Miten vahvistetaan 2000-luvun ihmisen osaamista ja kyvykkyyttä uusien ja älykkäiden teknologioiden kehittyessä? (GenZ)

Teknologiat ovat yhä älykkäämpiä, näkymättömämpiä ja läsnä kaikkialla ihmisen arjessa. Niiden kehittyminen tarjoaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia sekä yksilöille että yhteisöille. Tästä huolimatta teknologioiden hyödyntäminen ihmisen älykkään toiminnan tueksi on vielä suuri haaste. Keskeinen ongelma on, että teknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen ei ole käytetty olemassa olevaa tietoa ihmisestä, ihmisen tarpeista tai ihmisen toiminnasta. Pikemminkin on keskitytty siihen, miten ihmiset, yhteisöt tai yhteiskunta reagoivat uusiin teknologioihin tai miten ihmiset käyttävät valmista teknologiaa. Usein ihmisen ja teknologian yhteiseloa tarkastellaan joko yliampuvan utopistisina tai kylmäävän dystopistisina tulevaisuudenkuvina, jotka eivät riittävästi pohjaudu tutkittuun tietoon ihmisen älykkäästä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Nämä näkökulmat eivät riitä, jos tavoitteena on kehittää tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja, joista ihmiset ja yhteisöt hyötyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan ihmistieteellistä osaamista ja tutkimustietoa, jonka avulla suunnataan ja vahvistetaan teknologioiden kehittämistä. Vain siten voidaan vahvistaa ja uudistaa ihmisten kykyä ja osaamista toimia älykkäiden teknologioiden rinnalla tulevaisuudessa ja kaikilla elämän alueilla.

GenZ-hanke osallistuu näiden ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen

  1. vahvistamalla ihmisen älykästä toimintaa ja vuorovaikutusta uusien ja älykkäiden teknologioiden kehittyessä,
  2. luomalla sosioteknisiä tulevaisuuksia erityisesti eettisen toiminnan ja uusien palvelujen näkökulmasta, ja
  3. edistämällä ”luovasta tuhosta” kumpuavaan palautumiskykyyn perustuvia yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen ekosysteemejä.

GenZ vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Ihmisen ja älykkäiden teknologioiden yhteinen kehitys (co-evolution): Mitä arkeen, elämiseen ja oppimiseen liittyviä taitoja ja valmiuksia ihmiset tarvitsevat yhteiskunnassa, joka perustuu uusiin ja älykkäisiin teknologioihin?
  2. Älykkäiden teknologioiden yhteinen luominen (co-creation): Miten ihmistieteet voivat ylittää nykyisiä tieteenrajoja ja tavoitteellisemmin osallistua sosioteknisten tulevaisuuksien luomiseen?
  3. Ihmisen ja osaamisen palautumiskyky (resilience): Miten yhteistä älykästä toimintaa voidaan hyödyntää arvoa luovan palautumiskyvyn ja taloudellisen kehityksen aikaan saamisessa keinoälyyn perustuvissa ekosysteemeissä?
  4. Ihmistieteellisen tutkimuksen menetelmät (methodologies): Miten uusia ja älykkäitä teknologioita voidaan hyödyntää ihmistieteiden tutkimusmenetelmien kehittämiseksi ja uusien luomiseksi?

Lue lisää