Syventävä harjoittelu (521013A TAI 521027S)

Harjoittelun tavoite

DI-vaiheen opintojen syventävä harjoittelu on selvästi ammatillista harjoittelua. Käytännöllisen harjoittelun teknisenä päämääränä on antaa yleisnäkemys alasta, jolla harjoittelija loppututkinnon suoritettuaan tulee työskentelemään, ja tukea ja edistää teoreettista opiskelua. Samoin harjoittelun tulee antaa riittävä kuva erilaisten töiden suorittamisen teknisistä yksityiskohdista.

Lisäksi harjoittelun tulee antaa yleiskuva yrityksen ja sen tuotannon teknisestä ja taloudellisesta organisoinnista, hallinnosta ja työnjohdosta. Opiskelijan tulee harjoittelu- tai muussa kesätyöpaikassaan valppaasti seurata kaikkea työelämään ja teolliseen toimintaan liittyvää sekä kehittää ammattitaitoaan.

Harjoittelun aikana opiskelija voi solmia teollisuuslaitoksiin kontakteja, joilla on merkitystä sekä diplomityön valinnan että lopullisen työelämään siirtymisen kannalta.

 

Harjoitteluvaatimukset

Kolmen opintopisteen syventävä harjoittelu 521013A todennetaan alla kuvatulla harjoittelukirjalla, joka palautetaan Riku Hietaniemelle (TS314). Viiden opintopisteen harjoittelua 521027S varten tulee laatia harjoittelusuunnitelma, viikkopäiväkirjat sekä loppuraportti (linkit alla). Harjoittelun kesto on aina minimissään 2kk työskentelyä ja laajuus 3 tai 5 op riippuen siitä, kumman harjoittelukurssin opiskelija suorittaa.

 

Harjoittelupaikka

Opiskelijoille suositellaan harjoittelua mm. alan teollisuuden ja laitosten tutkimus-, kehitys- ja käyttölaboratorioissa. Tavoitteena on, että harjoittelu suoritetaan työpaikassa, jossa harjoittelua ohjaa korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.
 

Harjoittelukirja opintojaksolle 521013A 3 op

Harjoittelukirja laaditaan vähintään kaksi kuukautta kestävästä, toisen opintovuoden jälkeen tapahtuvasta harjoittelujaksosta. Harjoittelijan esimies tarkastaa ensin harjoittelukirjan, jonka jälkeen se toimitetaan Riku Hietaniemelle (TS314).

Kirjan koko on A4. Kansilehti on liitteen mukainen. Kirjan ohjeellinen pituus mahdollisia liitteitä lukuun ottamatta on 5-10 sivua. Liitteenä voidaan esittää esimerkiksi yrityksen organisaatiokaavio, toimintakertomus tai jokin tuote-esite.

Harjoittelukirjan laatimisen tarkoituksena on tutustuttaa harjoittelija yrityksen organisaatioon kokonaisuutena eikä pelkästään siihen aliyksikköön, johon hän on työssään perehtynyt.

Harjoittelukirjassa on esiteltävä yrityksen organisaation toimintaa. Siinä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

  • organisaation toiminta-ajatus
  • lyhyt katsaus yrityksen kehittymiseen sen perustamisesta lähtien
  • omistussuhteet, osakkuus- ja osakasyhtiöt
  • yrityksen hallinnollinen organisaatio
  • tuotanto, myynti, jakelu, markkinointi
  • liikevaihto, kustannusrakenne
  • harjoittelijan suorittamat työtehtävät
  • työolosuhteet
  • vapaa-ajan toiminta

Harjoittelukirjan sisältö voi poiketa edellä ehdotetusta, mikäli organisaation erityispiirteiden esittely edellyttää sitä. Harjoittelukirjan pääpaino tulee kuitenkin olla opiskelijan suorittamissa tehtävissä, työssä oppimisessa sekä oman osaamisen kasvamisessa ja tulevaisuuden henkilökohtaisissa kehittymistoiveissa.

 

Harjoittelun dokumentaatio opintojaksolle 521027S

Ennen harjoittelun aloittamista tulee laatia harjoittelusuunnitelma. Harjoittelun kuluessa jokaiselta kahdeksalta viikolta tulee laatia viikkopäiväkirja, joka palautetaan mahdollisimman nopeasti sähköisesti Riku Hietaniemelle (riku.hietaniemi@oulu.fi). Harjoittelun loputtua laaditaan loppuraportti, joka palautetaan raportin ohjeissa mainittujen liitteiden kera Riku Hietaniemelle (TS314).

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019