Vappu Sunnari

 

Työhistoria/ Work history

 • 2009 - Yliopiston lehtori, Nais- ja sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto /University lecturer in Women’s and Gender Studies, Univ. of Oulu
 • 2006 – 2009 Professor in Pedagogy, Luleå Technical University (Part-time)
 • 2004 – 2009 Lehtori, Naistutkimus, Oulun yliopisto/ Lecturer in Women’s and Gender Studies, Univ. of Oulu (Part-time 2006-2009)
 • 1998 - 2004 Yliassistentti, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta /Assistant professor of Women’s studies,  Univ. of Oulu
 • 1987 - 1998 Assistentti/yliassistentti, kasvatusieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto/Assistant professor / assistant in Education, Univ. of Oulu

 

Erityisalueet / Special areas

 • Kasvatustieteet (KT) / Educational sciences
 • Naistutkimus (Yliopiston lehtori, Naistutkimus) / Women's and Gender Studies ( University lecturer, Women's and Gender Studies)
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (Dosentuuri) / Equality and equity (docentship)
 • Kasvatus ja koulutus pohjoisessa ja pohjoisessa periferiassa (Barents) / Care and Education in the northern periferia (Barents)
 • Sukupuolen, sosio-ekonomisen taustan, etnisyyden, maailmankatsomuksen/uskonnon, maantieteellisen alueen tuottama toiseus
 • Seksualisoitunut ja sukupuolittunut väkivalta ja kiusaaminen / Sexualised and gendered violence and bullying
 • Ihmisoikeudet, naisten oikeudet, kansalaisuus / Human rights, Women's rights, citizenship
 • Sukupuolistaminen kouluissa ja opettajankoulutuksessa; rakenteissa ja prosesseissa /
 • Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka, ei-väkivaltainen pedagogiikka, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatus / Gender sensitive pedagogy, non-violent pedagogy, education for equality and equity
 • Eettiset kysymykset kasvatuksessa ja koulutuksessa, erityisesti liittyen sukupuoleen, kulttuuriseen moninaisuuteen, ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon / Ethical questions in care and education conserning especially gender, cultural diversity, human rights, equity and equality

 

Julkaisut /Publications
 

Publications in SOLECRIS database.

Publications 2000-2015

Valikoituja julkaisuja / Selected publications

Huuki T & Sunnari V (2015) Standing by ... standing off - troublesome compassion in the relationships of school boys. Taylor & Francis. Online at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2015.1069798

Rönkä A, Rautio A, Koiranen M, Sunnari V & Taanila A (2014) Experience of loneliness among adolescent girls and boys: Northern Finland Birth Cohort 1986 Study. Journal of Youth Studies 17(2): 183-203

Heikkinen M & Sunnari V (2014) Unfilled bodily rights in higher education: Development of sexual harassment policies during the past two decades. Citizenship, teaching and learning 9(1): 19-33. 

Sunnari V (2010) 'I cannot speak about it'. Physical sexual harassment as experienced by children at school in Northern Finland and Northwest Russia. VDM Verlag. Dr. Muller, Saarbrucken.    

Sunnari V (2008) ”Luonnollisesti luonnoton – tasa-arvon ongelmista uusliberalistisessa arvomaailmassa” / ”Naturally out of nature – problems of equity in the new-liberalistic value world” In: The Finnish state level equality
portal MINNA
.

Sunnari V (2008) From sexism towards mutual respect based on care and love–an utopian vision in our marketdriven globalised world? An article in the Proceedings of the conference “From violence to caring that will be held December 4–5, 2008, University of Oulu, Finland. In: Vappu Sunnari, Suvi Pihkala, Mervi Heikkinen, Tuija Huuki & Sari Manninen (Eds.) From Violence to Caring. Gendered and Sexualized Violence as the Challenge on the Life-span. Conference Proceedings. Oulu: University of Oulu.

Sunnari V, Huuki T & Tallavaara A (2005) Tyttönä pohjoissuomalaisessa globalisoituvassa koulussa. Teoksessa: Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä.
Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22, s. 37 – 52

Sunnari V (2005) Heterosexualised peer relations and sexual harassment as a form of violence in primary schools of the northern periphery in Finland.In: Widerstedt B (ed) Proceedings from the 2nd International Conference “Values in Education across Boundaries” held in Umeå 28 – 29 October 2003. Print & Media, Umeå University, Umeå, 207 – 225.

 

 

 

Attachments: 

Last updated: 4.12.2015