Kandivaiheen harjoittelu (521012A TAI 521019A)

Harjoittelun tavoite

Kandivaiheen harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, kieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä työskentely työntekijän asemassa millä tahansa tekniikan alalla. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua oman alan teollisuuden ja laitosten tutkimus-, kehitys- ja käyttölaboratorioissa.

Käytännöllisen harjoittelun teknisenä päämääränä on antaa yleisnäkemys alasta, jolla harjoittelija tutkinnon suoritettuaan tulee työskentelemään, sekä tukea ja edistää teoreettista opiskelua.

 

Harjoitteluvaatimukset

Kolmen opintopisteen kandivaiheen harjoittelu 521012A todennetaan oheisella kaavakkeella, joka palautetaan opintotoimistoon (TS 107-114). Viiden opintopisteen harjoittelua 521019A varten tulee laatia harjoittelusuunnitelma, viikkopäiväkirjat sekä loppuraportti (kts. ohjeet alla). Harjoittelun kesto on aina minimissään 2kk työskentelyä ja laajuus 3 tai 5 op riippuen siitä, kumman harjoittelukurssin opiskelija suorittaa. Laajemman, 5 op harjoittelun voi suorittaa myös useammassa jaksossa tai työskentelemällä osa-aikaisesti kuitenkin siten, että työskentelyä kertyy yhteensä 2kk.

 

Harjoittelukirja opintojaksolle 521012A 3 op

Harjoittelukirja vaaditaan yhdestä, vähintään 2 kuukautta kestävästä harjoittelusta, ja siitä on saatava hyväksyttävä arvosana. Harjoittelukirja laaditaan osaston lomakkeelle ja siihen liitetään oikeaksi todistettu kopio työtodistuksesta.

Harjoittelukirja liitteineen palautetaan opintotoimistoon (TS 107-114). Harjoittelukirjan hyväksyy tutkinto-ohjelman nimeämä tarkastaja.

 

Harjoittelun dokumentaatio opintojaksolle 521019A

Ennen harjoittelun aloittamista tulee laatia harjoittelusuunnitelma. Harjoittelun kuluessa jokaiselta kahdeksalta viikolta tulee laatia viikkopäiväkirja, joka palautetaan mahdollisimman nopeasti sähköisesti Riku Hietaniemelle (riku.hietaniemi@oulu.fi). Harjoittelun loputtua laaditaan loppuraportti, joka palautetaan raportin ohjeissa mainittujen liitteiden kera Riku Hietaniemelle (TS314).

 

Ainejärjestö- ja luottamustoiminta osana työharjoittelua:

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019