Dosentin arvon hakeminen

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopiston rekrytointiohjeiden ja nimitystoimivallan mukaisesti rehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa.

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä/taiteellisia tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä/taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Yksikkö/tiedekunta määrittelee dosentuurin alan. 

Teknilliselle tiedekunnalle osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan elektronisesti pdf-muodossa nimenomaisen tutkimusyksikön johtajalle (professori).

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on syytä olla yhteydessä tiedekunnan asianomaisen alan professoriin dosentuurin tarpeen ja kelpoisuuden ennakkoarviointia varten.

Dosentin arvon hakuohje, Oulun yliopisto 2.10.2014

Haettaessa dosentuuria teknillisessä tiedekunnassa noudatetaan seuraavia Oulun yliopiston dosentin arvon hakuohjetta täydentäviä käytännön ohjeita:

Teknillisen tiedekunnan dosentuurin haussa tarvittavat dokumentit hakijalta:

  • Hakemus (linkki lomakkeeseen alla)
  • Tutkintotodistuskopio
  • Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan/TENK suosituksen mukainen)
  • Julkaisuluettelo (OKM julkaisuluokituksen mukaisesti ryhmiteltynä)
  • Julkaisut 10 kpl (kokoteksteinä)
  • Selvitys opetusansioista (opetusportfolio tai vastaava)
  • Ehdotus opetusnäytteen aiheeksi

Ohje opetusnäytteen antamisesta:

Näyteluennon aiheen hakija saa valita haetun dosentuurin alalta. Aihe esitetään hakemuksen jättämisen yhteydessä. Näyteluennon kesto on tarkalleen 20 min ja sen tulee sopia perusopetukseen. Luennon alussa hakijaa pyydetään kertomaan, minkä alan dosentuuria hän hakee. Luennossa voi esittää näkemyksiä ja suosituksia siitä, mitkä tutkimus- ja koulutusteemat ovat tärkeitä ko. alueelle ja miten hakija edistäisi ko. alan tutkimusta ja opetusta dosenttina toimiessaan. Opetusnäytteessä arvioidaan sisällön lisäksi myös esiintymis- ja opetustaitoja.

Opetusnäyte annetaan tiedekunnan järjestämässä julkisessa yleisöluentotilaisuudessa ja sen arvostelee dekaanin nimeämä, tiedekunnan pysyvä valmisteluryhmä. Keväällä 2021 opetusnäytteiden arviointitilaisuus järjestetään 15.3. 

Viimeksi päivitetty: 1.2.2021