Oulun yliopiston tohtoriohjelmat vuosille 2014–2017

Alla vuosille 2014-2017 valittujen, vuoden 2016 lopussa päättyneiden tohtoriohjelmien kuvaukset.

TERVEYS- JA BIOTIETEET

Biocenter Oulu Doctoral Programme (BCO-DP):
Biocenter Oulun tohtoriohjelma (BCO-DP) toimii osana Biocenter Oulua, joka on Oulun yliopiston Biotieteet ja terveys – painoalaa edustava tutkimus-, kehitys- ja yhteistyökeskus. BCO-DP järjestää kaikille tutkijoille avointa jatkokoulutusta biotieteissä, biolääketieteessä, biotekniikassa ja näihin läheisesti kytkeytyvillä tieteenaloilla kansainvälisessä tieteellisesti korkeatasoisessa toimintaympäristössä. Tohtoriohjelman toimintakieli on englanti. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on edistää monipuolista osaamista ja tuottaa tieteellisesti korkeatasoisia asiantuntijoita vastaamaan työelämän tarpeita tutkimus-, koulutus-, hallinto- ja liiketoimintatehtävissä niin julkisella kuin yrityssektorilla. BCO-DP:hen voivat hakea kaikki sellaiset Oulun yliopiston jatko-opiskelijat, joiden väitöskirjaprojektin aihe sijoittuu Biotieteet ja Terveys –painopistealueelle. BCO-DP:n jatko-opiskelijoiden lukumäärä on noin 110.


Medical Research Center Oulu Doctoral Programme (MRC Oulu-DP):
Medical Research Center Oulun tohtorikoulutusohjelma (MRC Oulu-DP) kerää lääketieteen eri alueitten (kliininen lääketiede, biolääketiede, terveystieteet ja lääketieteen tekniikka) tohtorikoulutettavia yhteen. MRC Oulun tohtorikoulutusohjelma kuuluu olennaisena osana Oulun yliopiston strategian mukaiseen kategoriaan "Biotieteet ja Terveys" ja vahvistaa edelleen tämän alueen tohtorikoulutusta. MRC Oulun tohtoriohjelman päätavoitteena on edistää korkeatasoista tutkimusta ja kouluttaa asiantuntijoita lääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen, terveydenhoidon, viranomaisten ja teollisuuden tarpeisiin. MRC Oulun järjestämä jatkokoulutus on avointa kaikille tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille. MRC Oulun jatko-opiskelijoiden määrä on yli 200.

IHMISTIETEET

Human Sciences Doctoral Programme (EUDA-DP):
Eudaimonia – Ihmistieteiden tutkimuskeskus Oulun yliopistossa vastaa ihmistieteiden tohtoriohjelmasta (EUDA-DP), joka tarjoaa korkeatasoista tohtorikoulutusta ihmistieteissä. Tohtoriopiskelijat sijoittuvat aktiivisiin tutkimusyhteisöihin, joissa he perehtyvät oman erityisalansa tutkimuskäytäntöihin. Eudaimonian keskeinen tavoite on edistää tutkimusyhteisöjen ja –ryhmien välistä vuoropuhelua ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta. Tohtoriopiskelijoille tarjoutuu mahdollisuuksia tutustua tutkimuskäytäntöihin eri ihmistieteissä ja kehittää tutkimusosaamista ja -ideoita yli ihmistieteiden ja myös muiden tieteenalojen rajojen.

Oulu Business School Doctoral Programme (OBS-DP):
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmassa (OBS-DP) tohtoritutkinnon voi suorittaa johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan, laskentatoimen, markkinoinnin, rahoituksen tai taloustieteen alalla. Tohtoriohjelma kouluttaa opiskelijoita korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tekemisessä sekä valmentaa heitä haastaviin työtehtäviin myös yliopiston ulkopuolella. Tällä hetkellä tohtoriohjelmalla on yhteisiä tutkimusteemoja lääketieteen ja teknisten tieteiden kanssa. Tohtoriopiskelijat voivat suorittaa kursseja myös muilta Oulun yliopiston aloilta, kuten yhteiskuntatieteistä, matematiikasta ja tilastotieteestä. Myös kauppakorkeakoulussa toimivalla Martti Ahtisaari Instituutilla (MAI) on yhteisiä tutkimusteemoja tohtoriohjelman kanssa. Tämän lisäksi MAI tarjoaa rahoitusta apurahaohjelmaansa valitsemille tohtoriopiskelijoille.


TEKNIIKKA JA LUONNONTIETEET

Infotech Oulu Doctoral Program (Infotech-DP):
Infotech Oulun tohtoriohjelma kehittää ja edistää tohtorikoulutusta informaatiotekniikan alalla. Se on tieteidenvälinen tiedekuntarajat ylittävä organisaatio ja kattaa tutkimusryhmiä tieto- ja sähkötekniikan, lääketieteen, sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnista.Tohtorikoulutuksen pääaiheita ovat erityisesti tietoliikennetekniikka, tietojenkäsittelytiede ja -teknikka, sähkötekniikka ja tietojenkäsittelytieteet.

Aurora Doctoral Program (Aurora DP)
Thule-instituutin koordinoiman tohtoriohjelman keskeinen teema on muutos pohjoisilla alueilla. Sen aihekokonaisuuksia ovat ympäristö, luonnonvarat ja pohjoisuus. Tohtoriohjelmaan liittyvä tutkimus syventyy ihmisen ympäristösuhteisiin,  ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä sopeutumismenetelmiin.

Doctoral Programme in Exact Sciences (Exactus-DP):
Exactus-tohtoriohjelmassa on mukana useita tutkimusaloja, jotka kuuluvat Oulun yliopiston painoalaan "Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit". Tohtoriohjelman alat ovat tähtitiede, fysiikka, kemia, matematiikka ja tilastotiede. Tutkimusaiheet ovat seuraavat: Avaruustieteet: galaksien fysiikka, planeettojen ja planeettakuntien fysiikka, korkean energian astrohiukkasfysiikka, avaruusfysiikka ml. ionosfääri- ja magnetosfäärifysiikka, Auringon vaikutus Maahan, avaruusilmasto sekä kosmisten säteiden fysiikka; Molekyyli ja materiaalitieteet: teoreettinen tiiviin aineen fysiikka, pääryhmien kemia, elektronispektroskopia, ydinmagneettinen resonanssi (NMR), ohuet kalvot ja nanorakenteet, neurobiofysiikka; Matemaattiset tieteet: analyysi, lukuteoria, sovellettu matematiikka, tilastotiede, matematiikan opetus ja inversio-ongelmat.

Advanced Materials Doctoral Programme (ADMA-ADMA-tohtoriohjelmassa tehdään kansallisesti ja  kansainvälisesti korkeatasoista luonnonvarojen ja materiaalien tutkimusta ja kehitetään kestäviä tuotantoteknologioita ja tuotteita sekä ympäristöteknologioita. Ohjelman tavoitteena on tuottaa materiaaleihin ja niiden prosessointiin liittyvää uutta tieteellistä tietoa ja kouluttaa alan monitieteellisiä osaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden palvelukseen. Tohtoriohjelmassa tehtävä tutkimus kattaa koko materiaalikierron mineraalien etsinnästä niiden prosessointiin sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten ja innovatiivisten materiaalien valmistamiseen ja materiaalien talteenottoon ja kierrätykseen. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota materiaalien ympäristövaikutusten minimointiin materiaalisyklin kaikissa vaiheissa.

Arkkitehtuurin tohtoriohjelma (Archi-DP): 
Kestävä rakennettu ympäristö - Arkkitehtuurin tohtoriohjelma (ARCHI-DP) tarjoaa korkeatasoisen tutkijakurssin arkkitehtuurin alalta jatkotutkintoa valmisteleville.  Tarkoituksena on kouluttaa päteviä tutkijoita ja omaan työhönsä tutkimuksesta voimaa ammentavia suunnittelijoita. Arkkitehtuurin tohtoriohjelman aihealueet liittyvät Oulun yliopiston tutkimuksen painoaloista pohjoisuuteen, ilmastomuutokseen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen.
 

Viimeksi päivitetty: 12.8.2020