Kypsyysnäyte

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kypsyysnäytekoe järjestetään yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai ohjaajan kanssa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Opiskelijan pitää sopia kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa. Ota yhteyttä ohjaajaasi, jotta voitte sopia käytännön järjestelyistä.

Opiskelijan kypsyysnäytteessä kirjoittama teksti todistaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa aihealueen ja hänellä on hyvä äidinkielen taito. Jos opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen luonnontieteiden kandidaatin tai jonkin muun korkeakoulututkinnon yhteydessä, hänen ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan uudestaan. Tällöin kypsyysnäytteen korvaa lopputyön tiivistelmä. Jos opiskelija on saanut erikoisluvan käyttää opinnoissaan jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia, dekaani voi antaa opiskelijalle luvan tehdä kypsyysnäytteen sillä kielellä, jolla hän kirjoitti opinnäytteensä. Tiedekunnan henkilökunta tai tarkastajaksi nimetyt henkilöt arvioivat kypsyysnäytteen.

Huomioithan jäljempänä mainitut kypsyysnäytteen kieltä koskevat asiat Jos opiskelija on saanut suomenkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte suomeksi. Jos opiskelija on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte ruotsiksi.

Kypsyysnäytteen tekstin pituus on noin yksi konseptipaperi (eli neljä sivua tai noin 500 sanaa). Tekstin pitää olla esseemuodossa ja käsitellä lopputyön aihealuetta, ja sen pitää olla analyyttinen ja johdonmukainen. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä. Kypsyysnäytteen otsikon määrittää (yleensä) kandidaatintutkielman ohjaaja.
Tekstin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:

 • käsialan pitää olla luettavissa olevaa, ja siinä pitää olla selkeästi erottuvat pienet ja suuret alkukirjaimet sekä sanojen välit
 • tekstin rakenteen pitää olla hyvin määritetty ja sen pitää muodostaa johdonmukainen kokonaisuus
 • teksti pitää olla selkeästi jaettu hyvin määritettyihin kappaleisiin
 • tekstillä pitää olla otsikko ja tekstin pitää vastata annettua otsikkoa
 • opiskelijan pitää osata perusoikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt
 • lauseiden ja sivulauseiden väliset suhteet pitää ilmaista selkeästi eikä tekstissä saa olla merkittäviä viittausvirheitä
 • lauseiden sanajärjestyksen pitää olla selkeä ja vastata annettuja tietoja
 • tekstin pitää olla tyyliltään muodollista
 • tekstiä arvioivan henkilön pitää pystyä tulkitsemaan tekstiä eikä kirjoittajan tule olettaa, että arvioija on lukenut opinnäytteen.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä on merkittäviä ja toistuvia ongelmia joillakin edellä mainituista alueista tai jos siinä on paljon virheitä.

Filosofian maisterin kypsyysnäyte

Jos opiskelija on kandidaatintutkintonsa (tai muiden korkeakouluopintojensa tai ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten opintojensa) yhteydessä tehnyt kypsyysnäytteen, jossa hän on todistanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa, maisterin kypsyysnäyte voidaan korvata pro gradu -tutkielman tiivistelmällä. Opiskelijan pitää kirjoittaa tiivistelmä erilliselle lomakkeelle, jossa on kypsyysnäytettä koskevia erityisohjeita. Tässä tapauksessa opiskelijan ei tarvitse tekstillään osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan, mutta tekstin pitää silti osoittaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa alan.

Tiivistelmän pitää sisältää

 • tutkimuksen aihealue
 • tutkimuksen kohde, käytetyt materiaalit ja tutkimuksen tavoite
 • käytetyt tutkimusmenetelmät (jos tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu kirjallisuuteen, opiskelijan pitää mainita merkittävimmät lähdeteokset; jos tutkimus on luonteeltaan empiirinen, opiskelijan pitää mainita käytetyt tutkimusmenetelmät)
 • tutkimuksen tärkeimmät tulokset
 • tuloksiin perustuvat johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
 • avainsanat.

Tiivistelmän pitää mahtua yhdelle sivulle (fonttikoko 12, riviväli 1,5) ja siihen pitää liittää opiskelijan allekirjoittama kansilehti. Tiivistelmä on muuten vapaamuotoinen, ja siihen ei ole dokumenttipohjaa. 

Tiivistelmässä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja tai tarkastajaksi nimetyt tiedekunnan henkilökunnan edustajat arvioivat kypsyysnäytteen. Ohjaaja allekirjoittaa kypsyysnäytteen ja toimittaa sen opinnäytteiden arviointiryhmän (OAR) sihteerille. OAR hyväksyy kypsyysnäytteen arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä.

Jos opiskelija ei ole osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoaan kandidaatintutkinnon yhteydessä tai jonkin muun alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä, opiskelijan pitää tehdä kandidaatintutkintoon vaadittava kypsyysnäyte. Tällöin opiskelijan pitää osoittaa vaadittu kielitaitonsa. Kielen valinnan periaatteet ovat samat kuin kandidaatintutkinnon yhteydessä.

Viimeksi päivitetty: 7.11.2017