Syventävä harjoittelu(521016A)

Harjoitteluvaatimukset

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy asiantuntijuutta syventävää harjoittelua: 521016A Syventävä harjoittelu 3 op (2 kk) tai 521026S Syventävä harjoittelu 5 op (2 kk). Kuitenkin on suositeltavaa, että opiskelija mahdollisuuksiensa mukaan pyrkii hankkimaan enemmän harjoittelukokemusta, joskaan sitä ei sisällytetä opintopisteinä tutkintovaatimuksiin.

Opiskelijoille suositellaan harjoittelua mm. alan teollisuuden ja laitosten tutkimus-, kehitys- ja käyttölaboratorioissa. Perusvaatimuksena on, että harjoittelu on suoritettava työpaikassa, jossa harjoittelua ohjaa insinööritutkinnon suorittanut henkilö.
Käytännöllisen harjoittelun teknisenä päämääränä on antaa yleisnäkemys alasta, jolla harjoittelija loppututkinnon suoritettuaan tulee työskentelemään, ja tukea ja edistää teoreettista opiskelua. Samoin harjoittelun tulee tutustuttaa harjoittelija teollisen tuotannon sosiaalisiin seikkoihin ja työturvallisuuteen sekä antaa riittävä kuva erilaisten töiden suorittamisen teknisistä yksityiskohdista.

Lisäksi harjoittelun tulee antaa yleiskuva yrityksen ja sen tuotannon teknisestä ja taloudellisesta organisoinnista, hallinnosta ja työnjohdosta. Opiskelijan tulee harjoittelu- tai muussa kesätyöpaikassaan valppaasti seurata kaikkea työelämään ja teolliseen toimintaan liittyvää sekä kehittää ammattitaitoaan. Harjoittelun aikana opiskelija voi solmia teollisuuslaitoksiin kontakteja, joilla on merkitystä sekä diplomityön valinnan että lopullisen työelämään siirtymisen kannalta. Harjoitteleminen ulkomailla on suositeltavaa mm. kielitaidon kohentamisen ja kansainvälisen kokemuksen hankkimisen takia.

Harjoittelukirja

Alla liitteinä lomakkeita ja ohjeita harjoittelun raportointiin. Harjoittelukirja laaditaan vähintään kaksi kuukautta kestävästä harjoittelujaksosta. Harjoittelijan esimies tarkastaa ensin harjoittelukirjan, jonka jälkeen se toimitetaan Tietotalon opintotoimistoon (TS 110-114). Harjoittelukirjat tarkastaa Hannu Sorvoja Optoelektroniikan ja mittaustekniikan tutkimusyksiköstä.

Kirjan sivukokona käytetään paperikokoa A4. Kansilehti on liitteen mukainen. Kirjan ohjeellinen pituus mahdollisia liitteitä lukuun ottamatta on 5-10 sivua. Liitteenä voidaan esittää esimerkiksi yrityksen organisaatiokaavio, toimintakertomus tai jokin tuote-esite.

Harjoittelukirjan laatimisen tarkoituksena on tutustuttaa harjoittelija yrityksen organisaatioon kokonaisuutena eikä pelkästään siihen aliyksikköön, johon hän on työssään perehtynyt.

Harjoittelukirjassa on esiteltävä yrityksen organisaation toimintaa. Siinä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

  • organisaation toiminta-ajatus
  • lyhyt katsaus yrityksen kehittymiseen sen perustamisesta lähtien
  • omistussuhteet, osakkuus- ja osakasyhtiöt
  • yrityksen hallinnollinen organisaatio
  • tuotanto, myynti, jakelu, markkinointi
  • liikevaihto, kustannusrakenne
  • harjoittelijan suorittamat työtehtävät
  • työolosuhteet
  • vapaa-ajan toiminta.


Harjoittelukirjan sisältö voi poiketa edellä ehdotetusta, mikäli organisaation erityispiirteiden esittely edellyttää sitä.

Viimeksi päivitetty: 17.11.2020