Dosentin arvon hakeminen

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopiston rekrytointiohjeiden ja nimitystoimivallan mukaisesti rehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa.

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä/taiteellisia tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä/taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Yksikkö/tiedekunta määrittelee dosentuurin alan. 

Teknilliselle tiedekunnalle osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan elektronisesti pdf-muodossa hakemuksen kohteena olevan tutkimusyksikön johtajalle (professori).

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on syytä olla yhteydessä tiedekunnan ao. alan professoriin dosentuurin tarpeen ja kelpoisuuden ennakkoarviointia varten.

Dosentin arvon hakuohje, Oulun yliopisto 2.10.2014

Dosentin arvon hakulomake

Haettaessa dosentuuria Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa noudatetaan seuraavia tiedekunnan käytännön ohjeita, jotka täydentävät Oulun yliopiston dosentin arvon hakuohjetta 2.10.2014

Teknillisen tiedekunnan dosentuurin haussa tarvittavat asiat hakijalta:

  • Hakemus (ks. linkki lomakkeeseen yllä)
  • Tutkintotodistuskopio
  • Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan/TENK suosituksen mukainen)
  • Julkaisuluettelo (OKM julkaisuluokituksen mukaisesti ryhmiteltynä)
  • Julkaisut 10 kpl
  • Selvitys opetusansioista (opetusportfolio tai vastaava)
  • Ehdotus opetusnäytteen aiheeksi

Ohje opetusnäytteen antamisesta:

Näyteluennon aiheen hakija saa valita haetun dosentuurin alalta. Aihe esitetään hakemuksen jättämisen yhteydessä. Luennon kesto on tarkalleen 20 min. Opetusnäytteen pitää sopia perusopetukseen. Luennon alussa hakijaa pyydetään kertomaan, minkä alan dosentuuria hän hakee. Luennossa voi esittää näkemyksiä ja suosituksia siitä, mitkä tutkimus- ja koulutusteemat ovat tärkeitä ko. alueelle ja miten hakija edistäisi ko. alan tutkimusta ja opetusta dosenttina toimiessaan. Opetusnäytteessä arvioidaan sisällön lisäksi myös esiintymistaitoja.

Opetusnäyte annetaan ja sen arvostelee dekaanin nimeämä, tiedekunnan pysyvä valmisteluryhmä.

Viimeksi päivitetty: 13.8.2019