Asiakkaan/potilaan ohjaus -tutkimusohjelma

Olemme vahvoja osaajia ohjauksen ja ohjauskoulutuksen systemaattisessa kehittämisessä, näyttöön perustuen. Aiheesta on julkaistu tieteellisiä artikkeleita yli 100 sekä aiheesta on tehty useita väitöskirjoja.

Ohjauksen kehittämiseksi olemme asettaneet uudet painopistealueet: Digiohjaus ja palveluohjaus. 

Lisäksi olemme kiinnostuneita ohjauksen laadusta vaikuttavuuden näkökulmasta sekä potilasryhmien profiloinnista ohjauksen kohdistamiseksi tarkoituksenmukaisesti. Ohjauksen dokumentointi ja sen prosessin hallinta ovat terveydenhuollon toimintaympäristöissä osa näyttöön perustuvaa tutkimusta ja tietoa.  

Tavoitteena on tuottaa eri potilasryhmille (pitkäaikaissairaat, lapset, nuoret, aikuiset) näyttöön perustuvaa tietoa vaikuttavasta ohjauksesta ja sen toteuttamisesta (esim. teknologia) ja sen dokumentoinnista sairaalassa/perusterveydenhuollossa potilaan arkipäivässä selviytymisen tueksi.

Tutkimusryhmän johtaja: Professori Maria Kääriäinen

Tutkimusaiheita:

 • Potilasohjaus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasryhmille
 • Potilaslähtöisen ohjauksen profilointi
 • Tekonivelleikkauspotilaiden (lonkka, polvi) ohjauksen laatu ja sitä selittävät tekijät
 • Kirurgisten/ päiväkirurgisten/pitkäaikaissairaiden aikuisten ja lasten ohjausinterventiot
 • Lääkehoidon ja kivunhoidon ohjaus eri potilasryhmillä
 • Ohjausmenetelmien vaikuttavuus (terveysteknologia, ryhmä- ja yksilöohjaus, pre- ja postohjaus kirurgisilla potilailla)
 • Potilasohjauksen dokumentointi; ohjausprosessi ja sen dokumentointi

Tutkimusmenetelmät:  

 • Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset
 • Satunnaistetut kontrolloidut tutkimusasetelmat
 • Seuranta- ja poikkileikkaustutkimukset
 • Rekisteritutkimukset

Tutkimusryhmän jäsenet: Pirjo Kaakinen, Anne Oikarinen, Mira Rajala, Marjo Orava, Karoliina Paalinmäki-Paakki, Tiina-Mari Murtovaara, Minna Vanhanen, Kirsi Kivelä, Lahtinen Minna, Kajula Outi, Lunnela Jaana, Roivainen Petri

Tutkimusohjelman julkaisut ja valmistuneet e-opinnäytteet

Väitöskirjat

Viimeksi päivitetty: 9.10.2019