Hyväksilukeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon.

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että ne voidaan korvata aiemmilla opinnoilla.

Korvaavuusasiat käsittelee kunkin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö. Lisätietoa tietoa AHOT-prosessista löytyy yliopiston sivuilta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on siirtynyt käyttämään sähköistä hyväksilukua OSAT-järjestelmässä, ma 27.11.2017 alkaen. Paperisia lomakkeita ei tule enää käyttää.

  • OSAT-järjestelmä löytyy TÄÄLTÄ.
  • Ennen hakemuksen täyttämistä, opiskelijan tulee keskustella opintojakson hyväksilukemisesta ko. opintojakson vastuuhenkilön kanssa (vastuuhenkilöiden nimet löytyvät WebOodista opintojakson tiedoista). Opiskelijan tulee saada vastuuhenkilöltä vahvistus (sähköpostiviesti tai erillinen lausunto pdf-tiedostona), että vastuuhenkilö hyväksyy opintojakson korvaamisen opiskelijan ehdottamalla toisella opintojaksolla. Jos vastuuhenkilö ei ole tiedossa, laitathan viestiä osoitteeseen study.itee@oulu.fi asian selvittämiseksi.
  • Ennen hakemuksen täyttämistä, opiskelija voi myös (tarvittaessa) ottaa yhteyttä oman tutkinto-ohjelmansa koulutussuunnittelijaan (study.itee@oulu.fi) neuvontaa varten.

Sähköiseen hyväksilukuhakemukseen tulee liittää seuraavat:

  • Vahvistus korvattavan opintojakson vastuuhenkilöltä. Vahvistuksessa todetaan, että vastuuhenkilö hyväksyy opintojakson hyväksiluvun opiskelijan ehdotuksen mukaisesti. Vahvistus voi olla sähköpostiviesti vastuuhenkilöltä, pdf-tiedostoksi muutettuna.
  • Virallinen opintosuoritusote eli todistus opinnoista, joiden perusteella hyväksilukua haetaan.
  • Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet).
  • Hakemuksessa tulee olla myös suoritettujen opintojaksojen englanninkieliset nimet (englanninkielistä suoritusotetta varten).
  • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
  • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: Psykologian perusopinnot, 25 op).
  • Tai muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim: työtodistus).

Huomattava on, että kaikkien liitteiden on oltava PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf). Järjestelmä on vielä keskeneräinen eli jos havaitset toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui.

Järjestelmään liittyvä neuvonta: osat(at)oulu.fi.
Opintoihin ja hyväksilukuihin liittyvän neuvonta: study.itee(at)oulu.fi.

Hyväksiluvun kielteisen päätöksen oikaisuhakemus

 

Viimeksi päivitetty: 9.1.2018