Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa)

Project www-pages in english

 

HuJa projekti on päättymässä!

Projektin loppuraportin voit löytää täältä

Projektissa tehtyjä selvityksiä on myös esitelty 20. 8.2018 Oulun yliopistossa pidetyssä seminaarissa

Seminaariesitykset:

Hankkeen tausta ja tarve:

Hankkeella haetaan ratkaisua ensisijaisesti raskasmetallipitoisten vesien (hulevedet, jätevedet) puhdistamiseen luonnonmateriaaleja käyttämällä. Raskasmetallipitoisuuksia hulevesiin tulee esim. liikenteestä, rakennuskohteilta, teollisuus- ja liikealueilta ja ne voivat aiheuttaa erityisesti pienvesistöihin (mm. pienet järvet, merenlahdet) kertyessään mm. haitallisia eliöstövaikutuksia myrkyllisyytensä vuoksi. Jätevedenpuhdistamolle päätyvät jätevesien ja hulevesien raskasmetallipitoisuudet voivat kertyä lietteeseen ja rajoittaa lietteen hyödyntämistä mm. lannoitekäytössä. Teollisuudessa myös kiristyvät lupa-ehdot ja vesien kierrätyksen tehostaminen asettavat vaatimuksia metallien poiston tehostamiselle.

Pajukosteikkojen käytöstä puhdistettujen jätevesien lisäpuhdistamiseen (erityisesti ravinteet) on hyviä kokemuksia eteläisemmistä olosuhteista. Tarpeen olisi saada selville, mitkä pajulajikkeet soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin, selviävät täällä, mikä niiden puhdistuskyky sekä mikä on biomassan kasvu, jos ne saavat lisää ravinteita veden mukana. Tätä tietoa sopivimmista lajikkeista voidaan hyödyntää myös, jos suunnitellaan pohjoisen käyttämättömien suopohjien tai peltojen siirtämistä energiapajujen kasvatukseen tai mietitään kaivosten vedenpuhdistuksen tehostamista esim. pajukkoa käyttämällä.

Hanke jakaantuu kolmeen osatavoitteeseen:

  1. Selvittää laboratorio- ja pilot-testauksin raskasmetallien puhdistumista mm. hulevesistä sekä teollisuuden jätevesistä luonnonmineraaleja ja kehitettäviä modifioituja biomateriaaleja (mm. sahanpuru) käyttämällä.
  2. Selvittää koekentän avulla, paljonko pajujen kasvatuksella voidaan vähentää käsiteltyjen jätevesien ravinne- ja (raskasmetalli)pitoisuuksia. Samalla selvitetään lajien sopivuus (selviäminen, biomassa).
  3. Selvittää kirjallisuuskatsauksena missä vaiheessa raskasmetallipitoisuuksia olisi mahdollista ja taloudellisinta vähentää, ettei niitä päätyisi niin paljon lietteeseen.

Hankkeen tavoitteena saada tietoa millaisilla luonnonmateriaaleilla ja aktivoinneilla sekä miten vesienkäsittelyyn asetettuna voidaan parhaiten pienentää vesiin ja lietteeseen päättyvää raskasmetallikuormaa. Pajukosteikkotutkimuksesta saadaan tietoa mitkä lajit sopivat parhaiten pohjoisiin olosuhteisiin, mikä tällaisen puhdistamon kustannustehokkuus (kustannukset vs. puhdistuskyky) on ja mikä näiden biomassantuotto on, jos alueelle johdetaan jälkikäsittelyyn puhdistamokäsiteltyä jätevettä. Hankkeen tuloksena myös saadaan tietoa lietteen raskasmetallien vähentämismahdollisuuksista.

Hanke on kolmivuotinen (1.10.2015–30.9.2018), ja sen kokonaisbudjetti on 335 000 euroa. Hankkeen toteuttajana toimivat Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan, Kemiallisen prosessitekniikan ja Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusryhmät. Hankeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Hankkeen muina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Outokumpu Chrome Oy, Oulun Jätehuolto Oy, Pudasjärven vesiosuuskunta, Taivalkosken Vesihuolto, Oulun Vesi, Pölkky Oy, Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta, Naturpolis Oy, Kuusamon kaupunki, Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Ranuan Vesihuolto Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Vesikolmio Oy, Aquaminerals Finland Oy ja Oulun yliopisto.

Yhteystiedot:

Heini Postila
Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä
PL 4300
90014 Oulun yliopisto
Sähköposti: heini.postila (at) oulu.fi
Puhelinnumero: +358 294 48 4503