Seurantaryhmä

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea opiskelijan edistymistä opinnoissaan ja urasuunnitelmassaan. Se tarjoaa rakentavaa palautetta tutkimuksesta ja opinnoista sekä tukee osaltaan, että koulutus etenee aikataulun mukaisesti. Seurantaryhmän tehtävänä on myös seurata, että työskentely-ympäristö ja ohjaus ovat suunnitelmiin nähden riittävät. Ensimmäisen vuoden aikana seurantaryhmä arvioi, voidaanko opiskelijan tohtorikoulutussuunnitelma esittää tohtorikoulutustoimikunnalle hyväksyttäväksi. Seuraavina vuosina seurantaryhmä valvoo tohtorikoulutuksen edistymistä sekä tutkimuksen että opintojen osalta suhteessa suunnitelmaan ja aikatauluun. Viimeisessä seurantakokouksessa seurantaryhmä ottaa myös kantaa väitöskirjan tarkastajiin.

Opiskelija esittelee opintojensa ja tutkimustyönsä edistymistä seurantaryhmälle vuosittain. Lisäksi opiskelija esittelee tutkimustaan laajemmalle yleisölle ainakin kerran tohtorin tutkinto-ohjelman, tohtoriohjelman tai vastaavan järjestämässä tutkimusseminaarissa. Seurantaryhmä on useimmiten henkilö- eli opiskelijakohtainen, mutta tohtoriohjelmilla on myös mahdollisuus järjestää seuranta siten, että asiantuntijaryhmä seuraa laajemman opiskelijajoukon opintojen edistymistä. Siinäkin täytyy huolehtia riittävästä kunkin yksittäisen opiskelijan henkilökohtaiseen tilanteeseen paneutumisesta.

Tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja nimeää opiskelijan ja tämän pääohjaajan esityksestä opiskelijalle seurantaryhmän (OY KJ 3§) opintojen alkuvaiheessa, viimeistään ensimmäisen opintovuoden aikana.

Seurantaryhmän kokoonpano

 1. Vähintään kaksi väitöskirjatutkimuksen alan tuntevaa tohtoria.
 2. Suositellaan myös kolmatta jäsentä, joka voi olla paitsi tohtori myös yliopiston ulkopuolinen käytännön kokemuksen omaava, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut alan asiantuntija.
 3. Puheenjohtaja vähintään dosentintasoinen (dosentti, akatemiatutkija tms. ulkoisesti arvioitu).
 4. Ainakin yksi jäsen Oulun yliopistosta (työsuhteessa tai sen dosentti).
 5. Seurantaryhmän jäsenet:
 1. eivät saa liittyä suoraan tutkimukseen tai tohtoriopiskelijaan;
 2. ei saa olla yhteisjulkaisuja tohtoriopiskelijan kanssa;
 3. eivät saa olla tohtoriopiskelijan tai ohjaajan lähisukulaisia tai perheenjäseniä.
 1. Työn ohjaajat eivät voi olla seurantaryhmän jäseniä, mutta opiskelija voi kutsua ohjaajan/ohjaajia osallistumaan kokoukseen.

Emeritus/emerita -professori, joka ei ole tehnyt emeritus/emerita –sopimusta, voidaan nimittää seurantaryhmän jäseneksi, mutta ei puheenjohtajaksi. Emeritus/emerita –sopimuksen tehnyt emeritus/emerita -professori voidaan nimittää seurantaryhmän puheenjohtajaksi.

Läheinen ei voi toimia seurantaryhmän jäsenenä. Läheisen määrittelystä säädetään hallintolaissa, 28 $ 7. momentti: 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä 3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tallaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Opiskelijan tulee kutsua seurantaryhmänsä koolle vuosittain jokaisen opiskeluvuoden lopulla. Opiskelija toimittaa lyhyen raportin tutkimuksensa ja opintojensa etenemisestä seurantaryhmälle ennen tapaamista. Samalla hän esittää myös tiivistelmän seuraavan vuoden tavoitteista. Ensimmäisen vuoden aikana esitetään opiskelijan tohtorikoulutussuunnitelma. Jokaisen tapaamisen jälkeen opiskelija saa seurantaryhmältä lyhyen kirjallisen raportin, jossa arvioidaan tiivistetysti opiskelijan etenemistä suhteessa tohtorikoulutussuunnitelmaan asetettuihin tavoitteisiin ja aikatauluihin sekä opiskelijan seurantaryhmän kanssa käymään keskusteluun. Jos tohtoriopinnoissa on ongelmia, seurantaryhmä voi olla yhteydessä ohjaajaan tai ohjaajiin. Seurantaryhmä voi myös olla yhteydessä tohtorikoulutustoimikuntaan.

Tarkempi ohjeistus ja lomakkeet ovat lomake- ja ohjepankissa:

 • Seurantaryhmä (ohjeistus, nimittäminen, tapaamiset ja raportointi)
 • Ohjeistus tohtorikoulutussuunnitelman laadintaan

 

Kaikkien tohtoriopiskelijoiden on noudatettava tohtorintutkinto-ohjelmansa opintovaatimuksia ja suorittaa niiden sisältämät pakolliset opintosuoritukset. Ilman hyväksyttyä tohtorikoulutussuunnitelmaa ja seurantaryhmätapaamista ei voi valmistua.

Viimeksi päivitetty: 4.5.2017