotiaiden hyvinvointia ja terveyttä (maaseutu-kaupunki ympäristöt). Postikyselyaineisto kerätty Pohjois-Pohjanmaan alueelta satunnaisotannalla (N=800). Aineisto on valmiina analysoitavaksi. Mittareina mm. Ympäristöhyvinvointi, Rand 36, mielialakysely

Hankkeeseen liittyy keskeisesti kolme opintojaksoa:

 • Vapaavalintainen tutkimustyön eritysalueen opintokso 3-7op: Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen –toimiva kotihoito ja turvallisuus. Lisätietoa Satulta
 • Kliininen harjoittelu 10 op: voidaan suorittaa hankkeessa
 • Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö 7 op: opintojaksolle otetaan vastaan tehtävänantoja myös terveydenhuollon organisaatiolta/yrityksiltä.

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

dos. Satu Elo satu.elo (at) oulu.fi

 

Tekes rahoitteiset tutkimushankkeet avautuvat klikkaamalla vasemmassa sivussa olevia linkkejä.

Käynnissä olevia väitöskirjatutkimuksia (tarkemmat kuvaukset täältä):

Kotona asumista tukevat ratkaisut ja toimintamallit

 • Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja sosiaalinen ympäristö ensimmäisen asumisvuoden aikana, tohtorikoulutettava Sinikka Lotvonen
 • Mobiilit tietojärjestelmät kotihoidossa asiakkaiden, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena, tohtorikoulutettava Piritta Hiltunen
 • Kotona asuvan ikääntyneen kotikuntoutus ja kuntoutumiseen sitoutumisen edistäminen, tohtorikoulutettava Piia Kurikkala

Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ympäristön kehittäminen

 • Turvallisen lääkehoidon periaatteiden toteutuminen pitkäaikaishoidon ympäristössä, tohtorikoulutettava Markus Karttunen
 • Kinestetiikan käyttöönoton mukanaan tuomat vaikutukset vanhustenhuollon toimintaympäristöön, tohtorikoulutettava Päivi Stenman

Ikääntyneiden hoitotyön koulutuksen toimintaympäristö

 • Täydennyskoulutuksen vaikutus hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen, tohtorikoulutettava Paula Piirainen
 • Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden ikääntyneiden hoitotyön osaaminen, tohtorikoulutettava Anniina Tohmola

Hankkeessa käytetään mm. seuraavia mittareita: Ympäristöhyvinvointi/Elo, Hoitoon sitoutuminen/Kyngäs, Ohjauksen laatu/Kääriäinen ja Hyvinvointiprofiili Oulu/Oldwellactive. Ympäristöhyvinvointi-mittaria käytetään arvioimaan ikääntyneen fyysistä, sosiaalista ja symbolista kotiympäristöä. Oldwellactive-mittari on kehitetty arvioimaan kotona asuvan ikääntyneen hyvinvointia esimerkiksi ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä, ja sen avulla voidaan kartoittaa ikääntyneen laaja-alaista toimintakykyä. Mittareita käytetään survey-, seuranta- ja interventiotutkimuksessa ja niiden lisäksi hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa ja analyysimenetelmänä erityisesti sisällön analyysiä.

Yhteistyötahot:

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunki, ammattikorkeakoulut, VTT, Itä-Suomen yliopisto, Oulunkaari, EKSOTE, Tampereen kaupunki sekä Tekes rahoitteisissa hankkeissa mukana olevat yritykset.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018