University of Oulu, 2019

Uusi ESR-hanke "ExpertZones" tukemaan väitöstutkijoiden hyvinvointia ja osaamista

Uusi ESR-rahoitteinen hanke ExpertZones -asiantuntijoiden hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen Pohjois-Suomessa toteutetaan 1.3.2021 - 31.5.2023 Oulun yliopiston tutkijakoulussa (UniOGS).

Väitöstutkijoista koulutetaan huippuasiantuntijoita lukuisille eri tieteenaloille, ja näin ollen heillä on keskeinen rooli alueellisessa kehityksessä sekä innovaatio- ja yritystoiminnassa. Hankkeen tavoitteena on näiden huippuasiantuntijoiden hyvinvoinnin, osaamisen ja työllistymisedellytysten parantaminen. Hankkeessa kehitetään Oulun yliopiston tutkijakoulutusta niin, että uudet väitöstutkijat saavat heti opintojensa alkumetreillä keinoja hyvinvointinsa tueksi, asiantuntijaksi kasvamiseen sekä verkostoitumiseen muiden yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa.

Hankkeessa rakennetaan ExpertZones-toimintamalli, jonka avulla ylläpidetään psykologista hyvinvointia ja ohjataan asiantuntijan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tärkeiden työelämä-, viestintä- ja sosiaalisten taitojen kehittämistä tutkijakoulutuksessa. Toimintamallin avulla väitöstutkija hahmottaa asiantuntijuutensa moniulotteisuuden, omat vahvuutensa, voimavaransa sekä asiantuntijuutensa kehitettävät alueet.

Hanke rakentaa uraohjauksen osaksi asiantuntijaksi kasvamisen polkua. Hankkeen toimenpiteinä muodostettavat vertaisryhmätoiminta sekä hyvinvointitiimi parantavat asiantuntijoiden hyvinvointia ja lisäksi hankkeen koulutusten sekä uraohjauksen myötä väitöstutkijoiden valmiudet ja mahdollisuudet työllistyä Pohjois-Suomen alueelle laajenevat sekä monipuolistuvat.

Hyvinvoinnin merkitys ja siitä huolehtiminen on erittäin olennaista väitöstutkijoiden kohdalla. Väitöstutkijat työskentelevät psyykkisten, sosiaalisten ja taloudellisten kuormitustekijöiden alaisena liittyen esimerkiksi väitöskirjan vaatimuksiin, valmistumisaikataulussa pysymiseen, rahoituksen saamiseen prosessin ajaksi ja valmistumisen jälkeisiin työllistymishuoliin liittyen. Väitöstutkijoista suurin osa etsii tohtoriväitöksen jälkeen työpaikan yliopiston ulkopuolelta, mihin voi liittyä pelkoa tohtorintutkinnon arvostukseen liittyen. Väitöstutkijan työhön voi myös liittyä vaikeuksia hahmottaa tohtorintutkintoon liittyviä vaatimuksia ja odotuksia, jotka voivat ilmetä hallinnan tunteen ongelmina ja voimistuneena sosiaalisen tuen tarpeena. Kaikki edellä mainitut asiat voivat altistaa väitöstutkijan työ- ja opiskelu-uupumukselle, joilla voi olla vakavia ja hyvinvoinnin kannalta kielteisiä vaikutuksia heidän elämäänsä. Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpiteisiin, joilla voidaan ennaltaehkäistä väitöstutkijan uupumisasteista stressiä. Hankkeen koulutuksissa huomio kohdistuu työ- ja opiskelu-uupumusta ennaltaehkäisevään näkökulmaan kehittämällä toimenpiteitä, jotka ylläpitävät väitöstutkijoiden psykologista hyvinvointia.

Hanke toteuttaa ensimmäisen kurssinsa tänä keväänä aiheesta: ”Väitöstutkijan psykologinen hyvinvointi ja itsensä johtamisen taidot” - “Psychological well-being and self management skills of a doctoral researcher” (https://www.oulu.fi/uniogs/node/211027) yhteistyössä kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa väitöstutkija psykologisen hyvinvoinnin osa-alueisiin sekä tarjota työkaluja väitöstutkijan psykologisen hyvinvoinnin tueksi. Kurssin suorittamisen jälkeen väitöstutkija tietää, mistä osa-alueista psykologinen hyvinvointi koostuu. Väitöstutkija osaa myös tunnistaa omaan psykologiseen hyvinvointiinsa liittyviä haasteita. Väitöstutkija osaa hyödyntää kurssilla oppimiaan psykologista hyvinvointia edistäviä työkaluja oman psykologisen hyvinvointinsa edistämiseen.

Viimeksi päivitetty: 12.5.2021