Tekniikan sivuaine

TEKNIIKAN SIVUAINEOPINNOT eli DI-vaiheen opintosuunnille valmistavat moduulit

Opintojen tavoitteena on saavuttaa joltain tekniikan alan prosessista kokonaiskuva sekä sellainen tekninen tietämys, jota pystytään myöhemmin hyödyntämään tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisussa. Tuotantotalouden opiskelija voi suorittaa tekniikan opintonsa miltä tahansa Oulun yliopistossa opetettavalta tekniikan alalta. Sivuaineita on valittavana 9, joista 4 sivuainetta jakautuu 2-3 kokonaisuuteen. Tekniikan sivuaineet ja suositeltavat kokonaisuudet (19) päivitettiin keväällä 2018 , jossa huomioitiin mm. esitietovaatimukset, kurssien sisällöt ja ajallinen sijoittuminen opiskelijan opintopolulle sekä varmistettiin tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden osallistumisoikeus kurssille.

Tekniikan sivuaine valitaan kandiopintojen 1. vuoden syyslukukaudella. Sivuaineinfo järjestetään omaopettajien ja killan fuksivastaavan toimesta marraskuussa (tarkista päivämäärä opintojakso 555203P Opiskelutaidot/ 1 vsk  Omaopettajaohjaus).  Sivuaineen valinta tapahtuu eHOPS:ssa. Valitun sivuaineen mukaiset opinnot lisätään eHOPS:n itse. eHOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle 15.12. mennessä.

Sivuaineopinnot aloitetaan viimeistään 2. vuoden syksyllä. Tekniikan sivuaine säilyy samana DI-opinnoissa. Tekniikan opintoja on suositeltavaa suorittaa myös vaihdossa.

Kokonaisuuksien opintojaksot on lueteltu suositellussa suoritusjärjestyksessä. Suoritusjärjestystä suositellaan muutettavan vain aikataulu- tai kuormitussyistä. Samasta syystä maisterivaiheen (yleensä aine- ja syventäviä) opintoja voidaan sisällyttää kandidaattiopintoihin ja vastaavasti kandidaattivaiheen (yleensä perus- ja aineopintoja) opintoja maisterivaiheeseen. Mikäli suoritusjärjestys tai sisältö on suositellusta kokonaisuudesta poikkeava, tulee huomioida mahdolliset esitietovaatimukset ja omaksua ne tarvittaessa itsenäisesti. Lisäksi tulee huomioida opintojakson kohderyhmä - mikäli kohderyhmänä on ko. koulutusalan tutkinto-ohjelman opiskelijat, tulee opintojaksolle osallistumisoikeus varmistaa vastuuopettajalta.

Sivuainepaketeista valitaan opintoja kandidaatintutkintoon 40 - 50 op. Jos sisällytetään tekniikan opintoja kandidaatintutkintoon 50 op, valinnaisia opintoja ei tarvita mikäli tutkinnon 180 op laajuus toteutuu. Tekniikan opintoja on sisällytettävä kandi- ja DI-tutkintoihin yhteensä vähintään 60 op. DI-tutkintoon tekniikan opintoja sisällytetään 10 - 20 op siten, että vähimmäslaajuus 60 op kandi- ja DI-tutkinnoissa täyttyy.

 

 

Viimeksi päivitetty: 2.9.2018