IT-palveluiden väärinkäyttö ja keskeinen lainsäädäntö

Yliopiston IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua.

Väärinkäytön seuraamukset

IT-palvelujen väärinkäytöllä tarkoitetaan IT-palvelujen sääntöjen tai lakien vastaista käyttöä. Kaikki havaittu väärinkäyttö on ilmoitettava tietoturvan asiointiosoitteeseen.

Väärinkäyttöä epäiltäessä yliopisto voi selvitystyön ajaksi rajoittaa käyttäjän oikeutta käyttää palveluja. Teon vakavuuden ja tahallisuuden perusteella väärinkäytöllä voi olla yliopiston sisäisiä seuraamuksia ja se voi johtaa rikosilmoituksen tekemiseen.

Keskeinen lainsäädäntö

Tietohallintoa ja IT-palvelujen käyttöä säätelevät useat lait ja asetukset. Niissä määritellään myös väärinkäytön mahdollisia seuraamuksia.

Tällä sivulla on lueteltu ne keskeiset lait, jotka koskevat yliopistoa, sen työntekijöitä ja opiskelijoita:

 • Rikoslaki (39/1889, luku 35:1,2 §; luku 38:2 §, luku 38:3−4 §; luku 38:8 §) toimii pohjana muulle lainsäädännölle kuvaamalla rikosnimikkeet ja niistä langetettavat rangaistukset. Luvussa 38 kuvataan tieto- ja viestintärikokset.
 • Henkilötietolaissa (HetiL, 523/1999) säädetään henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilytyksestä. Yliopisto joutuu toimintansa luonteesta johtuen käsittelemään paljon henkilötietoja ja niin ollen henkilötietolaki toimii ohjenuorana useimmissa toiminnoissa. Juuri henkilötietolain velvoitteista johtuu se, ettei käyttäjätunnuksia voida myöntää eikä unohtuneita salasanoja vaihtaa tarkastamatta tunnuksen haltijan henkilöllisyyttä.
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (TETSL, 759/2004, mm. 6. luku) suojaa nimensä mukaisesti ihmisten yksityisyyttä suhteessa työnantajaan. Lain käsittelemät asiat koskevat myös tietyiltä osin opiskelijoita johtuen heidän kiinteästä suhteestaan yliopistoon.
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (SVTSL, 516/2004) säädetään käyttäjän yksityisyydensuojasta sähköisissä viestintävälineissä.
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Julkisuuslaki (JulkL, 621/1999)
 • Potilastietolaki
 • Suomen perustuslaki (731/1999, 10–12§)
 • Tekijänoikeuslaki (404/1961)
 • Yliopistolaki (558/2009 mm. luku 5:45 §; luku 10:85 §)
 • Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 §; luku 6)
 • Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 §; luku 8:1 §;)

 

Viimeksi päivitetty: 29.6.2016