Näkemyksiä Suomen arktisen osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen

SMARCTIC-projektissa (A roadmap to a smart Arctic specialisation) on esitetty näkemyksiä Suomen arktisen osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Projektin visio on kestävä ja älykäs taloudellinen toiminta, joka turvaa yhdyskuntien ja ympäristön hyvinvoinnin arktisella alueella pitkällä aikavälillä.

Arktisilla alueilla on noin 4 miljoonaa asukasta ja alueen kansainvälinen vetovoima on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Taustalla ovat globaalimuutokseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmastonmuutos, energian kysyntä, öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat, matkailu, maailmanlaajuinen kuljetus, kaupungistuminen, maailman väestökasvu ja teknologioiden kehittyminen.

Arktisille alueille on ominaista pitkät etäisyydet, harva asutus ja vaikeat ilmasto-olosuhteet sekä kulttuurierot ja perinteiset elämäntavat. Jotta palvelut alueella voidaan säilyttää ja ihmisten elinolot sekä ympäristön monimuotoisuus turvata, pitää kilpailukyvyn kehittyä menestyksellisesti ja tuottavuuden olla maailman kärkeä.

Projektissa laaditussa tiekartassa on neljä tasoa, jotka kuvaavat globaaleja muutokseen vaikuttavia tekijöitä, arktisen alueen toimintaympäristöä, strategisia haasteita ja polkuja arktisen osaamisstrategian toteuttamiseen:

Keihäänkärkistrategia: Keskittyminen arktiseen meriteknologiaan ja meriliikenteeseen liittyvään osaamiseen
Kurkiaura-lähestymistapa: Laajempi osaamisstrategia, jossa kärkialan rinnalle nostetaan valitut vahvan arktisen osaamisen alat
Arktinen kokeilukulttuuri: Strategia, joka painottaa kokeilukulttuuria innovaatiopolitiikassa ja arktisen teknologian kehityksessä
Lumikinos-strategia: Arktiset liiketoimintamahdollisuudet jäävät realisoitumatta: Arktinen fokus ei muodosta uskottavaa pohjaa toiminnalle ja arktista osaamista kehitetään osana muuta osaamista

Projektin loppuraportti on luettavissa tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 9.12.2014