Kandidaatintyö ja valmistuminen

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päättyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Kandidaatintyö on henkilökohtainen ja julkinen opinnäyte, joka on osa tekniikan kandidaatin tutkintoa. Työ on luonteeltaan selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa, valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja edellytyksiä soveltaa hankittuja tietoja työelämässä. Työssä perehdytään myös tiedon jäsentämiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin.

Kandidaatintyön osat

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoista tapaa kandidaatintyön tekemiseksi: 1. Itsenäinen tutkielma tai 2. Sulautettujen ohjelmistojen projekti (521275A) opintojakso.

Molempien suoritustapojen laajuus on 8 op. Varsinaisen työn ja opinnäytteen lisäksi kandidaatintyöhön kuuluu myös 2 op:n laajuinen Tekniikan viestintä (900060A) opintojakso. Lisäksi opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte hyväksytysti.

Tutkielmamuotoinen kandidaatintyö tehdään itsenäisenä tutkielmana, josta laaditaan erillisen ohjeen mukainen dokumentaatio. Tutkielmatyyppinen kandidaatintyö arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Itsenäisen tutkielman aihe voi olla opiskelijan oma työn ohjaajan kanssa sovittu aihe tai jokin tietotekniikan tutkimusryhmän tarjoama aihe:

Sulautettujen ohjelmistojen projekti tehdään yleensä ryhmissä ja siksi siitä tehtävästä kandidaatintyössä on oltava oma henkilökohtainen osuus selvästi dokumentoituna. Opintojaksomuotoisessa kandidaatintyössä arvostelu tehdään tavalliseen tapaan asteikolla 1-5.

Kandidaatintyön aloittaminen

Kandidaatintyö voidaan aloittaa kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, jolloin tyypillinen aloittamisajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Kandidaatintyön ohjaajana ja arvostelijana toimii nimetty opetus- tai tutkimushenkilöstön edustaja. Kurssimuotoisessa suorituksessa hyväksynnän antaa kurssin opettaja.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman seuraavat henkilöt voivat toimia ohjaajana kandidaatintöissä:

Kandidaatintyön teko-ohjeet

Kandidaatintyö dokumentoidaan samaan tapaan kuin diplomityö, mutta se on yleensä lyhyempi 20-40 sivua pitkä kokonaisuus.

Kandidaatintyö voidaan tehdä ryhmätyönä, mikä tulee huomioida laajuudessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä työn laajuus täytyy vastata kaikille työn tekijöille 8 op:n edestä työtä. Tämän johdosta työstä edellytetään pidempää, lähempänä diplomityötä olevaa kokonaisuutta. Kolmen hengen töissä tulee tähdätä 40-50 sivun mittaan. Tämä merkitsee laajempaa perehtyneisyyttä työn aiheeseen, esimerkiksi laajempaa kirjallisuuskatsausta, toteutusta tai työn tulosten arviointia.

Kandidaatintyön teossa voi käyttää diplomityön teko-ohjetta:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan kanditöille löydät Overleafista.

Näiden dokumenttien mukaisia malleja on käytettävä Laturiin ladattavissa töissä 1.1.2015 lähtien. Vanhat versiot eivät kelpaa!

Ohjaajan tarkastuksen ja luvan antamisen jälkeen jälkeen kaikki valmiit kandidaatintyöt syötetään Laturi järjestelmään sähköisessä muodossa (http://laturi.oulu.fi/). Nimeä tiedosto esim. <vuosi><kuukausi><sukunimi>kandidaatintutkielma.pdf.

Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

  1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
  2. Kandidaatintutkielman/SOP:n ja Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
  3. Kandidaatintyön dokumentointi ja syöttäminen Laturiin
  4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
  5. Tutkinnon hakeminen (lomake)

Lomakkeita valmistumista varten

 

Viimeksi päivitetty: 17.6.2019