Uusi julkaisu SYKE 11/2015: Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2015

Karjalainen S-M, Marttila H, Hellsten S (toim.)

Linkki dokumenttiin: http://hdl.handle.net/10138/156236

Turvemaiden käytön vesistövaikutukset latvavesistöissä (BioTar) -projektissa valittiin kirjallisuusselvityksen avulla turvetuotannon ja turvemetsätalouden kuormitukselle herkimmät biologiset seurantamenetelmät ja kehitettiin niitä turvemaiden käytön vesistövaikutusten kustannustehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen biologiseen tarkkailuun pienissä latvavesissä. Lisäksi selvitettiin turvetuotannon ja turvemetsätalouden vaikutuksia latvavesistöjen pohjasedimentin ja kulkeutuvan kiintoaineen laatuun ja määrään sekä kehitettiin arviointimenetelmiä kiintoainekuormituksen tarkasteluun. Projektissa saatuja tuloksia voidaan käyttää muun muassa ekologisen luokittelun edellyttämään, ihmistoiminnasta aiheutuvien muutosten arviointiin. Projektin tuloksia ja ennen kaikkea valittuja menetelmiä suositellaan käytettäväksi jatkossa erityisesti turvetuotannon velvoitetarkkailun suunnittelussa ja edelleen vesienhoidon suunnittelun apuvälineenä.

Viimeksi päivitetty: 26.8.2015