Tutkimusteemat

Ihmiset muuttuvassa maailmassa

 

Alueellinen muutos kansainvälistyvässä maailmassa

Maailma muuttuu ja kansainvälistyy, ja alueiden näkökulmasta muutosten seuraukset ovat merkittäviä. Muutoksen tutkimuksen tarkastelunäkökulmina ovat muun muassa muuttoliikkeen ja pakolaisuuden suhde rajoihin ja territorioihin, etnonationalismin esiinnousu ja kulttuuriset konfliktit, valtioiden aseman muutos kansainvälisessä työnjaossa, alueellisen kehityksen polarisoituminen ja turvallisuuden uudelleenarviointi.

Ihmisyhteisöjen taito toimia pohjoisissa olosuhteissa

Eläminen pohjoisilla alueilla vaatii aktiivista sopeutumista ympäristöön. Perehtymällä monitieteisesti ja -metodisesti siihen osaamiseen, jota pohjoisen ihmisyhteisöt ovat historian kuluessa kartuttaneet luodaan perustaa arktisten ja subarktisten alueiden kestävälle kehitykselle ja kestävälle resurssien hyödyntämiselle. Monitieteinen tutkimus tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä eri elämänaloja koskevia pitkäkestoisia ja järkeviä ratkaisuja.

Kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kestävän perustan tarkastelu on keskeinen tutkimusteema ja myös merkittävien kansainvälisten sopimusten tavoite. Kärkiteeman tutkimus konkretisoituu kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneilla painopistealoilla, joilla tarkastellaan kestävän talouden vaikutuksia, vastuullista liikkeenjohtoa ja monimuotoisia organisaatioita. Uutta yhteisöllisyyttä rakennetaan aiempaa tehokkaampien päätöksentekoprosessien, tekoälyn ja älykkään erikoistumisen perustalta.

Vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja oppimisen parhaat käytänteet 2000-luvulla

Digitalisoitumisen vuoksi kommunikaatio on moninaistunut, muuttanut valtasuhteita, tehnyt vuorovaikutuksesta ajasta ja paikasta riippumatonta ja vaikuttanut myös ihmisten toimintakykyyn. Kärkiteeman tutkimus painottuu laajasti elinikäiseen oppimiseen, teknologiavälitteisten vuorovaikutustilanteiden ymmärtämiseen, tiedon löytämisen ja tuottamisen hyvien käytäntöjen identifioimiseen ja kansalaisten tasavertaisuuden, elämänlaadun ja osallisuuden tukemiseen.