Katsaus oppiaineeseen

Viestintä on keskeinen ulottuvuus kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja maailman merkityksellistämisessä. Viestintä on arkipäiväinen jokaisen kansalaisen taito. Silti jokainen pystyy parantamaan viestintätaitojaan harjoittelemalla ja tiedostamalla viestintään liittyviä periaatteita.

Nyky-yhteiskunnan verkostomainen organisoituminen perustuu paljolti viestinnälliseen vuorovaikutukseen, ja esimerkiksi johtaminen on olennaisesti viestintää. Usein tarvitaan oman asian ja idean markkinoinnin taitoja niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus on tehokasta laajassa mitassa vain mediajulkisuuden kautta. Tehokas yhteiskunnallinen viestintä ja medianäkyvyys käyvät mahdollisiksi, kun ymmärretään erilaisten medioiden luonne, viestintäteknologioiden ominaispiirteet ja nykyaikaisen journalistisen uutistoiminnan periaatteet. Toisaalta kansalaisen ja kuluttajan on hyvä hallita medialukutaito, jotta hän pystyisi kriittisesti arvioimaan ja tulkitsemaan mediasta tulvivia kuvia ja sanoja, jotka pyrkivät edistämään jonkin ryhmän ajamia asioita ja korostavat joitakin puolia asiassa samalla, kun häivyttävät toisia puolia näkymättömiin. Kansalaistaitoon kuuluu huomata, kuinka erilaiset vaikuttamispyrkimykset, intressit ja näkökulmaisuus vaikuttavat erilaisissa esityksissä, kuten mainoksissa.

Humanistisen tiedekunnassa on mahdollista suorittaa viestinnän sivuaineessa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Viestinnän sivuaineeseen ilmoittaudutaan Johdatus viestintään -opintojakson yhteydessä. Opinnot järjestetään yhteistyössä Tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) kanssa, ja ne on ajoitettu niin, että perusopinnot voi suorittaa kahden vuoden aikana. Viestinnän sivuaineopinnot koostuvat kuudesta 5 opintopisteen teoriapainotteisista opintojaksosta, joista opiskelija valitsee viisi. Opintojaksot ovat Johdatus viestintään, PR-viestintä, Mitä on tiedeviestintä, Mediakulttuurin muutos, Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö sekä Viestinnän tutkimus.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019