Yleinen kielitiede

Yleinen kielitiede on kielitieteiden menetelmä- ja teoriaoppia. Se on hyödyllinen sivuaine ennen kaikkea kieliaineiden opiskelijoille.Yleistä kielitiedettä voi Oulun yliopistossa opiskella sivuaineena 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot sekä 35 opintopisteen laajuiset aineopinnot, eli yhteensä 60 opintopisteen verran. Oppiainetta ei voi opiskella pääaineena Oulun yliopistossa. Oppiaineen lehtori vastaa yleisen kielitieteen peruskurssin järjestämisestä tiedekunnan kaikille kieliaineen opiskelijoille, joiden tutkintoon tämä kurssi kuuluu pakollisena kieli-, viestintä- ja metodiopintojen osana. Yleisen kielitieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnollisen kielen tieteellisen tutkimisen yleisiin periaatteisiin. Aineistona käytetään eri kielten tarjoamaa konkreettista kieliainesta ja erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja.Perusopintojen tavoitteena on antaa kattava kuva kielen eri osajärjestelmistä (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka). Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa saatua tietoa. Yleinen kielitiede on sopiva sivuaine suomen kielen, vieraiden kielten ja logopedian opiskelijoille. Opetus on tutkimukseen pohjautuvaa. Siten kielen tutkimuksesta kiinnostuneelle ja tutkijaksi aikovalle sopivampaa sivuainetta tuskin löytyy. Yleinen kielitiede on hyödyllinen sivuaine myös opettajaksi aikoville, koska se antaa laajan kuvan kielen ja kieliopin luonteesta.