KaliVesi - Eri toimintojen vesistövaikutukset Kalimenjoen ekologiseen tilaan – selvitys kunnostustarpeiden kohdentamiseksi

KaliVesi

Project description

Hankkeessa selvitetään vedenlaatukartoituksin vedenlaadun ajallista ja paikallista vaihtelua joen latvoilta ja sivuojilta suulle saakka. Tuloksia verrataan paikkatietoon mm. toimintojen sijoittumisesta ja valuma-alueen ominaisuuksista. Lisäksi Kalimenojan valuma-alueelle tehdään valuma-alue malli millä voidaan mallintaa hydrologiaa ja vedenlaatua alueella.

Perinteisten vedenlaatumuuttujien ohella selvitetään harvinaisempien aineiden (sis. raskasmetallit) pitoisuuksia, tarvittaessa paikoin myös raudan eri hapetusasteet. Lisäksi vesinäytteistä analysoidaan veden stabiilit isotoopit joista voidaan määrittää valumaveden koostumus eri lähteistä (sadanta, lumi, pohjavesi). Vesinäytteenottoa avovesikaudella tehdään noin 2 viikon välein, tarvittaessa myös tiheämmin esimerkiksi lumen sulannan aikoina. Vedenlaadun ajall. vaihtelua ja valumariippuvuus seurataan jatkuvatoimisia mittauksia apuna käyttäen, jota varten perustetaan mittauspiste Kalimenojalle. pH- ja sähkönjohtavuuskartoituksia tehdään talkoovetoisesti, erityisesti pienet ojavedet.

Paikkatietoaineistoa hyödynnetään laajasti. Maaperätiedot aiemmista maaperä- ja turvetutkimuksista, uusin aineisto gtk:n yleiskartoitus jota tällä hetkellä alueella toteutetaan, sekä myös eri toimintojen velvoitetarkkailuaineistoja käytetään.

Lisätietoa Kalimeenojasta löytyy Kalimeenoja kuntoon sivustolta.

Kali-vesi hankkeesta pidettiin tiedotustilaisuus tiistaina 9.1.2018 Kellon Nuorisotalolla. Tilaisuuden esitelmät löytyvät linkeistä: Kalimeenjoesta ja hankkeesta sekä Kalimeenojan vedenlaadusta

Hankkeesta pidettiin keskustelutilaisuus keskiviikkona 14.11.2018 Kellon Nuorisotalolla. Tilaisuuden esitelmät löytyvät linkeistä: Vedenlaatu, Jatkuvatoiminen mittaus, Näytteenottokamppanjat, Tiedetyt ongelmakohdat

Project coordinator

University of Oulu