Organisaatio

Tiedekunnan toimintaa johtaa dekaani, professori Riitta Keiski. Koulutusdekaani, professori Juha Tanskanen vastaa tiedekunnan koulutuksesta.

Dekaani asettaa johtamisen tueksi tiedekunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen kuuluu puheenjohtajana dekaani ja 12 jäsentä. Hallituksessa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat sekä kolme ulkopuolista jäsentä. Hallitus valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa toimenpideohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa, toimita- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa, toiminnan ja talouden seurannassa ja tiedekunnan asioiden tiedottamisessa henkilöstölle ja opiskelijoille. 

Teknillisen tiedekunnan koulutusaloja ovat konetekniikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka, tuotantotalous, kemia, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, geotieteet, kaivos- ja rikastustekniikka sekä arkkitehtuuri. Koulutusalat toimivat tiedekunnan alaisuudessa ja opetusta annetaan tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-ohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinnasta vastaavat koulutusalajohtajat ja toimintaa tukevat tutkinto-ohjelmatoimikunnat. Tutkinto-ohjelmien toimintaa ohjaa ja arvioi tiedekunnan yhteinen koulutustoimikunta.

Tiedekunnan tutkimusyksiköt toimivat omilla tutkimusalueillaan ja jokaiselle tutkimusyksikölle on nimetty johtaja.

Viimeksi päivitetty: 24.9.2018